جز 26

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره جاثیه از آیه 33 تا آخر و سوره احقاف از ابتدا تا آیه 5 با صدای استاد منشاوی (2:22)
02':22''
1044
0
تلاوت سوره احقاف آیه 6 الی آیه 14 با صدای استاد منشاوی (2:42)
02':42''
1135
0
تلاوت سوره احقاف آیه 15 الی آیه 20 با صدای استاد منشاوی (2:57)
02':57''
1369
0
تلاوت سوره احقاف آیه 21 الی آیه 28 با صدای استاد منشاوی (2:37)
02':37''
1188
0
تلاوت سوره احقاف آیه 29 الی آیه 35 با صدای استاد منشاوی (2:24)
02':24''
1098
0
تلاوت سوره محمد(ص) از ابتدا تا آیه 11 با صدای استاد منشاوی (2:43)
02':43''
1281
0
تلاوت سوره محمد(ص)، آیه 12 آیه 19 با صدای استاد منشاوی (2:54)
02':54''
1383
1
0
تلاوت سوره محمد(ص)، آیه 20 آیه 29 با صدای استاد منشاوی (2:15)
02':15''
1090
0
تلاوت سوره محمد(ص)، آیه 30 آیه 38 با صدای استاد منشاوی (2:52)
02':52''
1461
1
0
تلاوت سوره فتح، از ابتدا تا آیه 9 با صدای استاد منشاوی (2:36)
02':36''
1360
0
تلاوت سوره فتح، آیه 10 الی آیه 15 با صدای استاد منشاوی (2:54)
02':54''
1381
0
تلاوت سوره فتح، آیه 16 الی آیه 23 با صدای استاد منشاوی (2:45)
02':45''
1380
0
تلاوت سوره فتح، آیه 24 الی آیه 28 با صدای استاد منشاوی (2:33)
02':33''
1277
0
تلاوت سوره فتح آیه آخر و سوره حجرات از ابتدا تا آیه 4 با صدای استاد منشاوی (3:55)
03':55''
1629
0
تلاوت سوره حجرات، آیه 5 الی آیه 11 با صدای استاد منشاوی (3:25)
03':25''
1454
1
0
تلاوت سوره حجرات، آیه 12 الی آیه 18 با صدای استاد منشاوی (2:55)
02':55''
1224
0
تلاوت سوره ق، از ابتدا تا آیه 15 با صدای استاد منشاوی (2:47)
02':47''
1404
0
تلاوت سوره ق، آیه 16 الی آیه 35 با صدای استاد منشاوی (2:51)
02':51''
1443
-1
0
تلاوت سوره ق، آیه 35 الی آخر و سوره ذاریات تا آیه 7 با صدای استاد منشاوی (3:56)
03':56''
1552
1
0
تلاوت سوره ذاریات آیه 8 آیه الی آیه 30 با صدای استاد منشاوی (2:50)
02':50''
1333
0

هنرمندان