موسیقی

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 6356

قطعه «تکنوازی سه تار» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «قطره های باران»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':28''

684

2

0

/Play/272529/تکنوازی-سه-تار

قطعه «تا بیکران» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «قطره های باران»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

05':47''

669

1

0

/Play/272526/تا-بیکران

قطعه «سلسله دار» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «قطره های باران»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

07':33''

419

2

0

/Play/272524/سلسله-دار

قطعه «رامشگر» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «قطره های باران»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

09':30''

358

0

/Play/272522/رامشگر

قطعه «پرتو باران» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «قطره های باران»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

01':35''

1866

2

0

/Play/272520/پرتو-باران

قطعه «نقش فرش» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «قطره های باران»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':32''

1128

2

0

/Play/272519/نقش-فرش

قطعه «جان و جهان» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «قطره های باران»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

06':39''

1261

0

/Play/272517/جان-و-جهان

قطعه «قطره های باران» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «قطره های باران»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

05':57''

1456

2

0

/Play/272516/قطره-های-باران

قطعه «ای دل» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «قطره های باران»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

05':14''

789

0

/Play/272515/ای-دل

قطعه «در زیر چتر باران» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «قطره های باران»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':02''

434

0

/Play/272514/در-زیر-چتر-باران

قطعه «آواز باران» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «قطره های باران»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':34''

658

0

/Play/272513/آواز-باران

قطعه «عاشقان» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «قطره های باران»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

06':17''

699

0

/Play/272511/عاشقان

قطعه «رضوی» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':01''

456

0

/Play/272506/رضوی

قطعه «پیش درآمد_همایون» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':15''

324

0

/Play/272505/پیش-درآمد_همایون

قطعه «پیش درآمد_بیداد» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':55''

361

1

0

/Play/272504/پیش-درآمد_بیداد

قطعه «اوج» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':49''

419

0

/Play/272503/اوج

قطعه «کرشمه» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

00':34''

272

0

/Play/272502/کرشمه

قطعه «جلوه گل» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

08':32''

325

0

/Play/272501/جلوه-گل

قطعه «فرود در همایون» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':30''

295

0

/Play/272500/فرود-در-همایون

قطعه «درآمد_دو» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':32''

315

0

/Play/272499/درآمد_دو

قطعه «درآمد» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':23''

275

0

/Play/272498/درآمد

قطعه «چکاوک_تحریر» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

01':14''

284

0

/Play/272497/چکاوک_تحریر

قطعه «چکاوک_شعر» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':16''

359

1

0

/Play/272496/چکاوک_شعر

قطعه «چهار مضراب_اوج» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

00':40''

200

0

/Play/272494/چهار-مضراب_اوج

قطعه «چهار مضراب_بیداد» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

00':43''

217

0

/Play/272493/چهار-مضراب_بیداد

قطعه «بیداد_دو» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

01':11''

246

0

/Play/272492/بیداد_دو

قطعه «بیداد» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

01':50''

190

0

/Play/272491/بیداد

قطعه «یک اتفاق» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

04':39''

231

1

0

/Play/272485/یک-اتفاق

قطعه «واگویه» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':04''

190

0

/Play/272484/واگویه

تصنیف «راهی» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه»(بیا ای خسته خاطر دوست!/ای مانند من دلکنده و غمگین من/اینجا بس دلم تنگ است/بیا ره توشه برداریم/قدم در راه بی فرجام بگذاریم)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

01':07''

196

0

/Play/272482/راهی

آهنگ «عود» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':15''

214

0

/Play/272481/عود

آهنگ «خاموشی» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':23''

173

0

/Play/272480/خاموشی

آهنگ «گذر» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':20''

192

1

0

/Play/272479/گذر

آهنگ «دامادم» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

01':30''

167

1

0

/Play/272478/دامادم

تصنیف «چه می کنی؟» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه»(چه میکنی؟ چه میکنی؟ درین پلید دخمه ها/سیاهها، کبودها/بخارها و دودها؟)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':52''

141

0

/Play/272477/چه-می-کنی؟

تصنیف «چاوشی» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه»(سه ره پيداست/نوشته بر سر هر يک به سنگ اندر/حديثي که‌ش نمي‌خواني بر آن‌ديگر...)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':08''

194

0

/Play/272476/چاوشی

تصنیف «اندوه» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه»( نه صدای پای اسب رهزنی تنها/نه صفیر باد ولگردی)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':55''

161

0

/Play/272475/اندوه

قطعه «آواز» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه»(کرک جان ! خوب مي خواني/من این غمگین سرودت را/هم آواز پرستوهای آه خویشتن پرواز خواهم داد/به شهر آواز خواهم داد)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':30''

194

0

/Play/272474/آواز

آواز «آخر شاهنامه» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه»(این شکسته چنگ دلتنگ محال اندیش/نغمه پرداز حریم خلوت پندار/جاودان پوشیده از اسرار چه حکایتها که دارد روز و شب با خویش)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':51''

345

0

/Play/272472/آخر-شاهنامه

آهنگ «تنها» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «سودایی درد»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':03''

217

0

/Play/272470/تنها

آواز «مناجات» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «سودایی درد»(ای عشق نخسبی و نخفتی هرگز/در دیدهٔ خفتگان نیفتی هرگز/باقی سخنی هست نگویم او را/تو نیز نگوئی و نگفتی هرگز)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':28''

218

1

0

/Play/272468/مناجات

آهنگ «مناجات» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «سودایی درد»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':10''

185

0

/Play/272467/مناجات

تصنیف «بیداد» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «سودایی درد»(بیا بیا دلدار من دلدار من/درآ درآ در کار من در کار من/تویی تویی گلزار من گلزار من/بگو بگو اسرار من اسرار من)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':28''

180

0

/Play/272466/دلدار

تصنیف «بیداد» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «سودایی درد»(گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند/وین عالم بی‌اصل را چون ذره‌ها برهم زند)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':46''

238

1

0

/Play/272464/بیداد

تصنیف «افشاری» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «سودایی درد»(نکنم اگر چاره دل‌ هر جایی را/نتوانم و تن‌ ندهم رسوایی را)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':41''

218

1

0

/Play/272463/افشاری

تصنیف «آه شبانه» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «سودایی درد»(دست به دست مدعی شانه به شانه می روی/آه که با رقیب من جانب خانه می روی)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':23''

282

0

/Play/272461/آه-شبانه

آهنگ «آفرینش» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «سودایی درد»(دل داغ تو دارد ارنه بفروختمی/در دیده تویی و گرنه می‌دوختمی/دل منزل تست ورنه روزی صدبار/در پیش تو چون سپند می‌سوختمی)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':07''

213

0

/Play/272460/آفرینش

آهنگ «آفرینش_مقدمه» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «سودایی درد»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':54''

163

0

/Play/272459/آفرینش_مقدمه

آهنگ «یوسف» با صدای «محسن چاوشی» از آلبوم «پاروی بی قایق»(افسوس بود و جز افسوس چیزی به شب نمی تابید/هرچشمه ای که می خشکید از چشم ما می افتاد)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

03':32''

396

0

/Play/272454/یوسف

آهنگ «یه خونه کوچیک» با صدای «محسن چاوشی» از آلبوم «پاروی بی قایق»(خیال میکردم برای پیشونیم/یه خونه ی کوچیک رو شونه هات داری/چه بی دلیل چه زود بهونه گیر شدی/چقد دلیل واسه بهونه هات داری)(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)

02':50''

318

0

/Play/272446/یه-خونه-کوچیک

هنرمندان