جز 10

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت سوره انفال با صدای استاد منشاوی، آیات 41 الی 45 (3:13)
03':13''
1039
1
0
تلاوت سوره انفال با صدای استاد منشاوی، آیات 46 الی 52 (3:00)
03':00''
939
0
تلاوت سوره انفال با صدای استاد منشاوی، آیات 53 الی 61 (3:36)
03':36''
1159
0
تلاوت سوره انفال با صدای استاد منشاوی، آیات 62 الی 69 (3:10)
03':10''
998
0
تلاوت سوره انفال با صدای استاد منشاوی، آیات 70 الی 75 (3:28)
03':28''
1135
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 1 الی 6 (2:21)
02':21''
940
-1
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 7 الی 13 (2:18)
02':18''
906
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 14 الی 20 (2:25)
02':25''
901
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 21 الی 26 (2:28)
02':28''
878
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 27 الی 31 (2:13)
02':13''
1039
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 32 الی 36 (2:09)
02':09''
954
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 37 الی 40 (2:03)
02':03''
958
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 41 الی 47 (2:25)
02':25''
990
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 48 الی 54 (2:42)
02':42''
1073
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 55 الی 61 (2:42)
02':42''
1062
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 62 الی 68 (2:45)
02':45''
1083
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 69 الی 72 (2:40)
02':40''
1069
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 73 الی 79 (2:56)
02':56''
1082
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 80 الی 86 (2:10)
02':10''
1023
1
0
تلاوت سوره توبه با صدای استاد منشاوی، آیات 87 الی 93 (2:33)
02':33''
1108
0

هنرمندان