قطره ای از بیکران علی(ع)

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
بخش اول سخنرانی علامه محمد تقی‌جعفری در موضوع رساندن انسانها به سعادت و خوشبختی؛ رسالت مولا علی(ع)‌‌‌‌ ‌(21:05)
21':05''
1606
2
0
بخش دوم سخنرانی علامه محمد تقی جعفری در موضوع رساندن انسانها به سعادت و خوشبختی؛ رسالت مولا علی(ع)‌‌ (19:33)
19':33''
1017
0
بخش سوم سخنرانی علامه محمد تقی جعفری در موضوع رساندن انسانها به سعادت و خوشبختی؛ رسالت مولا علی(ع)‌‌ (18:49)
18':49''
963
-1
0
سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع ارمغان مولا علی(ع) برای بشریت و چگونگی رابطه آن حضرت با مردم جامعه خود (26:29)
26':29''
1364
3
0
سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع درسی که باید از مولا علی(ع) آموخت تا در حوادث روزگار مقاوم شد (24:38)
24':38''
1065
2
0
بخش اول سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع علی(ع) آیینه تمام نمای ارزشهای اخلاقی و انسانی (16:41)
16':41''
990
1
0
بخش دوم سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع علی(ع) آیینه تمام نمای ارزشهای اخلاقی و انسانی (13:54)
13':54''
922
0
سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع ضرورت شناخت شخصیت امام علی(ع) و آشنایی با فرهنگی که در آن تربیت یافته است (25:41)
25':41''
920
2
0
سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع منزلت امام علی(ع) در بیان ابن سینا (19:15)
19':15''
1699
4
0
بخش اول سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع عبادت و بندگی از منظر امام امیرالمؤمنین علی (ع) (28:10)
28':10''
984
1
0
بخش دوم سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع عبادت و بندگی از منظر امام امیرالمؤمنین علی (ع) (24:01)
24':10''
870
0
سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع حکمت خداوندی در آفرینش وجود امام علی (ع) (29:02)
29':02''
1262
0
بخش اول سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع امام علی (ع) احیاگر آزادی حقیقی انسان از زنجیر قوانین حقوقی‌(15:37)
15':37''
638
1
0
بخش دوم سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع امام علی (ع) احیاگر آزادی حقیقی انسان از زنجیر قوانین حقوقی‌ (16:35)
16':35''
678
0
بخش اول سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع آزادی در مکتب مولا علی (ع) (20:31)
20':31''
655
0
بخش دوم سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع آزادی در مکتب مولا علی (ع) (24:39)
24':39''
693
0
بخش سوم سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع آزادی در مکتب مولا ‌‌علی (ع) (25:18)
25':18''
777
0
بخش اول سخنرانی علامه محمد تقی جعفری پیرامون عدل و ظلم از منظرمولا علی (ع) (19:26)
19':26''
643
1
0
بخش دوم سخنرانی علامه محمد تقی جعفری پیرامون عدل و ظلم از منظرمولا علی (ع) (19:56)
19':56''
604
0
بخش سوم سخنرانی علامه محمد تقی جعفری پیرامون عدل و ظلم از منظرمولا علی (ع) (18:38)
18':38''
641
1
0
بخش اول سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع عمل به تعهد؛ رسالت مولا علی(ع) برای بشریت (24:37)
24':37''
693
0
بخش دوم سخنرانی علامه محمد تقی جعفری با موضوع عمل به تعهد؛ رسالت مولا علی(ع) برای بشریت (23:55)
23':55''
753
0

هنرمندان