زندگی نامه

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 52
قسمت اول از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «ولادت در اصفهان» به تهیه‌کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
28':40''
2527
0
قسمت دوم از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت اتهامات اصحاب به سلمان بخاطر عجم بودن» به تهیه‌کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
24':51''
1927
1
0
قسمت سوم از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت اتهامات اصحاب به سلمان بخاطر عجم بودن» به تهیه‌کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
25':12''
2124
0
قسمت چهارم از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت اتهامات اصحاب به سلمان بخاطر عجم بودن» به تهیه‌کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
23':22''
1912
0
قسمت پنجم از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت اتهامات اصحاب به سلمان بخاطر عجم بودن» به تهیه‌کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
27':25''
1547
0
قسمت ششم از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت اتهامات اصحاب به سلمان بخاطر عجم بودن» به تهیه‌کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
27':35''
1544
0
قسمت هفتم از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت اتهامات اصحاب به سلمان بخاطر عجم بودن» به تهیه‌کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
26':53''
1708
1
0
قسمت هشتم از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت اتهامات اصحاب به سلمان بخاطر عجم بودن» به تهیه‌ کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
26':28''
1686
1
0
قسمت نهم از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت اتهامات اصحاب به سلمان بخاطر عجم بودن» به تهیه‌ کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
24':01''
1395
0
قسمت چهاردهم از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت اتهامات اصحاب به سلمان بخاطر عجم بودن» به تهیه‌ کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
27':33''
1106
0
قسمت یازدهم از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت اتهامات اصحاب به سلمان بخاطر عجم بودن» به تهیه‌کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
27':46''
1562
0
قسمت دوازدهم از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت اتهامات اصحاب به سلمان بخاطر عجم بودن» به تهیه‌کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
28':42''
1412
1
0
قسمت سیزدهم از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت اتهامات اصحاب به سلمان بخاطر عجم بودن» به تهیه‌کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
26':10''
1646
0
قسمت چهاردهم از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت اتهامات اصحاب به سلمان بخاطر عجم بودن» به تهیه‌کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
26':50''
2373
0
قسمت آخر از نمایش رادیویی «زائر خورشید»؛ داستان زندگینامه سلمان فارسی «این قسمت جنگ احد و شکست سپاه اسلام» به تهیه‌کنندگی و سردبیری نعمت رئوفی و بر اساس زندگی‌نامه صحابه ایرانی پیامبر سلمان فارسی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده
27':09''
1157
0
قسمت اول «عبدالمطلب پدربزرگ پیامبر (ص) و نذر عبدالمطلب برای خداوند و عبدالله پدر حضرت پیامبر » از داستان صوتی زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله با عنوان «باران مهربانی (دوران تولد و کودکی پیامبر )»
07':54''
2628
0
قسمت دوم «قربانی مسافرت پدر پیامبر به مدینه برای تجارت و ازدنیا رفتن وی» از داستان صوتی زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله با عنوان «باران مهربانی (دوران تولد و کودکی پیامبر )»
06':49''
1192
1
0
قسمت سوم «تولد و کودکی پیامبر (ص)؛ جریان بارداری و ولادت حضرت رسول(ص) و معجزاتی که برای مادر حضرت در دوران بارداری و ولادت پیش آمد » از داستان صوتی زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله با عنوان «باران مهربانی (دوران تولد و کودکی پیامبر )»
05':51''
5537
3
0
قسمت چهارم «پیامبر (ص) به دنیا می‌آید؛ و آشنای با حلیمه سعدیه و پذیرفتن دایگی حضرت» از داستان صوتی زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله با عنوان «باران مهربانی (دوران تولد و کودکی پیامبر)»
05':51''
1175
0
قسمت پنجم «حلیمه‌ی سعدیه ؛ آثار و برکاتی که در زندگی حلیمه سعدیه بعد قبول دایگی حضرت برایش بوجود آمد» از داستان صوتی زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله با عنوان «باران مهربانی (دوران تولد و کودکی پیامبر )»
11':37''
1410
0
قسمت ششم «پرورش یافتن پیامبر در صحرا و واقعیتی که در آنجا به وقوع پیوسته بود» از داستان صوتی زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله با عنوان «باران مهربانی (دوران تولد و کودکی پیامبر )»
03':28''
1034
0
قسمت هفتم «شیما دختر حلیمه سعدیه که وقتی گوسفندان را به صحرا می برد حضرت را نیز به صحرا می برد...» از داستان صوتی زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله با عنوان «باران مهربانی (دوران تولد و کودکی پیامبر )»
02':45''
1085
1
0
قسمت هشتم « رویای شگفت؛ رویایی شگفت از داستان حضرت رسول(ص) در زمان دایگی حلیمه سعدیه» از داستان صوتی زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله با عنوان «باران مهربانی (دوران تولد و کودکی پیامبر )»
07':00''
848
1
0
کتاب صوتی «سرنوشت» بخش هایی از زندگی عبدالله(ع) پدر گرامی حضرت محمد (صل الله علیه وآله ) را بازگو می کند «جد بزرگ رسول خدا (ص) عبدالمطلب با خدا عهد می کند که اگر ده پسر داشته باشد یکی از آنها را در راه خدا قربانی کند .قرعه به نام عبدالله پدر بزرگوار پیامبر(ص) می افتد . اما مردم مکه با این کار مخالفت می کنند و به عبدالمطلب پیشنهاد می کنند که برای یافتن راه چاره به نزد زنی غیب گو به نام قطبه برود.» با سردبیری جهانشاه آل محمود و تهیه کنندگی نعمت رئوفی در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده است.
