جز 14

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره حجر آیات 1 الی 15 با صدای استاد شحات انور (2:21)
02':21''
1515
-1
0
تلاوت سوره حجر آیات 16 الی 31 با صدای استاد شحات انور (2:42)
02':42''
1254
0
تلاوت سوره حجر آیات 32 الی 51 با صدای استاد منشاوی (2:18)
02':18''
1264
0
تلاوت سوره حجر آیات 52 الی 70 با صدای استاد منشاوی (2:26)
02':26''
1303
1
0
تلاوت سوره حجر آیات 71 الی 90 با صدای استاد منشاوی (2:28)
02':28''
1342
0
تلاوت سوره حجر آیات 91 الی آخر و سوره نحل آیات 1 الی 6 با صدای استاد شحات انور (2:08)
02':08''
1174
0
تلاوت سوره نحل آیات 7 الی 14 با صدای استاد شحات انور (2:14)
02':14''
1303
1
0
تلاوت سوره نحل آیات 15 الی 26 با صدای استاد شحات انور (2:24)
02':24''
1289
0
تلاوت سوره نحل آیات 27 الی 34 با صدای استاد شحات انور (2:45)
02':45''
1299
0
تلاوت سوره نحل آیات 35 الی 42 با صدای استاد شحات انور (2:25)
02':25''
1256
0
تلاوت سوره نحل آیات 43 الی 54 با صدای استاد شحات انور (2:45)
02':45''
1315
0
تلاوت سوره نحل آیات 55 الی 64 با صدای استاد شحات انور (2:49)
02':49''
1217
1
0
تلاوت سوره نحل آیات 65 الی 72 با صدای استاد شحات انور (3:05)
03':05''
1276
0
تلاوت سوره نحل آیات 73 الی 79 با صدای استاد شحات انور (2:26)
02':26''
1266
0
تلاوت سوره نحل آیات 80 الی 87 با صدای استاد شحات انور (2:35)
02':35''
1265
0
تلاوت سوره نحل آیات 88 الی 93 با صدای استاد شحات انور (2:34)
02':34''
1282
0
تلاوت سوره نحل آیات 94 الی 102 با صدای استاد شحات انور (2:33)
02':33''
1310
0
تلاوت سوره نحل آیات 103 الی 110 با صدای استاد شحات انور (2:18)
02':18''
1255
0
تلاوت سوره نحل آیات 111 الی 118 با صدای استاد شحات انور (2:24)
02':24''
1304
0
تلاوت سوره نحل آیات 119 الی 128 با صدای استاد شحات انور (2:32)
02':32''
1288
0

هنرمندان