سخنرانی

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 16004

جلسه 1 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«حیات انسان، دارای مراتب و مراحلی است. پایین ترین مرحله حیات انسان، همان حیات دنیایی و نفسانی است. هوای نفس، تثبیت کننده حیات دنیایی است. هرقدر هوای نفس در انسان شدیدتر باشد، حیات نفسانی و دنیایی اش قوی تر خو.اهد بود و به همان اندازه از حق و حیات بالاتر محجوب تر خواهد بود»

36':30''

735

1

0

/Play/272093/کیمیای-وصال-1

جلسه 2 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«زندگانی انسان دارای مراتبی است و هر مرتبه پایین حجابی برای حیات برتر اوست و تا از این حجاب پایین بیرون نیاید، به حیات بالاتر نائل نمی شود»

37':13''

378

1

0

/Play/272092/کیمیای-وصال-2

جلسه 3 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«انسان در حیات دنیوی از حق محجوب است و این وجهه نفسانی حجاب برای مرتبه بالایی و حیات برتر اوست و راه نجات از این حجاب، ریاضت یا همان سلوک الی الحق و مبارزه با هوای نفس است»

35':59''

356

0

/Play/272091/کیمیای-وصال-3

جلسه 4 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از انحرافات و اشتباهاتی که در سلوک، سالک را گرفتار می کند این است که سالک با زور و اجبار به اهل و عیالش ریاضت بدهد یا بر خودش فشار بیش از حد وارد کند. باید رویه سالک یک رویه معقول باشد که هم دنیای خانواده را تامین کند و هم به امر سلوکش برسد»

39':48''

231

0

/Play/272090/کیمیای-وصال-4

جلسه 5 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از جلوات هوای نفس که از مهلکات است و برای سالک خطرناک است، بخل است. بخل یعنی سالک در جایی که باید صرف مال بکند بخل بورزد و خرج نکند»

35':49''

250

0

/Play/272089/کیمیای-وصال-5

جلسه 6 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«بسیاری از مردم خواستار معنویت و سیر و سلوک هستند ولی چون با هوای نفس مبارزه نکرده اند مخصوصا اجتناب از مال حرام و لقمه شبهه ناک ندارند، در سلوک پیشرفت نمی کنند»

43':18''

237

1

0

/Play/272088/کیمیای-وصال-6

جلسه 7 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از جلوه های هوای نفس که بسیار خطرناک و مهلک است، خیانت به معنای کلی است. خیانت به احکام خدا و مخلوقات و حتی حیوانات و ... سالکی که اهل خیانت باشد، به هیچ عنوان نمی تواند در سلوکش پیش برود»

39':27''

237

0

/Play/272087/کیمیای-وصال-7

جلسه 8 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از مهلکات که برای سالک خطرناک است خوض در باطل و صحبت اضافی و صحبت بی جا می باشد که صفت مقابل آن صمت است.»

42':41''

312

0

/Play/272086/کیمیای-وصال-8

جلسه 9 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از مهلکاتی که برای سالک خطرناک است، ایذاء مومن است و اشکال و انواع مختلفی دارد که سالک باید در برخورد با مومنین بسیار مراقب حرکات و صحبتها و رفتارش باشد»

36':54''

191

0

/Play/272085/کیمیای-وصال-9

جلسه 10 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«خوار کردن، تحقیر و اهانت مومن، از مصادیق بارز ایذائ مومن است و با این کارها سالک راه به جایی نمی برد و به هلاکت می افتد،»

37':52''

215

1

0

/Play/272084/کیمیای-وصال-10

جلسه 11 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«شرح روایاتی در باب ایذاء مومن و صفت مقابل آن که اکرام مومن می باشد»

33':57''

197

0

/Play/272083/کیمیای-وصال-11

جلسه 12 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«مهلکترین جلوه هوا، که عین کفر و ریشه اصلی آن است، حسد است. شخص حسود، در واقع با ربوبیت خدای متعال مشکل دارد»

40':36''

171

0

/Play/272082/کیمیای-وصال-12

جلسه 13 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از مهلکات برای سالک، حسد است. شخص حسود نظرش در واقع مخالف مدبرات امر الهی است. در طریق سلوک کسی که حسد ندارد، سرعت سلوکش در یک روز به اندازه هزار سال اشخاصی که حسود هستند است»

38':07''

