جز 2

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 142 الی 145 (2:39)
02':39''
3246
1
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 146 الی 153 (2:38)
02':38''
3064
1
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»،آیات 154 الی 163 (3:01)
03':01''
3216
-1
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»،آیات 164 الی 169 (3:07)
03':07''
3239
3
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»،آیات 170 الی 176 (3:06)
03':06''
3224
2
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»،آیات 177 الی 181 (3:15)
03':15''
3215
2
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی» آیات 182 الی 186 (2:46)
02':46''
3102
0
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»،آیات 187 الی 190 (2:47)
02':47''
3042
5
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»،آیات 191 الی 196 (2:51)
02':51''
3198
3
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»،آیات 197 الی 202 (2:08)
02':08''
2642
1
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»،آیات 203 الی 210 (2:15)
02':15''
2613
2
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 211 الی 215 (2:40)
02':40''
2982
3
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 216 الی 219 (2:17)
02':17''
2824
2
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 220 الی 224 (2:36)
02':36''
2854
1
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 225 الی 230 (3:18)
03':18''
3091
1
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 231 الی 233 (3:11)
03':11''
3036
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 234 الی 237 (3:00)
03':00''
2882
1
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 238 الی 245 (2:22)
02':22''
2782
1
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 246 الی 248 (2:42)
02':24''
2893
1
0
تلاوت سوره بقره؛ با صدای«استاد منشاوی»، آیات 249 الی 252 (2:41)
02':41''
2685
2
0

هنرمندان