جز 5

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 24 الی 26 (2:39)
02':39''
1353
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 27 الی 33 (2:47)
02':47''
1401
1
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 34 الی 37 (2:39)
02':39''
1099
2
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 38 الی 44 (2:58)
02':58''
1427
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 52 الی 59 (3:08)
03':08''
1475
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 66 الی 74 (2:59)
02':59''
1396
1
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 75 الی 79 (3:32)
03':32''
1456
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 80 الی 86 (2:54)
02':54''
1413
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 87 الی 91 (3:04)
03':04''
1363
1
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 92 الی 94 (2:43)
02':43''
1283
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 101 الی 105 (2:49)
02':49''
1351
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 106 الی 113 (3:00)
03':00''
1431
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 114 الی 121 (2:53)
02':53''
1371
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 122 الی 127 (2:59)
02':59''
876
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 128 الی 134 (2:37)
02':37''
877
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 135 الی 140 (2:50)
02':50''
1559
-2
0
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 141 الی 147 (2:58)
02':58''
1325
1
0

هنرمندان