جز 17

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره انبیا آیات 1 الی 10 با صدای استاد منشاوی (2:42)
02':42''
1343
1
0
تلاوت سوره انبیا آیات 11 الی 24 با صدای استاد منشاوی (3:07)
03':07''
1042
-1
0
تلاوت سوره انبیا آیات 25 الی 35 با صدای استاد منشاوی (2:58)
02':58''
1110
0
تلاوت سوره انبیا آیات 36 الی 44 با صدای استاد منشاوی (2:38)
02':38''
1292
0
تلاوت سوره انبیا آیات 45 الی 57 با صدای استاد منشاوی (3:10)
03':10''
1578
0
تلاوت سوره انبیا آیات 58 الی 72 با صدای استاد منشاوی (3:03)
03':03''
1270
0
تلاوت سوره انبیا آیات 73 الی 81 با صدای استاد منشاوی (3:04)
03':04''
1719
1
0
تلاوت سوره انبیا آیات 82 الی 90 با صدای استاد منشاوی (2:34)
02':34''
1490
0
تلاوت سوره انبیا آیات 91 الی 101 با صدای استاد منشاوی (2:46)
02':46''
1478
0
تلاوت سوره انبیا آیات 102 الی 112 با صدای استاد منشاوی (2:31)
02':31''
1414
1
0
تلاوت سوره حج آیات 1 الی 5 با صدای استاد منشاوی (2:55)
02':55''
1565
0
تلاوت سوره حج آیات 6 الی 15 با صدای استاد منشاوی (2:57)
02':57''
1605
0
تلاوت سوره حج آیات 16 الی 23 با صدای استاد منشاوی (2:48)
02':48''
1559
0
تلاوت سوره حج آیات 24 الی 30 با صدای استاد منشاوی (2:26)
02':26''
1144
0
تلاوت سوره حج آیات 31 الی 38 با صدای استاد منشاوی (3:01)
03':01''
1592
0
تلاوت سوره حج آیات 39 الی 46 با صدای استاد منشاوی (2:50)
02':50''
1555
0
تلاوت سوره حج آیات 47 الی 55 با صدای استاد منشاوی (2:55)
02':55''
1430
0
تلاوت سوره حج آیات 56 الی 64 با صدای استاد منشاوی (2:34)
02':34''
1213
0
تلاوت سوره حج آیات 65 الی 72 با صدای استاد منشاوی (2:51)
02':51''
1546
0
تلاوت سوره حج آیات 73 الی 78 با صدای استاد منشاوی (2:20)
02':20''
1100
0

هنرمندان