کتاب صوتی کرامات معصومیه

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 67
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) پیرامون «فیض حرم مطهر» (00:58)
00':00''
778
2
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) پیرامون «آثار زیارت» (2:49)
00':00''
825
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) پیرامون «خاتون محشر» (1:12)
00':00''
1034
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «تخلیه منزل» (1:32)
00':00''
766
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «عمه سادات» (2:53)
00':00''
386
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «ارتباط با حرم مطهر» (2:09)
00':00''
310
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «قناعت» (2:18)
00':00''
395
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «میهمان نوازی» (1:00)
00':00''
394
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «شفای محتضر» (1:26)
00':00''
386
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «شفای کودک دو ماه» (5:04)
00':00''
386
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «نوجوان نخجوانی» (4:30)
00':00''
1288
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «بانوی دو سرا» (5:07)
00':00''
330
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «خواب شیرین» (2:39)
00':00''
424
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «شفای رقیه ماکویی» (9:13)
00':00''
1005
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «رویای صدیقه» (3:35)
00':00''
325
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «شفاعت اهل قم» (1:02)
00':00''
447
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «شفیعه روز جزاء» (1:51)
00':00''
423
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «در حریم کریمه» (1:23)
00':00''
342
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «صور برزخی» (1:56)
00':00''
726
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «علاج بیماری» (3:09)
00':00''
402
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «ختم مجرب» (1:44)
00':00''
1161
-1
0
بیان یکی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «گله از زائر» (00:51)
00':00''
363
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «زن مسیحی» (7:48)
00':00''
335
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «امید به خدا» (1:42)
00':00''
345
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «شفای ملیحه» (2:55)
00':00''
321
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «دختر فلج» (2:05)
00':00''
451
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «توهین به خادم» (2:37)
00':00''
309
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «تاجر تبریزی» (1:44)
00':00''
898
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «شفای مسلول» (1:12)
00':00''
478
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «شفای لال مادرزاد» (1:23)
00':00''
1215
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «نور امید » (2:07)
00':00''
301
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «مناجات در کنار ضریح» (2:32)
00':00''
348
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «پناه به حرم» (1:42)
00':00''
280
1
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «افتخار خدمت گذارى» (1:37)
00':00''
270
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع «زائر پیاده» (00:46)
00':00''
323
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «رفع نیاز» (1:00)
00':00''
254
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «جام آب» (1:14)
00':00''
271
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «درخواست دعا» (1:16)
00':00''
338
1
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «نسیم رحمت» (1:07)
00':00''
1002
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «رهایى از ستم» (2:23)
00':00''
340
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «كودك بیمار» (1:51)
00':00''
305
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «معالجه چشم» (1:12)
00':00''
405
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «همسر سفیر» (2:05)
00':00''
318
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «نجات غریق» (1:14)
00':00''
341
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «نجات از فقر» (1:19)
00':00''
375
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «پلیس رذل» (1:16)
00':00''
307
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «آب مطهر» (1:53)
00':00''
294
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «در پناه كریمه» (2:32)
00':00''
338
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «جهیزیه» (2:18)
00':00''
322
0
بیان کرامتی از کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «پیرزن فلج» (00:46)
00':00''
2296
0

هنرمندان