جز 3

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 253 الی 256 (3:23)
03':23''
2724
3
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 257 الی 259 (3:04)
03':04''
2352
7
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 260 الی 264 (3:28)
03':28''
2172
-2
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 265 الی 269 (3:36)
03':36''
2604
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 270 الی 274 (3:05)
03':05''
2322
2
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 275 الی 281 (2:41)
02':41''
2236
3
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 282 (2:58)
02':58''
2109
1
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 283 الی 286 (2:59)
02':59''
2522
1
0
تلاوت سوره آل عمران؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 1 تا 9 (3:02)
03':02''
2407
1
0
تلاوت سوره آل عمران؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 10تا15 (2:44)
02':44''
2320
0
تلاوت سوره آل عمران؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 16 تا 22 (2:56)
02':56''
3223
2
0
تلاوت سوره آل عمران؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 23 تا29 (3:11)
03':11''
2310
-1
0
تلاوت سوره آل عمران؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 30 تا 37 (3:01)
03':01''
2182
3
0
تلاوت سوره آل عمران؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 38 تا 45 (2:47)
02':47''
2276
1
0
تلاوت سوره آل عمران؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 46 تا 52 (2:46)
02':46''
1795
1
0
تلاوت سوره آل عمران؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 53 تا 61 (2:47)
02':47''
1785
1
0
تلاوت سوره آل عمران؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 62 تا 70 (3:07)
03':07''
2191
1
0
تلاوت سوره آل عمران؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 71 تا 77 (3:18)
03':18''
1812
0
تلاوت سوره آل عمران؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 78 تا 83 (3:38)
03':38''
1888
-1
0
تلاوت سوره آل عمران؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 84 تا 91 (6:40)
06':40''
1846
0

هنرمندان