165

0

/Play/272081/کیمیای-وصال-13

جلسه 14 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از جلوات هوا که برای سالک بسیار خطرناک و مهلک است، ایذاء و اذیت مومن است که برای سالک یاس و نامیدی می آورد ولی صفت مقابل آن که ادخال سرور در دل مومن است بسیار کمک می کند»

34':27''

169

0

/Play/272080/کیمیای-وصال-14

جلسه 15 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«بیان روایتی از نبی اکرم(ص) که برای مبحث وحدت وجود بسیار کارگشاست. نکاتی پیرامون قبض و بسط در سلوک. ادخال سرور برای سالک بسیار مهم است ولی اگر این کار اشتباه باشد، برای سالک مهلک است»

40':57''

151

0

/Play/272079/کیمیای-وصال-15

جلسه 16 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«در مسیر سلوک، حجابهایی وجود دارد که برطرف شدن آن فقط با امر به معروف و نهی از منکر برطرف می شود ولی چون بسیار باریک و ظریف است بسیاری از سالکان در این امر، مداهنه و سستی می کنند که همین باعث توقف سلوکشان می شود»

36':11''

138

0

/Play/272078/کیمیای-وصال-16

جلسه 17 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ریشه مداهنه به ضعف نفس و ترس بر میگردد. کسی که نمی تواند امر به معروف و نهی از منکر کند، گرفتار جلوه ای از هوای نفس شده است. روایات فراوانی در مذمت مداهنه وارد شده است که به نمونه هایی اشاره می شود»

44':37''

176

0

/Play/272077/کیمیای-وصال-17

جلسه 18 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«مراتب چند گانه امر به معروف و نهی از منکر. یکی از مهلکات برای سالک، مداهنه و سستی کردن در امر به معروف و نهی از منکر می باشد»

51':09''

173

0

/Play/272076/کیمیای-وصال-18

جلسه 19 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«مومن باید سعه صدر داشته باشد و مردم را تحمل کند و یکی از مهلکاتی که سالک را تهدید می کند تباعد و قهر کردن از مردم است. برای سالک کظم غیظ بسیار ضروری است»

48':06''

151

0

/Play/272075/کیمیای-وصال-19

جلسه 20 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از مهلکات برای سالک قطع رحم است و قطع رحم فقط قطع رفت و آمد نیست بلکه اگر کسی می تواند به ارحامش کمک کند و نیازشان را براورده کند ولی انجام ندهد، قطع رحم کرده است»

44':07''

166

0

/Play/272074/کیمیای-وصال-20

جلسه 21 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ادامه مبحث صله رحم و حق ارحام و نیز حقوق همسایه و اهمیت مراعات حق همسایه. یکی از مهلکات برای سالک، پیگیری عیوب دیگران اسن و گاهی سالک به این کارش رنگ شرعی می دهد که از ظرایف مکر و حیله نفس انسان است»

39':58''

156

0

/Play/272073/کیمیای-وصال-21

جلسه 22 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«فرق اسلام و ایمان، یکی از مهلکات برای سالک، تتبع عثرات مومنین و تجسس و جاسوسی است که عیوب دیگران را پیدا کند و فاش کند. بیان مسایلی که در باب مکاشفه، مقدمیت دارد»

39':58''

134

0

/Play/272071/کیمیای-وصال-22

جلسه 23 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از مهلکات برای سالک که از جلوات هوا است، افشاء سر مومن است و این با مسئله تتبع عثرات مومن فرق دارد»

37':18''

131

0

/Play/272068/کیمیای-وصال-23

جلسه 24 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ادامه مبحث سخن چینی و شروع بحث شماتت. شماتت برای سالک مهلک و کشنده است. بعضی اوقات با جهل و نادانی مطلبی را به یکی از اولیای الهی ربط می دهد که اصلا در او نیست»

40':00''

129

0

/Play/272065/کیمیای-وصال-24

جلسه 25 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از جلوه های هوا که برای سالک جدا مهلک و کشنده است مسئله غیبت است. غیبت صورتهای باریکی دارد که گاهی اوقات مورد غفلت سالم قرار می گیرد. اکثر اوقات غیبت از قوه غضبیه یا از قوه شهویه نشات می گیرد»

46':20''

132

0

/Play/272064/کیمیای-وصال-25

جلسه 26 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ادامه مبحث غیبت. گوش دادن به غیبت همانند گفتن غیبت مهلک و خطرناک است. غیبت انواع و اقسامی دارد امکان دارد نوشتاری باشد، به رمز باشد، به کنایه باشد و ...»

