جز 24

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره زمر آیات 32 الی 40 با صدای استاد منشاوی (2:41)
02':41''
2197
0
تلاوت سوره زمر آیات 41 الی 47 با صدای استاد منشاوی (2:38)
02':38''
2401
0
تلاوت سوره زمر آیات 48 الی 56 با صدای استاد منشاوی (2:53)
02':53''
2540
0
تلاوت سوره زمر آیات 57 الی 67 با صدای استاد منشاوی (2:28)
02':28''
1071
2
0
تلاوت سوره زمر آیات 67 الی 74 با صدای استاد منشاوی (2:43)
02':43''
2760
2
0
تلاوت سوره زمر آیات آخر و غافر تا آیات 7 با صدای استاد منشاوی (2:15)
02':15''
2171
0
تلاوت سوره غافر آیات 8 الی آیات 16 با صدای استاد منشاوی (2:20)
02':20''
2319
0
تلاوت سوره غافر آیات 17 الی آیات 25 با صدای استاد منشاوی (2:20)
02':20''
2444
0
تلاوت سوره غافر آیات 26 الی آیات 33 با صدای استاد منشاوی (2:35)
02':35''
2531
0
تلاوت سوره غافر آیات 34 الی آیات 40 با صدای استاد منشاوی (2:29)
02':29''
1005
0
تلاوت سوره غافر آیات 41 الی آیات 49 با صدای استاد منشاوی (2:43)
02':43''
2304
0
تلاوت سوره غافر آیات 50 الی آیات 58 با صدای استاد منشاوی (2:09)
02':09''
919
0
تلاوت سوره غافر آیات 59 الی آیات 66 با صدای استاد منشاوی (2:13)
02':13''
970
0
تلاوت سوره غافر آیات 67 الی آیات 77 با صدای استاد منشاوی (2:42)
02':42''
1162
0
تلاوت سوره غافر آیات 78 الی آیات 85 با صدای استاد منشاوی (2:27)
02':27''
1058
0
تلاوت سوره فصلت با صدای استاد منشاوی (سجده) از ابتدا تا آیات 11 با صدای استاد منشاوی (2:51)
02':51''
1071
0
تلاوت سوره فصلت آیات 12 آیات 20 با صدای استاد منشاوی (2:38)
02':38''
1085
0
تلاوت سوره فصلت آیات 21 آیات 29 با صدای استاد منشاوی (2:44)
02':44''
1102
0
تلاوت سوره فصلت آیات 30 آیات 38 {دارای سجده واجب} با صدای استاد منشاوی (2:24)
02':24''
1022
0
تلاوت سوره فصلت آیات 39 آیات 46 با صدای استاد منشاوی (2:44)
02':43''
2130
1
0

هنرمندان