جز 11

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره یونس با صدای استاد منشاوی، آیات 21 الی 25 (4:03)
04':03''
3236
0
0
تلاوت سوره بقره؛ صفحه یازدهم با خط "عثمان طه" با صدای«استاد منشاوی»، آیات 70 الی 76 (3:05)
03':05''
1688
1
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 94 الی 99 (2:44)
02':44''
2332
3
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 100 الی 106 (2:52)
02':52''
1945
1
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 107 الی 111 (2:41)
02':41''
2638
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 112 الی 117 (2:36)
02':36''
2280
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 118 الی 122 (2:47)
02':47''
2492
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 123 الی 129 (2:32)
02':32''
2384
1
0
تلاوت سوره یونس با صدای استاد منشاوی، آیات 1 الی 6 (2:44)
02':44''
2196
1
0
تلاوت سوره یونس با صدای استاد منشاوی، آیات 7 الی 14 (2:50)
02':50''
1415
4
0
تلاوت سوره یونس با صدای استاد منشاوی، آیات 15 الی 20 (2:51)
02':51''
2559
-1
0
تلاوت سوره یونس با صدای استاد منشاوی، آیات 26 الی 33 (3:19)
03':19''
1969
0
تلاوت سوره یونس با صدای استاد منشاوی، آیات 34 الی 42 (3:36)
03':36''
2376
1
0
تلاوت سوره یونس با صدای استاد منشاوی، آیات 43 الی 53 (3:15)
03':15''
2465
0
تلاوت سوره یونس با صدای استاد منشاوی، آیات 54 الی 61 (3:28)
03':28''
2037
0
تلاوت سوره یونس با صدای استاد منشاوی، آیات 62 الی 70 (2:42)
02':42''
1374
0
تلاوت سوره یونس با صدای استاد منشاوی، آیات 71 الی 78 (3:27)
03':27''
1727
0
تلاوت سوره یونس با صدای استاد منشاوی، آیات 79 الی 88 (3:22)
03':22''
2053
0
تلاوت سوره یونس با صدای استاد منشاوی، آیات 89 الی 97 (3:09)
03':09''
1476
0
تلاوت سوره یونس با صدای استاد منشاوی، آیات 98 الی 106 (3:11)
03':11''
1244
0
تلاوت آیات 107 الی آخر یونس سوره هود آیات 1 الی 5 با صدای استاد منشاوی (3:15)
03':15''
1865
0

هنرمندان