سیری در نهج البلاغه

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
بخش اول از جلسه اول سخنرانی علامه شهید مطهری با عنوان "سیری در نهج البلاغه"، (27:47)
00':00''
2244
-1
0
بخش دوم از جلسه اول سخنرانی علامه شهید مطهری با عنوان "سیری در نهج البلاغه"، (27:19)
00':00''
1591
0
بخش اول از جلسه دوم سخنرانی علامه شهید مطهری با عنوان "سیری در نهج البلاغه"، (27:28)
00':00''
1349
0
بخش دوم از جلسه دوم سخنرانی علامه شهید مطهری با عنوان "سیری در نهج البلاغه"، (26:48)
00':00''
1406
0
بخش اول از جلسه سوم سخنرانی علامه شهید مطهری با عنوان "سیری در نهج البلاغه"، (21:41)
00':00''
1905
0
بخش دوم از جلسه سوم سخنرانی علامه شهید مطهری با عنوان "سیری در نهج البلاغه"(21:27)
00':00''
1296
0
بخش سوم از جلسه سوم سخنرانی علامه شهید مطهری با عنوان "سیری در نهج البلاغه"(21:12)
00':00''
1370
0
بخش اول از جلسه چهارم سخنرانی علامه شهید مطهری با عنوان "سیری در نهج البلاغه"(30:11)
00':00''
1276
1
0
بخش دوم از جلسه چهارم سخنرانی علامه شهید مطهری با عنوان "سیری در نهج البلاغه"، (30:07)
00':00''
1243
0
بخش اول از جلسه آخر سخنرانی علامه شهید مطهری با عنوان "سیری در نهج البلاغه"(30:02)
00':00''
1198
0
بخش دوم (آخر) از جلسه آخر سخنرانی علامه شهید مطهری با عنوان "سیری در نهج البلاغه"، (29:41)
00':00''
863
-1
0

هنرمندان