کتاب صوتی آه

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 58
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «مسلم رو به عمر سعد آورده و گفت ... » (5:33)
00':00''
718
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «عبید الله گفت تا هانی را به بازار بردند و ...» (5:07)
00':00''
436
-2
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «قتل میثم 10 روز پیش از آن بود که حسین به عراق آید » (9:28)
00':00''
429
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «حسین رفت تا به تنعیم رسید در دو فرسخی مکه » (6:48)
00':00''
479
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «چون سحر شد حسین اصحاب را فرمود آب زیاد بردارید » (4:00)
00':00''
376
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «به فرمان عبید الله راهها را میان ... » (5:40)
00':00''
356
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «پس روی به حسین آوردیم و به اور رسیدیم ... » (6:20)
00':00''
354
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «مردی گفت حج بگذاردم و از همسفران خویش ... » (5:07)
00':00''
508
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «ابن زیاد به گرد آوردن مردم گفت در جامع کوفه ... » (4:07)
00':00''
472
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «و همه یاوران حسین علیه السلام 82 تن بودند » (5:32)
00':00''
397
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «و حسین و اصحاب او را تشنگی سخت آزرده کرد » (5:09)
00':00''
365
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «حسین علیه السلام سوی عمر سعد فرستاد و پیغام داد » (4:59)
00':00''
338
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «این نامه مرا برای عمر سعد ببر ... » (5:42)
00':00''
323
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «حسین جلوی خیمه ی خویش نشسته... » (4:26)
00':00''
306
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «ما تا فردا شما را مهلت دهیم ... » (3:15)
00':00''
303
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «آیا ما دست از تو برداریم؟! » (5:28)
00':00''
400
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «علی بن حسین گفت آن شب نشسته بودم و عمه ام ... » (6:45)
00':00''
389
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «چون سحر شد حسین را خوابی سبک بگرفت » (6:20)
00':00''
454
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «و چون مردم به حسین نزدیک شدند » (4:42)
00':00''
410
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «و الله میان مشرق و مغرب دیگری غیر من پسر دختر پیغمبر نیست... » (7:46)
00':00''
369
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «حسین پیش آمد تا برابر آن مردم بایستاد.... »
00':00''
469
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «خداوند و رسول او و مؤمنان برای ما زبونی نپسندند » (4:59)
00':00''
343
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «و چون جنگ بر پا شد خداوند ... » (3:58)
00':00''
311
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «یسار نام از بستگان زیاد بن ابی سفیان... » (6:02)
00':00''
343
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «حر اندک اندک به حسین نزدیک شد » (3:36)
00':00''
370
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی « ای حر شاد باش که به خیری رو داری » (5:02)
00':00''
351
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «یوسف بن زید از عفیف بن زهیر که در واقعه حاضر بود... » (7:22)
00':00''
428
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «عمر بن حجاج بانگ بر آورد که : ای بی خردان » (4:15)
00':00''
329
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «اصحاب عمر بن حجاج فریاد زدند » (5:59)
00':00''
474
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی « ابو سمامه صاعدی حسین را گفت یا اباعبد الله جانم فدای تو باد » (6:07)
00':00''
581
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «تا نیمروز سخت بجنگیدند » (2:54)
00':00''
370
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی « زهیر بن قین قتال کرد قتالی سخت » (5:20)
00':00''
3073
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «امیرم حسین است و چه خوب امیری است» (2:53)
00':00''
352
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «پند دادن این سیه دلان آب در هاون کوفتن است و ...» (5:50)
00':00''
440
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «عبدالرحمن بن عبدرب انصاری در کربلا حاضر بود » (3:26)
00':00''
338
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «چون یاران حسین کشته شدند و غیر اهل بیت او کس نماند ...» (6:32)
00':00''
370
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «عبد الله بن مسلم بن عقیل به رجز بیرون آمد ...» (3:01)
00':00''
375
-1
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «چون حسین قاسم بن حسن بن علی را دید به جنگ بیرون آمده» (6:24)
00':00''
360
-1
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «جامه ای برای من بجویید که کسی بر آن رغبت نکند» (4:37)
00':00''
351
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «حسین رو به جانب خیمه کرد و گفت ...» (5:37)
00':00''
389
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «حسین به جای خود بازگشت و تشنگی بر او سخت شده بود » (3:47)
00':00''
406
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «عمر سعد بقیه روز عاشورا و فردای آن تا ظهر در کربلا بماند و ...» (3:13)
00':00''
453
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «عمر سعد سر حسین علیه السلام را با خولی بن ...» (4:53)
00':00''
455
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «حمید بن مسلم گفت به علی فرزند حسین رسیدم» (4:09)
00':00''
312
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «حمید بن مسلم گفت زنی دیدم از...» (4:08)
00':00''
341
1
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «اسب حسین به حمایت او بر سواران حمله کرد...» (4:08)
00':00''
430
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «منادی از بطنان عرش فریاد کرد...» (5:41)
00':00''
442
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «مردم روی به حسین آوردند» (4:16)
00':00''
315
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «چون حسین به سراپرده بازگشت...» (3:44)
00':00''
324
0
کتاب صوتی مقتل امام حسین (ع)، ترجمه فارسی نفس المهموم مرحوم محدث قمی «حسین سرود: ما چراغهای خداییم نور افشان در میان مردمان » (4:23)
00':00''
382
0

هنرمندان