جز 16

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره کهف آیات 75 الی 83 ببا صدای استاد منشاوی (3:16)
03':16''
1072
0
تلاوت سوره کهف آیات 84 الی 97 ببا صدای استاد منشاوی (3:11)
03':11''
1388
0
تلاوت سوره کهف آیات 98 الی 110 با صدای استاد منشاوی (3:25)
03':25''
1480
0
تلاوت سوره مریم آیات 1 الی 11 با صدای استاد منشاوی (2:44)
02':44''
1171
0
تلاوت سوره مریم آیات 12 الی 25 با صدای استاد منشاوی (2:55)
02':55''
3151
0
تلاوت سوره مریم آیات 26 الی 38 با صدای استاد منشاوی (2:53)
02':53''
4280
0
تلاوت سوره مریم آیات 39 الی 51 با صدای استاد منشاوی (3:06)
03':06''
1294
0
تلاوت سوره مریم آیات 52 الی 64 با صدای استاد منشاوی (3:16)
03':16''
1324
0
تلاوت سوره مریم آیات 65 الی 76 با صدای استاد منشاوی (3:06)
03':06''
1326
0
تلاوت سوره مریم آیات 76 الی 95 با صدای استاد منشاوی (2:40)
02':40''
1134
-1
0
تلاوت سوره مریم آیات 96 الی آخر و سوره طه آیات 1 الی 12 با صدای استاد منشاوی (2:46)
02':46''
1297
1
0
تلاوت سوره طـه آیات 13 الی 37 با صدای استاد منشاوی (2:35)
02':35''
1535
3
0
تلاوت سوره طـه آیات 38 الی 51 با صدای استاد منشاوی (2:54)
02':54''
1147
0
تلاوت سوره طـه آیات 52 الی 64 با صدای استاد منشاوی (2:44)
02':44''
1203
1
0
تلاوت سوره طـه آیات 65 الی 76 با صدای استاد منشاوی (3:12)
03':12''
1159
0
تلاوت سوره طـه آیات 77 الی 87 با صدای استاد منشاوی (2:53)
02':53''
1318
0
تلاوت سوره طـه آیات 88 الی 98 با صدای استاد منشاوی (2:32)
02':32''
1225
0
تلاوت سوره طـه آیات 99 الی 113 با صدای استاد منشاوی (2:27)
02':27''
1204
0
تلاوت سوره طـه آیات 114 الی 125 با صدای استاد منشاوی (2:22)
02':22''
1158
-1
0
تلاوت سوره طـه آیات 126 الی 135 با صدای استاد منشاوی (3:08)
03':08''
1206
0

هنرمندان