جز 7

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت ترتیل سوره «مائده»؛ آیات 109 تا 113 با صدای «مهدی صیاف زاده» (2:48)
02':48''
2396
1
0
تلاوت سوره مائده با صدای استاد منشاوی، آیات 83 الی 89 (2:51)
02':51''
1163
1
0
تلاوت سوره مائده با صدای استاد منشاوی، آیات 90 الی 95 (3:26)
03':26''
1198
0
تلاوت سوره مائده با صدای استاد منشاوی، آیات 96 الی 103 (2:56)
02':56''
1273
0
تلاوت سوره مائده با صدای استاد منشاوی، آیات 104 الی 108 (3:12)
03':12''
1259
0
تلاوت سوره مائده با صدای استاد منشاوی، آیات 109 الی 113 (2:03)
02':03''
1066
0
تلاوت سوره مائده با صدای استاد منشاوی، آیات 114 الی 120 (3:10)
03':10''
1295
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 1 الی 8 (2:44)
02':44''
1411
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 9 الی 18 (2:27)
02':27''
1305
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 19 الی 27 (3:21)
03':21''
1346
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 28 الی 35 (3:08)
03':08''
1308
1
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 36 الی 44 (3:19)
03':19''
1277
2
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 45 الی 52 (2:54)
02':54''
1200
1
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 53 الی 59 (2:52)
02':52''
1258
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 60 الی 68 (3:07)
03':07''
1257
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 69 الی 73 (2:53)
02':53''
1235
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 74 الی 81 (3:06)
03':06''
1291
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 82 الی 90 (2:52)
02':52''
1258
1
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 91 الی 94 (3:12)
03':12''
1271
-1
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 95 الی 101 (3:03)
03':03''
1483
1
0
تلاوت سوره انعام با صدای استاد منشاوی، آیات 102 الی 110 (2:51)
02':51''
1224
0

هنرمندان