جز 22

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره احزاب آیات 31 الی 35 با صدای استاد منشاوی (2:25)
02':25''
1227
1
0
تلاوت سوره احزاب آیات 36 الی 43 با صدای استاد منشاوی (2:51)
02':51''
1238
0
تلاوت سوره احزاب آیات 44 الی 50 با صدای استاد منشاوی (2:54)
02':54''
1324
0
تلاوت سوره احزاب آیات 51 الی 54 با صدای استاد منشاوی (2:51)
02':51''
1257
0
تلاوت سوره احزاب آیات 55 الی 62 با صدای استاد منشاوی (3:04)
03':04''
1310
-1
0
تلاوت سوره احزاب آیات 63 الی آخر با صدای استاد منشاوی (2:44)
02':44''
955
1
0
تلاوت سوره سبا آیات 1 الی 7 با صدای استاد منشاوی (2:14)
02':14''
1065
1
0
تلاوت سوره سبا آیات 8 الی 14 با صدای استاد منشاوی (2:40)
02':40''
1212
0
تلاوت سوره سبا آیات 15 الی 22 با صدای استاد منشاوی (6:04)
06':04''
1279
0
تلاوت سوره سبا آیات 23 الی 31 با صدای استاد منشاوی (2:42)
02':42''
1400
0
تلاوت سوره سبا آیات 32 الی 39 با صدای استاد منشاوی (2:54)
02':54''
1150
0
تلاوت سوره سبا آیات 40 الی 48 با صدای استاد منشاوی (3:18)
03':18''
1515
0
تلاوت سوره سبا آیات 49 الی آخر و سوره فاطر از آغاز تا آیه 3 با صدای استاد منشاوی (2:40)
02':40''
1288
0
تلاوت سوره فاطر آیات 4 الی 11 با صدای استاد منشاوی (3:12)
03':12''
1169
0
تلاوت سوره فاطر آیات 12 الی 18 با صدای استاد منشاوی (2:41)
02':41''
1047
0
تلاوت سوره فاطر آیات 19 الی 30 با صدای استاد منشاوی (3:01)
03':01''
1335
0
تلاوت سوره فاطر آیات 31 الی 38 با صدای استاد منشاوی (2:42)
02':42''
1090
0
تلاوت سوره فاطر آیات 39 الی 44 با صدای استاد منشاوی (3:07)
03':07''
1133
0
تلاوت سوره فاطر آیات 45 الی آخر و سوره یس از ابتدا تا آیات 12 با صدای استاد منشاوی (3:00)
03':00''
1002
0
تلاوت سوره یس آیات 13 الی 27 با صدای استاد منشاوی (2:54)
02':54''
799
0

هنرمندان