جز 15

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره اسراء آیات 1 الی 7 با صدای استاد منشاوی (2:30)
02':30''
1294
1
0
تلاوت سوره اسراء آیات 8 الی 17 با صدای استاد منشاوی (2:49)
02':49''
2344
-2
0
تلاوت سوره اسراء آیات 18 الی 27 با صدای استاد منشاوی (2:47)
02':47''
2486
0
تلاوت سوره اسراء آیات 28 الی 38 با صدای استاد منشاوی (2:42)
02':42''
1309
0
تلاوت سوره اسراء آیات 39 الی 49 با صدای استاد منشاوی (2:59)
02':59''
1380
0
تلاوت سوره اسراء آیات 50 الی 58 با صدای استاد منشاوی (2:29)
02':29''
1237
0
تلاوت سوره اسراء آیات 59 الی 66 با صدای استاد منشاوی (2:32)
02':32''
1414
1
0
تلاوت سوره اسراء آیات 67 الی 75 با صدای استاد منشاوی (2:39)
02':39''
1409
0
تلاوت سوره اسراء آیات 76 الی 86 با صدای استاد منشاوی (2:35)
02':35''
1479
0
تلاوت سوره اسراء آیات 87 الی 96 با صدای استاد منشاوی (2:53)
02':53''
1312
1
0
تلاوت سوره اسراء آیات 97 الی 104 با صدای استاد منشاوی (3:06)
03':06''
1351
0
تلاوت سوره اسراء آیات 105 الی آخر و سوره کهف آیات 1 الی 4 با صدای استاد منشاوی (2:47)
02':47''
1009
1
0
تلاوت سوره کهف آیات 5 الی 15 با صدای استاد منشاوی (2:53)
02':53''
1036
0
تلاوت سوره کهف آیات 16 الی 20 با صدای استاد منشاوی (2:52)
02':52''
1345
0
تلاوت سوره کهف آیات 21 الی 27 با صدای استاد منشاوی (2:51)
02':51''
1374
0
تلاوت سوره کهف آیات 28 الی 34 با صدای استاد منشاوی (3:10)
03':10''
1297
0
تلاوت سوره کهف آیات 35 الی 45 با صدای استاد منشاوی (3:39)
03':39''
1272
0
تلاوت سوره کهف آیات 46 الی 53 با صدای استاد منشاوی (3:52)
03':52''
1368
0
تلاوت سوره کهف آیات 54 الی 61 با صدای استاد منشاوی (2:53)
02':53''
1021
-1
0
تلاوت سوره کهف آیات 62 الی 74 با صدای استاد منشاوی (3:09)
03':09''
971
0

هنرمندان