الف

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «ترانه ناصحانه ی الفبایی از الف تا یاء!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»
03':41''
727
1
0
شعر « از عقل و قالش در گذر/ رو کن به عشق و حال ما/ بی عشق نگشاید دری/ از عقل و قیل و قال ما » از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی (3:44)
03':44''
2334
2
0
شعر « بیداد رُفت لاله ی بر باد رفته را/ یا رب خزان چه بود بهار شگفته را/ هر لاله ای از دل این خاکدان دمید/ نو کرد داغ یاران ماتم رفته را » از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی (2:56)
02':56''
3025
0
0
شعر « جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را / نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را/ کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم / به دنبال جوانی کوله بار زندگانی را» از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی  (2:33)
02':33''
4057
2
0
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «بارید ابر بر گل پژمرده‌ای و گفت/ کاز قطره بهر گوش تو آویزه ساختم/ از بهر شستن رخ پاکیزه‌ات ز گرد/ بگرفتم آب پاک ز دریا و تاختم» (1:20)
01':20''
5924
3
0
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «مرغی نهاد روی بباغی ز خرمنی/ ناگاه دید دانه‌ی لعلی به روزنی/ پنداشت چینه‌ایست، بچالاکیش ربود/ آری، نداشت جز هوس چینه چیدنی» (2:05)
02':05''
5921
3
0
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت/ سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت/ مهر بلند، چهره ز خاور نمینمود/ ماه از حصار چرخ، سر باختر نداشت» (1:38)
01':38''
4263
0
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «روزی گذشت پادشهی از گذرگهی/ فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست/ پرسید زان میانه یکی کودک یتیم/ کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست» (1:21)
01':21''
17957
7
0
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «بلبل آهسته به گل گفت شبی/ که مرا از تو تمنائی هست/من به پیوند تو یک رای شدم / گر ترا نیز چنین رایی هست» (1:31)
01':31''
5319
0
0
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «به نومیدی، سحرگه گفت امید/ که کس ناسازگاری چون تو نشنید/بهر سو دست شوقی بود بستی / بهر جا خاطری دیدی شکستی» (4:24)
04':24''
6015
1
0
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «با دوک خویشن، پیرزنی گفت وقت کار/ کاوخ! ز پنبه ریشتنم موی شد سفید/ از بس که بر تو خم شدم و چشم دوختم/ کم نور گشت دیده‌ام و قامتم خمید» (2:50)
02':50''
5853
0
دکلمه اشعار پروین اعتصامی « تا بکی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر/ ریختن از بهر نان از چهر آب ای رنجبر/ زینهمه خواری که بینی زافتاب و خاک و باد/ چیست مزدت جز نکوهش یا عتاب ای رنجبر» (2:11)
02':11''
4781
0
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «ای گربه، ترا چه شد که ناگاه/ رفتی و نیامدی دگر بار/بس روز گذشت و هفته و ماه/ معلوم نشد که چون شد این کار» (2:41)
02':41''
4633
1
0
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «ای مرغک خرد، ز اشیانه/ پرواز کن و پریدن آموز/تا کی حرکات کودکانه/ در باغ و چمن چمیدن آموز» (3:18)
03':18''
12097
-1
0
شعر «به صحراهاي وحشي مي چمد آهو وشی تنها/ که چون شیر از رد پایش بیفتد لرزه بر تنها» از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی (4:35)
04':35''
2403
2
0
شعر «ز من بر گشته روی کار جانا/ تو هم داری سر پیکار جانا » از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی (6:23)
00':00''
1383
0
شعر «خدا که وعده عمر دوباره داد مرا» از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی (2:52)
02':52''
986
0
شعر «بجهیم از خود و در جبهه بجوییم خدا را» از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی (2:12)
02':12''
667
0
شعر «ای بر سریر ملک ازل تا ابد خدا» از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی (4:50)
04':50''
1144
1
0
شعر «شب به هم درشکند زلف چلیـپایی را» از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی (3:21)
03':21''
937
0
شعر « علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را» از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی (3:41)
03':41''
1639
0
شعر « تا جلوه کرد طلعت ساقی به جام ما» از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی (3:45)
02':52''
999
0
شعر « گذار آرد مه من گاه گاه از اشتباه اینجا» از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریز (2:42)
00':00''
815
0
شعر «نگاهی کرده در آفاق و ماهی کرده ام پیدا» از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی (1:54)
00':00''
901
0
شعر «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا» از دیوان اشعار استاد شهریار (2:26)
00':00''
81981
6
0
شعر «دلم جواب بلی می دهد صلای تو را» از دیوان اشعار مرحوم شهریار (4:53)
00':00''
780
0
شعر زیبای «ستایش مر خدا را شاید و شکر و سپاس او را» از دیوان اشعار مرحوم محمد حسین شهریار تبریزی (2:02)
00':00''
7687
1
0
شعر «وای چه خسته می کند، تنگی این قفس مرا» از دیوان اشعار مرحوم محمد حسین شهریار (2:03)
00':00''
837
1
0
غزل «اى فروغ ماه حسن از روى رخشان شما» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:29)
00':00''
7829
18
0
غزل «ساقى به نور باده برافروز جام ما» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:27)
00':00''
4223
5
0
غزل «دوش از مسجد سوى میخانه آمد پیر ما» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:18)
00':00''
5083
3
0
غزلیات «رونق عهد شباب است دگر بستان را» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:03)
00':00''
4658
4
0
غزلیات «ساقیا برخیز و درده جام را» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:08)
00':00''
7175
2
0
غزلیات «صوفى بیا كه آینه صافیست جام را» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:18)
00':00''
2675
1
0
غزلیات «به ملازمان سلطان كه رساند این دعا را» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:21)
00':00''
4783
5
0
غزلیات «دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:35)
00':00''
28178
6
0
غزلیات «صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:30)
00':00''
9298
3
0
غزلیات «اگر آن ترك شیرازى به دست آرد دل ما را» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:09)
00':00''
4741
3
0
غزلیات «صلاح كار كجا و من خراب كجا» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:43)
00':00''
11186
6
0
غزلیات «الا یا ایها الساقى ادر كاسا و ناولها» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:47)
00':00''
4597
14
0

هنرمندان