مصطفی اسماعیل

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 690
استاد محمدتقی مروت، تنها قاری ایرانی است که سال­ها با استاد عبدالباسط و شیخ مصطفی اسماعیل، همنشین بوده است. این استاد پیشکسوت از سال­های اقامت در مصر و خوشه چینی از محضر اسطوره های فن تلاوت در این کشور، خاطره ای بازگو کرده ­اند که می شنوید
01':29''
4550
8
0
قرائت قرآن كريم سوره «زمر» آیات 69 تا 75، «فجر»، «بلد»، «ضحی» و «انشراح» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1969 (1:22:07)
01:22':07''
15379
20
0
قرائت قرآن كريم سوره «زمر» آیات 69 تا 75، «فجر»، «بلد»، «ضحی» و «انشراح» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» (1:17:55)
01:17':41''
6390
7
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم» و «ضحی» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1957 (41:39)
41':39''
5906
3
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 24، «نازعات» آیات 26 تا 33، «شمس» و «علق» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1972 (1:21:16)
01:21':16''
5836
6
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 24، «نازعات» آیات ، «علق»، «شمس» و «حمد» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1964 (1:33:27)
01:33':27''
4487
7
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 24، «قدر»، «بلد»، «شمس»، «حمد»، «فلق» و «ناس» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1957 (1:02:55)
01:02':55''
3389
-2
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 27، «نازعات» آیات 26 تا 33، «بلد» و «شمس» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1957 (55:42)
55':42''
2839
4
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 24، «بلد» و «قدر» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1948 (53:18)
53':18''
2650
4
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 27، «نازعات» آیات 26 تا 46، و «بلد» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1959 (58:43)
58':43''
4334
5
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 27، «نازعات» آیات 26 تا 33، و «شمس» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1968 (59:21)
59':21''
1922
1
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 27، «شمس»، «حمد» و آیات ابتدای سوره «بقره» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1976 (1:02:31)
01:02':31''
2262
2
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 27، «نازعات» آیات 26 تا 31، «شمس» و «حمد» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1968 (1:09:06)
01:09':06''
1945
-1
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 27 و آیات ابتدای سوره«طارق» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1962 (1:01:30)
01:01':30''
1337
4
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 24، «نازعات» آیات 26 تا 33 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1962 (57:13)
57':13''
847
-1
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 27 و «طارق» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1962 (1:11:50)
01:11':50''
1966
3
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 27 و «شمس» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» (59:45)
59':45''
1160
1
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1961 (38:50)
38':50''
1297
4
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 24، «طارق» و «علق» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1961 (1:33:24)
01:33':24''
1700
1
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 24، «نازعات» آیات 15 تا 33، «طارق»، «بلد»، «شمس»، «لیل»، «ضحی» و «انشراح» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1960 (1:27:23)
01:27':23''
2403
2
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 21 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1959 (47:19)
47':19''
2024
1
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 52 «حمد» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1958 (1:26:29)
01:26':29''
3322
1
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 27، «نازعات» آیات 26 تا 33 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1949 (1:05:34)
01:05':34''
860
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1961 (27:15)
27':15''
386
1
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 27، «نازعات» آیات 26 تا 33 و «شمس» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1967 (53:00)
53':00''
359
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» (27:13)
27':13''
466
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 27، «نازعات» آیات 26 تا 33 و «طارق» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1965 (1:03:19)
01:03':19''
384
0
قرائت قرآن كريم سوره «تحریم»، «حاقه» آیات 1 تا 27 «نازعات» آیات 26 تا 33 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1949 (1:18:19)
01:18':19''
462
1
0
قرائت قرآن كريم سوره «رحمن» آیات 1 تا 30، «واقعه» آیات 1 تا 38، «نازعات» آیات 26 تا آخر «شمس» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» (1:02:11)
01:02':11''
1639
5
0
قرائت قرآن كريم سوره «قمر» آیات 49 تا آخر، «رحمن» آیات 1 تا 27، «حاقه» آیات 1 تا 24، «نازعات» آیات 24 تا آخر، «طارق»، «غاشیه» و «بلد» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» (58:08)
57':38''
982
0
قرائت قرآن كريم سوره «رعد» آیات 1 تا 23 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» (57:38)
57':38''
867
1
0
قرائت قرآن كريم سوره «رعد» آیات 1 تا 31 و «ضحی» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1946 (42:47)
42':47''
736
2
0
قرائت قرآن كريم سوره «رعد» آیات 1 تا 31 و «ضحی» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1946 (1:02:49)
01:02':49''
721
1
0
قرائت قرآن كريم سوره «رعد» آیات 1 تا 31 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1969 (41:13)
41':13''
358
1
0
قرائت قرآن كريم سوره «رعد» آیات 1 تا 31 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1969 (1:27:50)
01:02':30''
358
0
قرائت قرآن كريم سوره «رعد» آیات 1 تا 31 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1965 (1:02:30)
01:02':30''
266
0
قرائت قرآن كريم سوره «رعد» آیات 1 تا 31 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1965 (1:02:30)
01:02':30''
232
0
قرائت قرآن كريم سوره «رعد» آیات 1 تا 31 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1965 (1:09:07)
01:09':07''
302
0
قرائت قرآن كريم سوره «رعد» آیات 1 تا 29 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1962 (52:51)
52':51''
244
0
قرائت قرآن كريم سوره «رعد» آیات 1 تا 31 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1957 (1:35:21)
01:35':21''
551
0
قرائت قرآن كريم سوره «رعد» آیات 1 تا 31 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1951 (1:10:06)
01:10':06''
350
1
0
قرائت قرآن كريم سوره «رعد» آیات 4 تا 31 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1944 (39:40)
39':40''
684
1
0
قرائت قرآن كريم سوره «رعد» آیات 1 تا 31 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1957 (1:09:56)
01:09':56''
296
-1
0
قرائت قرآن كريم سوره «انشراح» تا آخر جزء سی با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» (53:40)
53':40''
1676
4
0
قرائت قرآن كريم سوره «ضحی»، «انشراح»، «تین»، «علق»، «قدر»، «قریش»، «لهب» «توحید»، «فلق» و «ناس» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1958 (28:27)
28':27''
1541
2
0
قرائت قرآن كريم سوره «قصص» آیات 3 تا 28، «شمس» و سوره «حمد» با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1977 (2:05:25)
02:05':27''
719
0
قرائت قرآن كريم سوره «قصص» آیات 1 تا 28 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1972 (1:05:04)
01:53':23''
901
0
قرائت قرآن كريم سوره «قصص» آیات 1 تا 28 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1968 (53:23)
53':23''
516
0
قرائت قرآن كريم سوره «قصص» آیات 1 تا 28 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1958 (53:23)
53':23''
596
0
قرائت قرآن كريم سوره «قصص» آیات 1 تا 28 با صدای استاد «مصطفی اسماعیل» سال 1958 (1:18:33)
01:18':33''
523
3
0

هنرمندان