43':06''

117

0

/Play/272063/کیمیای-وصال-26

جلسه 27 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«تکمیل بحث غیبت و مستثنیات و مجوزهای غیبت و شروع مبحث کذب و دروغ که از مهلکات اعظم برای سالک می باشد. امکان ندارد سالکی هوا نداشته باشد و دروغ بگوید. لاجرم دروغ و کذب از جلوات هوای نفس است»

38':35''

132

0

/Play/272062/کیمیای-وصال-27

جلسه 28 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ادامه بحث کذب و دروغ و مراحل و انواع کذب. بعضی از موارد کذب مهلک نیست و در واقع جزء مستثنیات کذب می باشد»

46':29''

140

0

/Play/272061/کیمیای-وصال-28

جلسه 29 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«آفات زبان برای سالک بسیار مهلک است و سالک از طریق زبانش بسیار در معرض خطر است. یکی از مهمترین مسایلی را که سالک در سلوکش باید همیشه مدنظر داشته باشد و یک لحظه هم از آن غفلت نکند، صدق است. صدق هم دارای مراحلی است که بیان می شود»

34':04''

148

0

/Play/272060/کیمیای-وصال-29

جلسه 30 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«اهمیت صمت و سکوت در حفظ سالک از خطرات و مهلکات و باز شدن درهای رحمت الهی بر روی سالک بواسطه صمت و سکوت»

32':11''

137

0

/Play/272059/کیمیای-وصال-30

جلسه 31 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از مهلکات، جاه طلبی و شهرت طلبی است که از جمله جلوات هوای نفس می باشد و یکی از آفات شهرت طلبی، نفاق و دورویی است.»

33':10''

143

0

/Play/272009/کیمیای-وصال-31

جلسه 32 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از رذیله های نفسانی که برای سالک مهلک است، جاه طلبی و شهرت طلبی است. در درون هر انسانی این خصلت هست که قلوب دیگران را تسخیر کند ولی سالک باید نظرش فقط به رضایت حق تعالی باشد»

27':01''

147

0

/Play/272007/کیمیای-وصال-32

جلسه 33 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«بیان مقام اخلاص و مراحل آن و ماهیت اخلاص در عبودیت و ذکر شواهدی قرآنی و روایی در این باب»

29':20''

136

0

/Play/272006/کیمیای-وصال-33

جلسه 34 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«مقام مخلصین و راه هایی رسیدن به این مقام از رساله انسان بعداز دنیا از علامه طباطبایی و سعی و مجاهده در عبودیت خالصانه و اثرات آن در سلوک سالک»

37':44''

155

0

/Play/272005/کیمیای-وصال-34

جلسه 36 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ادامه بحث نفاق و اینکه یکی از مسایلی که قلب سالک را تیره و ظلمانی می کند، نفاق و دورویی است. با قلب تاریک سالک راه به جایی نمی برد»

28':24''

135

0

/Play/272003/کیمیای-وصال-36

جلسه 37 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ادامه مبحث نفاق و آثار منفی نفاق و دورویی بر سلوک سالک با توجه به بعضی آیات و روایات»

39':10''

125

0

/Play/272002/کیمیای-وصال-37

جلسه 38 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«غرور یک انحراف اخلاقی و یکی از رذایل نفسانی است که برای سالک مهلک است. و معنای آن یعنی فریب خوردن از شیطان و از حیات دنیایی. امکان دارد انسان در دنیا زندگی کند ولی فریب و غرور دنیا را نخورد و به حیاتهای بالاتری دست یابد»

47':38''

123

0

/Play/272001/کیمیای-وصال-38

جلسه 39 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«غرور به معنای گول خوردن است و یا از ناحیه حیات مادون و دنیایی است یا از جانب شیطان و آفاتی که برای غرور مترتب است بسیار زیاد است که برای سالک مهلک است»

35':43''

132

0

/Play/271993/کیمیای-وصال-39

جلسه 40 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«غرور در اصطلاح یعنی فریب خوردن. توضیحاتی در مورد انواع طبقات مغرورین در حالت کلی مغرورین به دو دسته تقسیم می شوند یا اهل سیر و سلوک هستند یا عامه مردم که با سلوک کاری ندارند. آنهایی که وارد سلوک می شوند خودشان به چند طبقه تقسیم می شوند»

