جز 20

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره عنکبوت آیات 15 الی آیات 23 با صدای استاد منشاوی (2:32)
02':38''
2044
9
0
تلاوت سوره عنکبوت آیات 39 الی آیات 45 با صدای استاد منشاوی (2:21)
02':21''
1457
2
0
تلاوت سوره نمل آیات 56 الی آیات 63 با صدای استاد منشاوی (2:48)
02':48''
1342
1
0
تلاوت سوره نمل آیات 64 الی آیات 76 با صدای استاد منشاوی (2:46)
02':46''
1236
0
تلاوت سوره نمل آیات 77 الی آیات 88 با صدای استاد منشاوی (2:52)
02':52''
1200
0
تلاوت سوره نمل آیات 89 الی آخر و سوره قصص آیات 1 الی 5 با صدای استاد منشاوی (2:26)
02':26''
1193
1
0
تلاوت سوره قصص آیات 6 الی آیات 13 با صدای استاد منشاوی (2:37)
02':37''
1413
0
تلاوت سوره قصص آیات 14 الی آیات 21 با صدای استاد منشاوی (2:54)
02':54''
1345
0
تلاوت سوره قصص آیات 22 الی آیات 28 با صدای استاد منشاوی (2:43)
02':43''
1214
0
تلاوت سوره قصص آیات 29 الی آیات 35 با صدای استاد منشاوی (2:39)
02':39''
1253
1
0
تلاوت سوره قصص آیات 36 الی آیات 43 با صدای استاد منشاوی (2:40)
02':40''
1191
0
تلاوت سوره قصص آیات 44 الی آیات 50 با صدای استاد منشاوی (2:49)
02':49''
1362
0
تلاوت سوره قصص آیات 51 الی آیات 59 با صدای استاد منشاوی (2:43)
02':43''
1179
0
تلاوت سوره قصص آیات 60 الی آیات 70 با صدای استاد منشاوی (2:41)
02':41''
964
0
تلاوت سوره قصص آیات 71 الی آیات 77 با صدای استاد منشاوی (2:35)
02':35''
1260
0
تلاوت سوره قصص آیات 78 الی آیات 84 با صدای استاد منشاوی (2:38)
02':38''
1078
0
تلاوت سوره قصص آیات 78 الی آخر و سوره عنکبوت تا آیات 6 با صدای استاد منشاوی (2:40)
02':40''
1296
1
0
تلاوت سوره عنکبوت آیات 7 الی آیات 14 با صدای استاد منشاوی (2:44)
02':44''
1221
0
تلاوت سوره عنکبوت آیات 24 الی آیات 30 با صدای استاد منشاوی (2:28)
02':28''
1116
0
تلاوت سوره عنکبوت آیات 31 الی آیات 38 با صدای استاد منشاوی (2:19)
02':19''
1134
0
تلاوت سوره احزاب آیات 23 الی آیات 30 با صدای استاد منشاوی (2:21)
02':21''
942
0

هنرمندان