02:10':02''
4310
0
مروری بر زندگی ثقة الاسلام محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی معروف به شیخ کلینی ، مشهورترین دانشمند فقیه شیعه در نیمه اول قرن چهارم (ه ق)
05':26''
2113
-2
0
زندگینامه فقیه و عارف بزرگ آیت‏ الله العظمی سید محمدمهدی طباطبایی مشهور به بحرالعلوم
13':12''
2670
1
0
مروری بر زندگی پر برکت ابوجعفر محمّد بن علی ابن بابویه قمی ملقب به شیخ صدوق از پیشتازان علم حدیث و از مردان نامی جهان اسلام در سال 305 هجری قمری
16':53''
2912
-1
0
بررسی و مروری بر زندگی شهید علی‌اکبر ‌شیرودی از خلبانان ماهر و متعهد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران
21':56''
4015
1
0
بررسی زندگی و آثار محمدتقی بهار، ملقب به «ملک‌الشعرای بهار»، شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه‌نگار و سیاست‌مدار معاصر ایرانی
30':45''
26926
0
مرروی بر زندگی آیت الله سید محمد حسن آقا نجفی قوچانی معروف به آقا نجفی صاحب کتاب سیاحت شرق و غرب
13':27''
4846
8
0
زندگینامه و حکایات عارف بالله آیت الله محمد تقی بافقی، در دو فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول: زندگینامه معظم له و فصل دوم: حکایاتی از محمد تقی بافقی
59':09''
1756
0
مروری کوتاه برزندگی عالم و حکیم محمد بن احمد بن ريحان هروي خوارزمي بيروني معروف به ابوريحان بيروني
07':54''
4096
2
0
زندگی نامه امامزاده موسی مبرقع فرزند بلافصل امام جواد علیه السلام از امامزادگان شهر مقدس قم، حضرت آیت الله بهجت فرمودند:هرکس به امامزاده موسی مبرقع علیه السلام خدمتی بکند مورد عنایت اهل بیت وامام جواد وامام زمان علیهم السلام قرار میگیرد.
05':48''
1725
0
کتاب صوتی زندگی نامه حضرت آیت الله محمد تقی بهجت فومن ار دوران کودکی تا آخر عمر (30:00)
30':00''
9280
2
0
سرود کودکانه «مادر و بابا» تهیه شده در شبکه ماهواره ای هدهد تیوی «نور دلها مادر و بابا / امید ما مادر و بابا » (2:42)
02':42''
149362
34
0
زندگی نامه آیت الله حسینی سیستانی (مد ظله العالی) از زبان حجت السلام محمودی یکی از شاگران معظم له «از دوران کودکی تا حال» (31:16)
31':16''
2244
-1
0
دعاى آزاد شدن از بند و زندان. سيّد ابن طاووس در «مهج الدعوات» فرموده: روايت كه شخصى در شهر شام‏ زمانى طولانى در زندان بود تا اينكه حضرت زهرا عليها السلام را در خواب ديد كه به او فرمود: اين دعا را بخوان، و او با تعليم حضرت زهرا عليها السلام‏ دعا را خواند و از زندان آزاد شد و به خانه خود بازگشت، آن دعا اين است (1:45)
01':45''
19583
8
0
مروری بر زندگی آیت الله مکارم شیرازی از کودکی تا زمان حال، از زبان خود معظم له (40:29)
40':29''
4187
1
0
مروری بر زندگانی و ویژگی های شخصیتی «آیت الله طالقانی(ره)» (9:55)
09':55''
661
1
0
معرفی شخصیت پدر و مادر حضرت فاطمه معصومه(ع) و چگونگی ازدواج نجمه خاتون با امام موسی کاظم (ع) (13:53)
13':53''
1305
0
پیشگویی ولادت حضرت معصومه (ع) از زبان ائمه (ع) و شان منزلت زیارت حضرت معصومه در قم (5:04)
05':04''
980
-1
0
شرافت خانوادگی حضرت موسی کاظم(ع) و مقام و منزلت حضرت معصومه(س) (10:15)
10':15''
924
1
0
اوضاع سیاسی - اجتماعی دوران زندگی آن حضرت (17:36)
17':36''
1026
3
0
انگیزه و جریان هجرت حضرت فاطمه معصومه(س) (10:07)
10':07''
934
2
0
علت وفات حضرت معصومه(س) و چگونگی تشیع جنازه حضرت معصومه(س) (31:29)
31':29''
925
-1
0
شهید چمران از استاد و پدر روحانی خود می گوید (00:43)
00':00''
4045
1
0
شهید چمران از زندگی خودش، دوران تحصیلات از ابتدایی تا فارغ التحصیلی در رشته فیزیک اتمی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و ..می گوید (22:40)
00':00''
11070
19
0
شهید چمران از فعالیتهای سیاسی خود، دوران انقلاب و دفاع مقدس می گوید (27:40)
00':00''
5013
6
0
كليپ صوتی درباره علامه محمد تقی جعفری (4:40)
00':00''
2135
0
بخش اول زندگینامه علامه محمد تقی جعفری از زبان خود ایشان«مربوط به دوران کودکی، نوجوانی، تحصیلات ابتدایی و اصالت خانوادگی» (21:57)
00':00''
3757
7
0

هنرمندان