استودیویی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 202
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 53 تا58 سوره فرقان» با صدای کریم منصوری (04:26)
00':00''
3815
3
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 12 تا 19 سوره فرقان » با صدای کریم منصوری (05:59)
00':00''
1376
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 50 تا 55 سوره نور» با صدای کریم منصوری (06:58)
00':00''
1478
4
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 28 الی 31 سوره نور» با صدای کریم منصوری (08:57)
00':00''
1520
3
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 6 تا 10 سوره نور» با صدای کریم منصوری (03:15)
00':00''
1375
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 62 تا 74 سوره مومنون» توسط کریم منصوری (06:45)
00':00''
1117
1
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 12 تا 22 سوره مومنون» با صدای کریم منصوری (07:06)
00':00''
1397
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 31 تا 36 سوره حج» با صدای کریم منصوری (05:40)
00':00''
1123
-1
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 78 تا 86 سوره انبياء» توسط کریم منصوری (06:15)
00':00''
875
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 30 تا35 سوره انبياء» با صدای کریم منصوری (04:01)
00':00''
978
2
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 70 تا 76 سوره طه» با صدای کریم منصوری (06:36)
00':00''
558
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 9 تا 23 سوره طه» با صدای کریم منصوری (06:07)
00':00''
470
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 51 تا60 سوره مريم» با صدای کریم منصوری (06:17)
00':00''
680
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 107 تا آخر سوره کهف» با صدای کریم منصوری (03:06)
00':00''
642
1
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 75 تا 82 سوره کهف» با نوای زیبای کریم منصوری (06:28)
00':00''
640
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 50 الی 56 سوره کهف» توسط کریم منصوری (06:17)
00':00''
503
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 39 تا 44 سوره کهف» با صدای کریم منصوری (05:48)
00':00''
508
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 17 تا20 سوره کهف» با صدای کریم منصوری (05:41)
00':00''
483
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 81 تا 87 سوره اسراء» با صدای کریم منصوری (04:31)
00':00''
538
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 37 تا 44 سوره اسراء» با نوای کریم منصوری (05:53)
00':00''
493
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 31 تا 36 سوره اسراء» با صدای استاد کریم منصوری (04:40)
00':00''
544
3
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 7 تا 11 سوره اسراء» با صدای کریم منصوری (04:19)
00':00''
536
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 95 الی 102 سوره نحل» با نوای کریم منصوری (05:34)
00':00''
416
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 78 تا93 سوره حجر» با صدای کریم منصوری (05:50)
00':00''
394
1
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 35 تا41 سوره ابراهيم(ع)» با صدای کریم منصوری (06:04)
00':00''
399
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 39 تا آخر سوره رعد» با صدای کریم منصوری (03:36)
00':00''
442
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 5 تا 10 سوره رعد» با صدای کریم منصوری (05:40)
00':00''
374
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 100 الی 107 سوره يوسف» با صدای کریم منصوری (06:24)
00':00''
1662
14
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 60 تا66 سوره يوسف» توسط کریم منصوری (06:51)
00':00''
1098
4
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 25 تا 30 سوره يوسف» با صدای کریم منصوری (04:44)
00':00''
1117
6
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 110 تا 114 سوره هود» با صدای دلنشین کریم منصوری (04:03)
00':00''
472
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 9 تا14 سوره هود» با صدای کریم منصوری (05:30)
00':00''
363
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 90 تا 97 سوره يونس(ع)» توسط استاد کریم منصوری (06:42)
00':00''
320
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 61 تا67 سوره يونس(ع)» با صدای کریم منصوری (06:09)
00':00''
325
1
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 53 تا 60 سوره يونس(ع)» با صدای کریم منصوری (06:16)
00':00''
498
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 19 تا23 سوره يونس(ع)» با صدای کریم منصوری (07:04)
00':00''
403
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 120 تا 123 سوره توبه» با صدای کریم منصوری (06:10)
00':00''
517
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 73 تا 78 سوره توبه» با نوای کریم منصوری (05:15)
00':00''
381
1
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 64 الی 68 سوره توبه» توسط استاد کریم منصوری (04:57)
00':00''
464
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 34 تا 36 سوره توبه» با صدای کریم منصوری (04:57)
00':00''
557
1
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 61 الی 66 سوره انفال» با صدای کریم منصوری (06:11)
00':00''
585
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 43 الی 47 سوره انفال» با صدای کریم منصوری (04:27)
00':00''
390
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 29 تا 32 سوره انفال» با صدای کریم منصوری (04:06)
00':00''
552
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 202 تا آخر سوره اعراف وآيه 1 سوره انفال» توسط کریم منصوری (04:38)
00':00''
734
-1
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 161 تا 166 سوره اعراف» توسط کریم منصوری (05:30)
00':00''
326
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 143 تا 147 سوره اعراف» با صدای کریم منصوری (06:49)
00':00''
417
1
0
قرائت تحقیق استودیویی « آيات 101 تا 108 سوره اعراف» با صدای کریم منصوری (05:07)
00':00''
413
0
قرائت تحقیق استودیویی «آیات 57 تا 64 سوره اعراف» با نوای کریم منصوری (06:06)
00':00''
353
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 40 تا 43 سوره اعراف» با صدای کریم منصوری (05:11)
00':00''
379
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 159 تا آخر سوره انعام» با صدای کریم منصوری (05:51)
00':00''
1339
3
0

هنرمندان