جز 28

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره مجادله آیات 1 الی 6 با صدای منشاوی (2:47)
02':47''
1568
1
0
تلاوت سوره مجادله آیات 7 تا 11 با صدای منشاوی (3:04)
03':04''
1492
0
تلاوت سوره مجادله آیات 44 تا 21 با صدای منشاوی (2:56)
02':56''
1746
0
تلاوت سوره مجادله آیاه 22 و حشر آیات 1 الی 3 با صدای منشاوی (2:25)
02':25''
1502
0
تلاوت سوره حشر آیات 4 الی آیات 9 با صدای منشاوی (3:11)
03':11''
1962
0
تلاوت سوره حشر آیات 10 تا 16 با صدای منشاوی (2:46)
02':46''
1583
0
تلاوت سوره حشر آیات 17 تا 24 با صدای منشاوی (2:15)
02':15''
1509
5
0
تلاوت سوره ممتحنه آیات 1 تا 5 با صدای منشاوی (3:25)
03':25''
1795
0
تلاوت سوره ممتجنه آیات 6 تا 11 با صدای منشاوی (3:15)
03':15''
1774
0
تلاوت سوره ممتحنه آیات 12 تا 13 و صف 1الی 5 با صدای منشاوی (2:30)
02':30''
1572
0
تلاوت سوره صف آیات 6 الی 14 با صدای منشاوی (3:18)
03':18''
1639
0
تلاوت سوره جمعه آیات 1 تا 8 با صدای منشاوی (2:27)
02':27''
1495
1
0
تلاوت سوره جمعه آیات 9 الی 11 و منافقون 1 الی 4 با صدای منشاوی (2:24)
02':24''
1543
0
تلاوت سوره منافقون آیات 5 تا 11 با صدای منشاوی (2:23)
02':23''
1371
0
تلاوت سوره تغابن آیات 1 تا 9 با صدای منشاوی (2:36)
02':36''
1719
0
تلاوت سوره تغابن آیات 10 تا 18 با صدای منشاوی (2:09)
02':09''
1606
0
تلاوت سوره طلاق آیات 1 الی 5 با صدای منشاوی (2:42)
02':42''
1715
0
تلاوت سوره طلاق آیات 6 تا 12 با صدای منشاوی (6:03)
06':03''
1386
1
0
تلاوت سوره تحریم آیات 1 تا 7با صدای منشاوی (3:14)
03':14''
1443
0
تلاوت سوره تحریم آیات 8 تا 12 با صدای منشاوی (2:47)
02':47''
1598
0

هنرمندان