جز 8

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 60 الی 65 (2:51)
02':51''
1114
0
تلاوت سوره انعام با صدای استادمنشاوی، آیات 111 الی 118 (2:43)
02':43''
1218
0
تلاوت سوره انعام با صدای استادمنشاوی، آیات 119 الی 124 (2:39)
02':39''
1248
1
0
تلاوت سوره انعام با صدای استادمنشاوی، آیات 125 الی 131 (2:47)
02':47''
1264
0
تلاوت سوره انعام با صدای استادمنشاوی، آیات 132 الی 137 (2:14)
02':14''
1273
-1
0
تلاوت سوره انعام با صدای استادمنشاوی، آیات 138 الی 142 (2:57)
02':57''
1398
0
تلاوت سوره انعام با صدای استادمنشاوی، آیات 143 الی 146 (2:38)
02':38''
1044
0
تلاوت سوره انعام با صدای استادمنشاوی، آیات 147 الی 151 (2:36)
02':36''
1083
1
0
تلاوت سوره انعام با صدای استادمنشاوی، آیات 152 الی 157 (2:48)
02':48''
1215
1
0
تلاوت سوره انعام با صدای استادمنشاوی، آیات 158 الی 165 (3:05)
03':05''
1281
0
تلاوت سوره اعراف با صدای استادمنشاوی، آیات 1 الی 11 (2:55)
02':55''
1263
1
0
تلاوت سوره اعراف با صدای استادمنشاوی، آیات 12 الی 22 (3:05)
03':05''
1292
0
تلاوت سوره اعراف با صدای استادمنشاوی، آیات 23 الی 30 (2:55)
02':55''
1167
0
تلاوت سوره اعراف با صدای استادمنشاوی، آیات 31 الی 37 (3:12)
03':12''
1273
0
تلاوت سوره اعراف با صدای استادمنشاوی، آیات 38 الی 43 (3:00)
03':00''
1227
-1
0
تلاوت سوره اعراف با صدای استادمنشاوی، آیات 44 الی 51 (4:24)
04':24''
1333
0
تلاوت سوره اعراف با صدای استادمنشاوی، آیات 52 الی 57 (2:52)
02':52''
1185
0
تلاوت سوره اعراف با صدای استادمنشاوی، ، آیات 58 الی 67 (2:45)
02':45''
1249
0
تلاوت سوره اعراف با صدای استادمنشاوی، آیات 68 الی 73 (2:58)
02':58''
1214
0
تلاوت سوره اعراف با صدای استادمنشاوی، آیات 74 الی 81 (2:28)
02':28''
1178
0
تلاوت سوره اعراف با صدای استادمنشاوی، آیات 82 الی 87 (2:26)
02':26''
1114
1
0

هنرمندان