52':54''

124

0

/Play/271992/کیمیای-وصال-40

جلسه 41 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از مهلکات برای سالک، غرور است. معنای اصطلاحی غرور غیر از آن است که در میان مردم شایع شده است. غرور به معنای فریب خورده است. افرادی که دچار غرور می شوند در یک نگاه به چهار قسم و چهار مرحله تقسیم می شوند که بیان می شود»

47':17''

128

0

/Play/271990/کیمیای-وصال-41

جلسه 42 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از مهلکات برای سالک وقاحت است و صفت مقابل آن حیا و شرم است. حیا بر دو قسم است حیای حمق و حیای عقل»

43':34''

129

0

/Play/271988/کیمیای-وصال-42

جلسه 43 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«انواع وقاحت و صفت مقابل آن که حیا می باشد، با توجه به آیات و روایات. در فرازهایی از دعای عرفه و مناجات ذاکرین خمس عشر برای تشویق به حیا اشاراتی شده است»

35':24''

110

0

/Play/271987/کیمیای-وصال-43

جلسه 44 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«در مقام سلوک، طول امل یکی از مهلکات است. یکی از معانی آن یعنی آرزوی دراز ولی معانی دیگر و دقیق تر دیگری نیز دارد. یکی از معانی آن این است که حالت غالب بر سالک این باشد که در این دنیا هنوز ماندگار است و وقت زیادی در این دنیا دارد»

39':20''

135

0

/Play/271983/کیمیای-وصال-44

جلسه 45 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«بیان روایات و داستانهایی از آفات طول امل و چند راه کار اساسی از روایات اهل بیت علیهم السلام برای ترک و پرهیز از این رذیله نفسانی»

13':43''

120

0

/Play/271982/کیمیای-وصال-45

جلسه 46 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«طول امل یعنی آرزوی دور و دراز که برای سالک مهلک است و بهترین راه برای نجات از این رذیله، کثرت یاد مرگ است. هول مطلع یکی از اهوالات قیامت است که یاد آن، برای ریشه کن کردن طول امل بسیار مفیداست»

30':29''

124

0

/Play/271981/کیمیای-وصال-46

جلسه 47 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«غضب به خودی خود مهلک نیست بلکه افراط در آن خطرناک است و البته مراتب و انواعی دارد. باید ریشه غضب در وجود سالک شناخته شود. غضب بی جا، فشرده تمام رذایل نفسانی است»

33':45''

141

0

/Play/271966/کیمیای-وصال-47

جلسه 48 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«بیان صورت باطنی غضب بی جا و اینکه رابطه بین عبد با حق را قطع می کند. غضب آنچنان باطن سالک را بهم میریزد که بعد از فروکش کردن خشم، تا مدتها طول می کشد تا سالک دوباره به حالت عادی برگردد و لو اینکه توبه کرده باشد»

37':52''

138

0

/Play/271965/کیمیای-وصال-48

جلسه 49 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«غضب برای سالک بسیار مهلک و کشنده است و یک غضب بی جا کافیست که سالک را به ورطه هلاکت بیندازد و جبرانش هم بسیار سخت است ولی غیر قابل جبران نیست و به بعضی موارد برای جلوگیری از غضب اشاره می شود»

38':15''

141

0

/Play/271964/کیمیای-وصال-49

جلسه 50 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ادامه بحث غضب و چاره جویی برای مقابله با غضب. بعضی مواردی که اشاره می شود: مبارزه با عجب و کبر و اجتباب از مزاح و شوخی بی جا و تذکر این نکته که دفع غضب مستوجب رضوان حق تعالی می شود و چهارمین راه، سالک باید در همه کارها و حرکات، تامل و فکر و عاقبت اندیشی کند»

47':38''

131

0

/Play/271963/کیمیای-وصال-50

جلسه 51از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از جلوات غضب که برای سالک بسیار مهلک می باشد، انتقام جویی میباشد. وقتی به سالک اهانت و جسارت شود، و سالک در فکر انتقام برآید، این یک رذیله نفسانی است که برایش هلاک کننده است»

29':13''

164

0

/Play/271960/کیمیای-وصال-51

هنرمندان