ارتباط نماز با تجوید

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
ارتباط نماز با تجوید
5
36
3.63 MB
10':34''
1397/7/29
ارتباط نماز با تجوید
تجوید؛ و اهمیت آن در نماز از آنجاییکه قرائت یکی از ارکان مهم نماز بوده و بدون قرائت نماز ما صحیح نخواهد بود، و همچنین الفاظ قرآن باید با تلفظ عربی خوانده شود، فراگیری علم تجوید برای هر فردی که نماز بر او فرض است، فرض و لازم است، چون بدون اجرای قواعد تجویدی، نمی توان حروف عربی را به نحوی که باید، اداء نمود. تعریف تجوید: تجوید بر وزن «تفعیل» از ماده «الجوده» گرفته شده که به معنای حُسن و زیبایی است. و در اصطلاح علمی است که در رابطه با صفات، و طریقه صحیح تلفظ حروف بحث می نماید. اهمیت تجوید در نماز: برای بیان اهمیت علم تجوید همین اندازه کافی است که به تلفظ صحیح و غلط کلماتی که در نماز می خوانیم، توجه کنیم و ببینیم که اگرتلفظ درست آنها انجام نشود، نماز ما چه خواهد شد! لذا وظیفه ی هرمسلمانی است که درست خواندن نماز را فرا بگیرد. در زیر به ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺩﺭﺳﺖ بعضی ﮐﻠﻤﺎﺕ و ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻏﻠﻂ آنها که معمولا ﺍﺩﺍﺀ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، دقت کنید: ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ: ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺮﻫﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻫﯿﻢ: ﻣﺮﻫﻢ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ: ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﺍﻟﻬﻤﺪ: ﻫﻼ‌ﮐﺖ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺍﻟﻌﺎﻟَﻤﯿﻦ(ﻻ‌ﻡ ﺩﻭﻡ ﻣﻔﺘﻮﺡ): جهانیان ﺍﻟﻌﺎﻟِﻤﯿﻦ(ﻻ‌ﻡ ﺩﻭﻡ ﻣﮑﺴﻮﺭ): ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ. ﻧﻌﺒﺪ: ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺌﺒد: ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ: ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯿﻢ ﻧﺴﺘﺌﯿﻦ: ﻃﻠﺐ ﻭﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ: ﺭﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻐﯿﻢ: ﻃﻠﺐ ﺍﺑﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ. ﺍﻧﻌﻤﺖ: ﻧﻌﻤﺖ ﺩﺍﺩﻩ ای ﺍﻧﺌﻤﺖ: ﻧﺎﻟﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺍﻟﻤﻐﻀﻮﺏ: ﻏﻀﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻟﻤﻘﻀﻮﺏ: ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻟﻀﺎﻟّﯿﻦ(ﻻ‌ﻡ ﺩﻭﻡ ﻣﺸﺪﺩ): ﮔﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﻇﺎﻟﯿﻦ: سایه کنندگان ﺫﺍﻟﯿﻦ: خوار کنندگان ﺯﺍﻟﯿﻦ: ﺑﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﮕﺎﻥ ﻗﻞ: ﺑﮕﻮ ﻏﻞ: ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﻫﻼ‌ﮎ ﮐﻦ. ﺍَﺣﺪ: ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺍﻫﺪ: ﺯﻣﯿﻦ پایین ﺻﻤﺪ: ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺳﻤﺪ و ﺛﻤﺪ: ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻣﺘﺤﯿﺮ، ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻋﻈﯿﻢ: ﺑﺰﺭﮒ ﻋﺰﯾﻢ و ﺍﺯﯾﻢ: ﺍﺭﺍﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺨﺘﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺤﻤﺪﻩ: ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ ﺑﻬﻤﺪﻩ: ﺑﻪ ﻫﻼ‌ﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ ﺣﻤﺪﻩ: ستاﯾﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﻤﺪﻩ: ﺧﻔﻪ ﮐﺮﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺍﺩﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩ ﺻﻞ:ّ ﺩﺭﻭﺩ ﻓﺮست ﺳﻞ: ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮑﺶ، ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ‌ ﮐﻦ ﻣﺤّﻤﺪ: ﺳﺘﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﻬﻤﺪ: ﻫﻼ‌ﮎ ﺷﺪﻩ، ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻩ


<iframe src='https://sound.tebyan.net/SoundPlayer/293209' allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480" ></iframe>

UserName