جز 29

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره ملک از آیه 1 الی 12 با صدای استاد منشاوی (2:47)
02':47''
1856
3
0
تلاوت سوره ملک از آیه 13 الی 26 با صدای استاد منشاوی (3:07)
03':07''
1788
0
تلاوت سوره ملک از آیه 27 تا 30 و قلم 1 تا 15 با صدای استاد منشاوی (2:42)
02':42''
1611
1
0
تلاوت سوره قلم از آیه 16 تا 42 با صدای استاد منشاوی (3:38)
03':38''
1763
0
تلاوت سوره قلم از آیه 43 الی 52 و سوره حاقه آیه 1 تا 8 با صدای استاد منشاوی (3:00)
03':00''
1960
0
تلاوت سوره حاقه از آیه 8 تا 34 با صدای استاد منشاوی (3:32)
03':32''
1809
0
تلاوت سوره حاقه از آیه 35 الی 52 و سوره معارج از آیه 1 تا 10 با صدای استاد منشاوی (2:52)
02':52''
1779
0
تلاوت سوره معارج از آیه 11 تا 39 با صدای استاد منشاوی (3:24)
03':24''
1763
0
تلاوت سوره معارج از آیه 40 تا 49 و سوره نوح از آیه 1 تا 10 با صدای استاد منشاوی (3:18)
03':18''
1712
0
تلاوت سوره نوح از آیه 11 تا 28 با صدای استاد منشاوی (3:16)
03':16''
1722
0
تلاوت سوره جن از آیه 1 الی 13 با صدای استاد منشاوی (3:08)
03':08''
1718
2
0
تلاوت سوره جن از آیه 14 الی 28 با صدای استاد منشاوی (3:06)
03':06''
1652
0
تلاوت سوره مزمل از آیه 1 الی 19 با صدای استاد منشاوی (2:53)
02':53''
1655
0
تلاوت سوره مزمل آیه 20 و سوره مدثر از آیه 1 الی 17 با صدای استاد منشاوی (2:56)
02':56''
1614
0
تلاوت سوره مدثر از آیه 18 تا 47 با صدای استاد منشاوی (3:48)
03':48''
1595
0
تلاوت سوره مدثر از آیه 48 تا 56 و سوره قیامت از آیه 1 تا 19 با صدای استاد منشاوی (3:03)
03':03''
2398
-1
0
تلاوت سوره قیامت آیات 20 تا 40 و سوره انسان از آیه 1 تا 5 با صدای استاد منشاوی (3:10)
03':10''
1646
0
تلاوت سوره انسان آیات 6 تا 25 با صدای استاد منشاوی (4:02)
04':02''
1683
0
تلاوت سوره انسان آیات 26 تا 31 و سوره مرسلات آیه 1 تا 19 با صدای استاد منشاوی (2:54)
02':54''
2478
1
0
تلاوت سوره مرسلات آیات 20 تا 50 با صدای استاد منشاوی (3:39)
03':39''
1591
-2
0

هنرمندان