جز 12

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره بقره؛ صفحه دوازدهم با خط "عثمان طه" با صدای«استاد منشاوی»، آیات 77 الی 83 (2:48)
02':48''
1736
2
0
تلاوت سوره هود، آیات 6 الی 12 با صدای استادمنشاوی (3:12)
03':12''
1479
0
تلاوت سوره هود، آیات 13 الی 19 با صدای استادمنشاوی (3:04)
03':04''
1057
0
تلاوت سوره هود، آیات 20 الی 28با صدای استادمنشاوی (2:22)
02':22''
1504
0
تلاوت سوره هود، آیات 20 الی 28با صدای استادمنشاوی (2:22)
02':22''
870
0
تلاوت سوره هود، آیات 29 الی 37 با صدای استادمنشاوی (3:34)
03':34''
2242
0
تلاوت سوره هود، آیات 38 الی 45 با صدای استادمنشاوی (3:27)
03':27''
2684
0
تلاوت سوره هود، آیات 46 الی 53 با صدای استادمنشاوی (3:26)
03':26''
1586
2
0
تلاوت سوره هود، آیات 54 الی 62 با صدای استادمنشاوی (3:57)
03':57''
1429
0
تلاوت سوره هود، آیات 63 الی 71 با صدای استادمنشاوی (3:24)
03':24''
2307
0
تلاوت سوره هود، آیات 72 الی 81 با صدای استادمنشاوی (3:44)
03':44''
1527
0
تلاوت سوره هود، آیات 82 الی 88 با صدای استادمنشاوی (3:00)
03':00''
1097
0
تلاوت سوره هود، آیات 89 الی 97با صدای استادمنشاوی (3:19)
03':19''
1429
0
تلاوت سوره هود، آیات 98 الی 108 با صدای استادمنشاوی (3:14)
03':14''
1474
0
تلاوت سوره هود، آیات 109 الی 117 با صدای استادمنشاوی (3:10)
03':10''
2307
0
تلاوت سوره هود، آیات 118 الی آخر و سوره یوسف تا آیات 4 با صدای استادمنشاوی (2:55)
02':55''
1873
0
تلاوتسوره یوسف آیات 5 الی 14 با صدای استادمنشاوی (3:11)
03':11''
2102
0
تلاوت سوره یوسف آیات 15 الی 22 با صدای استادمنشاوی (3:24)
03':24''
1662
0
تلاوت سوره یوسف آیات 23 الی 30 با صدای استادمنشاوی (3:00)
03':00''
2488
0
تلاوت سوره یوسف آیات 31 الی 37 با صدای استادمنشاوی (3:44)
03':44''
1514
1
0
تلاوت سوره یوسف آیات 38 الی 43 با صدای استادمنشاوی (3:25)
03':25''
1493
0
تلاوت سوره یوسف آیات 44 الی 52 با صدای استادمنشاوی (3:22)
03':22''
2620
0

هنرمندان