جز 23

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره یس آیات 28 الی 40 با صدای استاد منشاوی (2:42)
02':42''
637
1
0
تلاوت سوره یس آیات 41 الی 54 با صدای استاد منشاوی (2:53)
02':53''
744
0
تلاوت سوره یس آیات 55 الی 70 با صدای استاد منشاوی (2:46)
02':46''
807
0
تلاوت سوره یس آیات 71 الی آخر با صدای استاد منشاوی (2:40)
02':40''
839
0
تلاوت سوره صافات آیات 1 الی 24 با صدای استاد منشاوی (3:02)
03':02''
1185
0
تلاوت سوره صافات آیات 25 الی 51 با صدای استاد منشاوی (3:14)
03':14''
1191
0
تلاوت سوره صافات آیات 52 الی 76 با صدای استاد منشاوی (2:56)
02':56''
1255
0
تلاوت سوره صافات آیات 77 الی 102 با صدای استاد منشاوی (3:04)
03':04''
1191
0
تلاوت سوره صافات آیات 103 الی 126 با صدای استاد منشاوی (2:42)
02':42''
1259
0
تلاوت سوره صافات آیات 127 الی 153 با صدای استاد منشاوی (2:51)
02':51''
1528
0
تلاوت سوره صافات آیات 154 الی آخر با صدای استاد منشاوی (2:55)
02':55''
901
0
تلاوت سوره ص آیات 1 الی 16 با صدای استاد منشاوی (3:11)
03':11''
1429
0
تلاوت سوره ص آیات 17 الی 26 با صدای استاد منشاوی (3:14)
03':14''
1463
0
تلاوت سوره ص آیات 27 الی 42 با صدای استاد منشاوی (3:13)
03':13''
1012
0
تلاوت سوره ص آیات 43 الی 61 با صدای استاد منشاوی (3:12)
03':12''
1908
0
تلاوت سوره ص آیات 62 الی 83 با صدای استاد منشاوی (3:08)
03':08''
1055
0
تلاوت سوره ص آیات 84 الی آخر و سوره زمر تا آیات 5 با صدای استاد منشاوی (2:34)
02':34''
1340
0
تلاوت سوره زمر آیات 5 الی 10 با صدای استاد منشاوی (3:14)
03':14''
1180
0
تلاوت سوره زمر آیات 10 الی 21 با صدای استاد منشاوی (3:08)
03':08''
1141
0
تلاوت سوره زمر آیات 22 الی 31 با صدای استاد منشاوی (3:01)
03':01''
1152
0

هنرمندان