هجرانی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تکیه
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: فغان
00':00''
1476
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: عراق
00':00''
852
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: دلکش
00':00''
1009
-2
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: ضربی شکسته
00':00''
841
1
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: شکسته
00':00''
782
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: نیلی
00':00''
692
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: نوایی
00':00''
1135
2
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: چهار مضراب
00':00''
690
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: کرشمه
00':00''
719
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: هجران
00':00''
836
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: فرود
00':00''
498
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: ضربی مخالف
00':00''
657
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: مخالف
00':00''
546
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: مویه
00':00''
590
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: زابل
00':00''
605
1
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: درآمد
00':00''
559
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: پیش درآمد
00':00''
508
0

برگزیده صوتی

هنرمندان