هجرانی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: فغان
00':00''
1400
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: عراق
00':00''
800
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: دلکش
00':00''
939
-2
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: ضربی شکسته
00':00''
791
1
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: شکسته
00':00''
727
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: نیلی
00':00''
626
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: نوایی
00':00''
1074
2
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: چهار مضراب
00':00''
644
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: کرشمه
00':00''
699
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: هجران
00':00''
801
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: فرود
00':00''
473
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: ضربی مخالف
00':00''
602
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: مخالف
00':00''
505
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: مویه
00':00''
565
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: زابل
00':00''
516
1
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: درآمد
00':00''
483
0
آلبوم: هجرانی، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: پیش درآمد
00':00''
460
0

هنرمندان