دولتمند خُلف

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
موسیقی شرق (تاجیکستان )نام آهنگ : زندگی؛ قیچک: دولتمند خُلف طبلک: عبدالستار عبداله اف
00':00''
22853
34
0
موسیقی شرق (تاجیکستان )نام آهنگ : چرخ و فلک آواز ، دوتار ، سه تار ، قیچک: دولتمند خُلف طبلک: عبدالستار عبداله اف
00':00''
12661
-1
0
موسیقی شرق (تاجیکستان )نام آهنگ : آمدی آواز ، دوتار ، سه تار ، قیچک: دولتمند خُلف طبلک: عبدالستار عبداله اف
00':00''
11605
14
0
موسیقی شرق (تاجیکستان )نام آهنگ : مهر عاشق آواز ، دوتار ، سه تار ، قیچک: دولتمند خُلف طبلک: عبدالستار عبداله اف
00':00''
10746
17
0
موسیقی شرق (تاجیکستان ) نام آهنگ : امید باران آواز ، دوتار ، سه تار ، قیچک: دولتمند خُلف طبلک: عبدالستار عبداله اف
00':00''
11234
9
0
موسیقی شرق (تاجیکستان )نام آهنگ : لیلاآواز ، دوتار ، سه تار ، قیچک: دولتمند خُلف طبلک: عبدالستار عبداله اف
00':00''
16514
16
0
موسیقی شرق (تاجیکستان )نام آهنگ : حلقه دام است آواز ، دوتار ، سه تار ، قیچک: دولتمند خُلف طبلک: عبدالستار عبداله اف
00':00''
10134
-1
0
موسیقی شرق (تاجیکستان )نام آهنگ : دور مشوآواز ، دوتار ، سه تار ، قیچک: دولتمند خُلف طبلک: عبدالستار عبداله اف
00':00''
79607
65
0
موسیقی شرق (تاجیکستان )نام آهنگ : دایره زنآواز ، دوتار ، سه تار ، قیچک: دولتمند خُلف طبلک: عبدالستار عبداله اف
00':00''
10074
9
0
موسیقی شرق (تاجیکستان )نام آهنگ : جهان چیست ؟آواز ، دوتار ، سه تار ، قیچک: دولتمند خُلف طبلک: عبدالستار عبداله اف
00':00''
8408
-1
0
موسیقی شرق (تاجیکستان )نام آهنگ : دیوانه شو آواز ، دوتار ، سه تار ، قیچک: دولتمند خُلف طبلک: عبدالستار عبداله اف
00':00''
19131
24
0
موسیقی شرق (تاجیکستان )نام آهنگ : چین چینآواز ، دوتار ، سه تار ، قیچک: دولتمند خُلف طبلک: عبدالستار عبداله اف
00':00''
8700
6
0
موسیقی شرق (تاجیکستان )نام آهنگ : ببست آواز ، دوتار ، سه تار ، قیچک: دولتمند خُلف طبلک: عبدالستار عبداله اف
00':00''
6844
11
0

هنرمندان