جز 30

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت آیات(1 الی 8) از سوره «زلزله» و (1 تا 11) از سوره «عادیات» با صدای «استاد منشاوی» (2:33)
02':33''
3464
-1
0
تلاوت آیه 25 تا 30 سوره فجر و آیه 1 تا 20 سوره بلد با صدای استاد منشاوی (3:03)
03':03''
4140
3
0
تلاوت آیه 1 الی 30 از سوره نباء با صدای استاد منشاوی (3:12)
03':12''
3791
4
0
تلاوت آیه 31 الی 40 از سوره نباء و آیه 1 تا 15 سوره نازعات با صدای استاد منشاوی (3:25)
03':25''
3147
-1
0
تلاوت آیه 16 تا 46 سوره نازعات با صدای استاد منشاوی (2:33)
02':33''
2555
-1
0
تلاوت آیه 1 تا 42 سوره عبس با صدای استاد منشاوی (2:56)
02':56''
2645
1
0
تلاوت آیه 1 تا 29 سوره تکویر با صدای استاد منشاوی (2:45)
02':45''
3599
-2
0
تلاوت آیه 1 تا 19 سوره انفطار و آیه 1 تا 6 مطففین با صدای استاد منشاوی (2:54)
02':54''
2493
2
0
تلاوت آیه 7 تا 34 سوره مطففین با صدای استاد منشاوی (3:44)
03':44''
2484
0
تلاوت آیه 35 و 36 از سوره مطففین و 1 تا 25 انشقاق با صدای استاد منشاوی (3:12)
03':12''
2636
2
0
تلاوت آیه 1 تا 22 سوره بروج با صدای استاد منشاوی (2:59)
02':59''
2359
1
0
تلاوت آیه 1 تا 17 سوره طارق و آیه 1 تا 15 سوره اعلی با صدای استاد منشاوی (2:47)
02':47''
2350
-1
0
تلاوت آیه 16 تا 19 سوره طارق و آیه 1 تا 26 سوره غاشیه با صدای استاد منشاوی (2:20)
02':20''
2970
0
تلاوت آیه 1 تا 23 سوره فجر با صدای استاد منشاوی (2:56)
02':56''
3466
1
0
تلاوت آیه 1 الی 15 از سوره شمس و آیه 1 تا 14 سوره لیل با صدای استاد منشاوی (3:03)
03':03''
3404
0
تلاوت آیه 15 الی 21 از سوره لیل و آیه 1 تا 11 سوره فجر و آیه 1 تا 8 سوره شرح با صدای استاد منشاوی (2:38)
02':38''
3393
0
تلاوت آیه 1 الی 8 از سوره تین و 1 تا 19 سوره علق (دارای آیه سجده دار) با صدای استاد منشاوی (2:48)
02':48''
3722
0
تلاوت آیه 1 الی 5 از سوره قدر و آیه 1 تا 7 سوره بینه با صدای استاد منشاوی (2:46)
02':46''
3691
4
0
تلاوت آیات 10 و 11 عادیات و آیه 1 الی 11 از سوره قارعه و آیه 1 تا 8 تکاثر با صدای استاد منشاوی (2:05)
02':05''
2968
2
0
تلاوت آیه 1 الی 3 از سوره عصر و آیات 1 تا 9 سوره همزه و آیات 1 تا 5 فیل با صدای استاد منشاوی (2:01)
02':01''
2942
-1
0
تلاوت آیه 1 الی 4 از سوره قریش و 1 تا 7 از سوره ماعون و 1 تا 3 از سوره کوثر با صدای استاد منشاوی (1:37)
01':37''
2801
1
0
تلاوت آیه 1 الی 6 از سوره کافرون و آیات 1 تا 3 سوره فتح و آیات 1 تا5 سوره مسد با صدای استاد منشاوی (1:55)
01':55''
997
2
0
تلاوت آیه 1 الی 4 از سوره اخلاص و آیات 1 تا 5 از سوره فلق و آیات 1 تا 6 ناس با صدای استاد منشاوی (1:27)
01':27''
903
2
0

هنرمندان