جز 27

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره ذاریات آیه 31 الی آیه 51 با صدای استاد منشاوی (2:43)
02':43''
1410
1
0
تلاوت سوره ذاریات آیه 52 الی آخر و تلاوت سوره طور تا آیه 14 با صدای استاد منشاوی (2:19)
02':19''
1284
0
تلاوت سوره طور آیه 15 الی آیه 31 با صدای استاد منشاوی (2:45)
02':45''
1428
0
تلاوت سوره طور آیه 32 الی آیه 49 با صدای استاد منشاوی (2:27)
02':27''
1210
0
تلاوت سوره نجم از ابتدا تا آیه 26 با صدای استاد منشاوی (2:37)
02':37''
1406
-1
0
تلاوت سوره نجم آیه 27 الی آیه 44 با صدای استاد منشاوی (2:33)
02':33''
1549
0
تلاوت سوره نجم آیه 45 الی آخر {دارای سجده واجب} و سوره قمر تا آیه 6 با صدای استاد منشاوی (2:49)
02':49''
1244
0
تلاوت سوره قمر آیه 7 الی آیه 27 با صدای استاد منشاوی (2:28)
02':28''
1469
0
تلاوت سوره قمر آیه 28 الی آیه 49 با صدای استاد منشاوی (2:57)
02':57''
1514
1
0
تلاوت سوره قمر آیه 50 الی آیه آخر و سوره الرحمن تا آیه 16 با صدای استاد منشاوی (2:56)
02':56''
1421
0
تلاوت سوره الرحمن آیه 17 الی آیه 40 با صدای استاد منشاوی (2:14)
02':14''
1633
0
تلاوت سوره الرحمن آیه 41 الی آیه 67 با صدای استاد منشاوی (2:59)
02':59''
1475
1
0
تلاوت سوره الرحمن آیه 68 تا آخر و سوره واقعه از ابتدا تا آیه 16 با صدای استاد منشاوی (3:06)
03':06''
1568
1
0
تلاوت سوره واقعه آیه 17 الی آیه 50 با صدای استاد منشاوی (2:39)
02':39''
1744
0
تلاوت سوره واقعه آیه 50 الی آیه 76 با صدای استاد منشاوی (3:26)
03':26''
1765
0
تلاوت سوره واقعه آیه 77 الی آخر و سوره حدید تا آیه 3 با صدای استاد منشاوی (3:16)
03':16''
1478
1
0
تلاوت سوره حدید آیه 4 الی آیه 11 با صدای استاد منشاوی (2:54)
02':54''
1444
0
تلاوت سوره حدید آیه 12 الی آیه 18 با صدای استاد منشاوی (3:09)
03':09''
1108
0
تلاوت سوره حدید آیه 19 الی آیه 24 با صدای استاد منشاوی (3:41)
03':41''
1426
0
تلاوت سوره حدید آیه 25 الی آیه 29 با صدای استاد منشاوی (3:25)
03':25''
1388
-1
0

هنرمندان