جز 19

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره فرقان آیات 21 الی آیات 32 با صدای استاد منشاوی (2:34)
02':34''
1089
3
0
تلاوت سوره فرقان آیات 33 الی آیات 43 با صدای استاد منشاوی (2:18)
02':18''
961
0
تلاوت سوره فرقان آیات 44 الی آیات 55 با صدای استاد منشاوی (2:35)
02':35''
1362
0
تلاوت سوره فرقان آیات 56 الی آیات 67 با صدای استاد منشاوی (2:26)
02':26''
1344
0
تلاوت سوره فرقان آیات 68 الی آیات 77 با صدای استاد منشاوی (2:12)
02':12''
1177
0
تلاوت سوره شعرا آیات 1 الی آیات 19 با صدای استاد منشاوی (2:43)
02':43''
1324
0
تلاوت سوره شعرا آیات 20 الی آیات 39 با صدای استاد منشاوی (3:02)
03':02''
1234
0
تلاوت سوره شعرا آیات 40 الی آیات 60 با صدای استاد منشاوی (2:38)
02':38''
1346
0
تلاوت سوره شعرا آیات 61 الی آیات 83 با صدای استاد منشاوی (2:44)
02':44''
1224
0
تلاوت سوره شعرا آیات 84 الی آیات 111 با صدای استاد منشاوی (2:44)
02':44''
1181
0
تلاوت سوره شعرا آیات 112 الی آیات 136 با صدای استاد منشاوی (2:41)
02':41''
1343
-1
0
تلاوت سوره شعرا آیات 137 الی آیات 159 با صدای استاد منشاوی (2:39)
02':39''
1303
0
تلاوت سوره شعرا آیات 160 الی آیات 183 با صدای استاد منشاوی (2:37)
02':37''
1244
0
تلاوت سوره شعرا آیات 184 الی آیات 206 با صدای استاد منشاوی (2:40)
02':40''
1333
0
تلاوت سوره شعرا آیات 207 الی آیات 227 با صدای استاد منشاوی (2:23)
02':23''
1230
0
تلاوت سوره نمل آیات 1 الی آیات 13 با صدای استاد منشاوی (3:09)
03':09''
1224
0
تلاوت سوره نمل آیات 14 الی آیات 22 با صدای استاد منشاوی (2:57)
02':57''
1280
1
0
تلاوت سوره نمل آیات 23 الی آیات 35 با صدای استاد منشاوی (2:48)
02':48''
1399
0
تلاوت سوره نمل آیات 36 الی آیات 44 با صدای استاد منشاوی (3:02)
03':02''
1298
0
تلاوت سوره نمل آیات 45 الی آیات 55 با صدای استاد منشاوی (3:20)
03':20''
1244
0

هنرمندان