شرح و ترجمه خطبه غدیر

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
بخش اول خطبه غدیر خم به همراه ترجمه و شرح فارسی این خطبه (14:06)
14':06''
2686
7
0
بخش دوم خطبه غدیر خم به همراه ترجمه و شرح فارسی این خطبه(10:13)
00':00''
1589
2
0
بخش سوم خطبه غدیر خم به همراه ترجمه و شرح فارسی این خطبه (18:08)
00':00''
689
0
بخش چهارم خطبه غدیر خم به همراه ترجمه و شرح فارسی این خطبه(5:47)
00':00''
694
-1
0
بخش پنجم خطبه غدیر خم به همراه ترجمه و شرح فارسی این خطبه(8:03)
00':00''
5164
5
0
بخش ششم خطبه غدیر خم به همراه ترجمه و شرح فارسی این خطبه(12:52)
00':00''
618
1
0
بخش هفتم خطبه غدیر خم به همراه ترجمه و شرح فارسی این خطبه(10:06)
00':00''
833
0
بخش هشتم خطبه غدیر خم به همراه ترجمه و شرح فارسی این خطبه(4:39)
00':00''
596
0
بخش نهم خطبه غدیر خم به همراه ترجمه و شرح فارسی این خطبه(3:24)
00':00''
671
1
0
بخش دهم خطبه غدیر خم به همراه ترجمه و شرح فارسی این خطبه (7:36)
00':00''
620
2
0

هنرمندان