گنجینه صوتی تبیان

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت

جستجو

به ترتیب

عنوان جدیدترین امتیاز بیشترین نظر پربازدید

مدت فایل

کمتر از 5 دقیقه بین 5 تا 15 دقیقه بین 15 تا 30 دقیقه بیشتر از 30 دقیقه همه موارد
[دمو] کتاب صوتی «دختر سروان»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛ ماجرا از زبان «پتروشو» بیان می شود: «من به قلعه ی «بلوگورسكی» رفتم كه زیر نظر سروان «میرانو» خدمت كنم. بعد از مدتی به ازدواج با «ماریا» دختر سروان علاقه‌مند شدم... .
02':15''
30
0
[فصل یکم] کتاب صوتی «دختر سروان»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛
22':56''
64
0
[فصل دوم] کتاب صوتی «دختر سروان»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛
23':12''
55
0
[فصل سوم] کتاب صوتی «دختر سروان»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛
21':25''
25
0
[فصل چهارم] کتاب صوتی «دختر سروان»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛
23':10''
21
0
[فصل پنجم] کتاب صوتی «دختر سروان»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛
17':42''
31
0
[فصل ششم] کتاب صوتی «دختر سروان»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛
19':28''
10
0
[فصل هفتم] کتاب صوتی «دختر سروان»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛
21':04''
20
0
[فصل هشتم] کتاب صوتی «دختر سروان»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛
20':32''
15
0
[فصل نهم] کتاب صوتی «دختر سروان»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛
20':48''
31
0
[کل کتاب] کتاب صوتی «دختر سروان»؛ با روایت: مهرخ افضلی و میكائیل شهرستانی؛ ماجرا از زبان «پتروشو» بیان می شود: «من به قلعه ی «بلوگورسكی» رفتم كه زیر نظر سروان «میرانو» خدمت كنم. بعد از مدتی به ازدواج با «ماریا» دختر سروان علاقه‌مند شدم... .
03:10':04''
114
0