جز 21

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره عنکبوت آیات 46 الی 52 (2:31)
02':31''
1142
1
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره عنکبوت آیات 53 الی 63 (2:49)
02':49''
1452
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره عنکبوت آیات 64 الی آخر و سوره روم آیات 1 الی 5 (2:28)
02':28''
1328
1
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره روم آیات 6 الی 15 (2:43)
02':43''
1337
-1
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره روم آیات 16 الی 24 (2:30)
02':30''
1185
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره روم آیات 25 الی 32 (2:33)
02':33''
1352
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره روم آیات 33 الی 41 (2:54)
02':54''
1464
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره روم آیات 42 الی 50 (3:01)
03':01''
996
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره روم، آیات 51 الی 60 (2:36)
02':36''
1403
1
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره لقمان آیات 1 الی 11 (2:34)
02':34''
1413
0
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره لقمان آیات 12 الی 19 (2:34)
02':34''
1284
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره لقمان آیات 20 الی 28 (2:38)
02':38''
1317
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره لقمان آیات 29 الی آخر (2:40)
02':40''
1228
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره سجده آیات 1 الی 11 (2:34)
02':34''
1325
-1
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره سجده آیات 12 الی 20 { دارای سجده واجب } (32:39)
32':39''
1333
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره سجده آیات 21 الی آخر (2:14)
02':14''
1115
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره احزاب آیات 1 الی 6 (2:38)
02':38''
1313
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره احزاب آیات 7 الی 15 (2:38)
02':38''
966
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره احزاب آیات 16 الی 22 (2:37)
02':37''
1232
0
تلاوت قرآن کریم با صدای استادمنشاوی، سوره احزاب آیات 23 الی 30 (2:45)
02':45''
1282
0

هنرمندان