جز 13

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت ترتیل سوره «ابراهیم»؛ آیات 25 تا 33 توسط «مهدی صیاف زاده» (2:54)
02':54''
958
0
تلاوت سوره یوسف آیات 53 الی 63 با صدای استاد منشاوی (2:37)
02':37''
2446
0
تلاوت سوره یوسف آیات 64 الی 69 با صدای استاد منشاوی(2:43)
02':43''
1451
0
تلاوت سوره یوسف آیات 40 الی 78 با صدای استاد منشاوی (2:34)
02':34''
1443
0
تلاوت سوره یوسف آیات 79 الی 86 (2:20)
02':20''
2636
0
تلاوت سوره یوسف آیات 87 الی 95 با صدای استاد منشاوی (2:21)
02':21''
1395
1
0
تلاوت سوره یوسف آیات 96 الی 103 با صدای استاد منشاوی (2:38)
02':38''
1442
0
تلاوت سوره یوسف آیات 104 الی 111 با صدای استاد منشاوی (2:29)
02':29''
1459
0
تلاوت سوره رعد آیات 1 الی 5 با صدای استاد منشاوی(2:43)
02':43''
1401
1
0
تلاوت سوره رعد آیات 6 الی 13 با صدای استاد منشاوی (2:36)
02':36''
1319
0
تلاوت سوره رعد آیات 14 الی 18 با صدای استاد منشاوی (3:03)
03':03''
1805
0
تلاوت سوره رعد آیات 19 الی 28 با صدای استاد منشاوی (3:31)
03':31''
1454
0
تلاوت سوره رعد آیات 29 الی 34 با صدای استاد منشاوی (2:47)
02':47''
1118
0
تلاوت سوره رعد آیات 35 الی 42 با صدای استاد منشاوی (2:50)
02':50''
1443
1
0
آیات آخر سوره رعد و سوره ابراهیم آیات 1 الی 5 با صدای استاد منشاوی (2:08)
02':08''
1290
0
تلاوت سوره ابراهیم آیات 6 الی 10 با صدای استاد منشاوی (2:48)
02':48''
2490
1
0
تلاوت سوره ابراهیم آیات 11 الی 18 با صدای استاد منشاوی (2:37)
02':37''
2153
0
تلاوت سوره ابراهیم آیات 19 الی 24 با صدای استاد منشاوی (2:51)
02':51''
2571
0
تلاوت سوره ابراهیم آیات 25 الی 33 با صدای استاد منشاوی (2:32)
02':32''
686
0
تلاوت سوره ابراهیم آیات 34 الی 42 با صدای استاد منشاوی (2:47)
02':47''
1398
0
تلاوت سوره ابراهیم آیات 43 الی 52 با صدای استاد منشاوی (2:32)
02':32''
952
0

هنرمندان