جز 18

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره نساء با صدای«استاد منشاوی»، آیات 45 الی 51 (3:18)
03':18''
957
0
تلاوت سوره مومنون آیات 1 الی 17 با صدای استاد منشاوی (2:41)
02':41''
1324
2
0
تلاوت سوره مومنون آیات 18 الی 27 با صدای استاد منشاوی (3:28)
03':28''
1610
2
0
تلاوت سوره مومنون آیات 28 الی 42 با صدای استاد منشاوی (3:15)
03':15''
1308
0
تلاوت سوره مومنون آیات 43 الی 59 با صدای استاد منشاوی (2:05)
02':05''
1479
0
تلاوت سوره مومنون آیات 60 الی 74 با صدای استاد منشاوی (2:55)
02':55''
1269
0
تلاوت سوره مومنون آیات 75 الی 89 با صدای استاد منشاوی (2:34)
02':34''
1399
0
تلاوت سوره مومنون آیات 90 الی 104 با صدای استاد منشاوی (2:44)
02':44''
1361
1
0
تلاوت سوره مومنون آیات 105 الی 118 با صدای استاد منشاوی (2:41)
02':41''
1441
1
0
تلاوت سوره نور آیات 1 الی 10 با صدای استاد منشاوی (3:18)
03':18''
226
1
0
تلاوت سوره نور آیات 11 الی 20 با صدای استاد منشاوی (3:05)
03':05''
1647
0
تلاوت سوره نور آیات 21 الی 27 با صدای استاد منشاوی (2:54)
02':54''
1660
0
تلاوت سوره نور آیات 28 الی 31 با صدای استاد منشاوی (3:00)
03':00''
1887
0
تلاوت سوره نور آیات 32 الی 36 با صدای استاد منشاوی (3:03)
03':03''
1289
0
تلاوت سوره نور آیات 37 الی 43 با صدای استاد منشاوی (3:21)
03':21''
1639
0
تلاوت سوره نور آیات 44 الی 53 با صدای استاد منشاوی (3:07)
03':07''
1433
1
0
تلاوت سوره نور آیات 54 الی 58 با صدای استاد منشاوی (2:51)
02':51''
1508
-1
0
تلاوت سوره نور آیات 59 الی 61 با صدای استاد منشاوی (2:33)
02':33''
1383
0
تلاوت سوره نور آیات 61 الی آخر و سوره فرقان آیات 1 و 2 با صدای استاد منشاوی (2:23)
02':23''
1403
1
0
تلاوت سوره فرقان آیات 3 الی 11 با صدای استاد منشاوی (2:42)
02':42''
1369
0
تلاوت سوره فرقان آیات 12 الی آیات 20 با صدای استاد منشاوی (2:33)
02':33''
1245
0

هنرمندان