ترتیل

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 7520
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره سجده آیه 12الی20»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
128
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره سجده آیه 1الی11»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
50
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره لقمان آیه 29الی34»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
66
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره لقمان آیه 20الی28»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
137
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره لقمان آیه 12الی19»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
29':59''
37
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره لقمان آیه 1الی11»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
1192
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره روم آیه 51الی60»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
58
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره روم آیه 42الی50»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
37
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره روم آیه 33الی41»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
30
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره روم آیه 25الی32»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
36
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره روم آیه 16الی24»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالیز
30':00''
25
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره روم آیه 6الی15»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
17
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره عنکبوت آیه 64الی آخر و سوره روم آیه 1الی5»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
10
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره عنکبوت آیه53الی63»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
78
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره عنکبوت آیه46الی52»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
49
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره عنکبوت آیه39الی45»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
51
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره عنکبوت آیه31الی38»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
41
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره عنکبوت آیه24الی30»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
37
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره عنکبوت آیه15الی23»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
30
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش تجوید سوره عنکبوت آیه7الی14»به همراه آموزش تجوید قرآن کریم، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد سید محسن موسوی بلده می‌باشد؛ باکیفیت عالی
29':59''
22
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره احزاب آیه1الی5»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
190
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره سجده آیه21الی30»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
32
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره سجده آیه12الی20»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
0
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره سجده آیه1الی11»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
31
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره لقمان آیه1الی11»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
30
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره لقمان آیه12الی19»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
35
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره لقمان آیه1الی11»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
1285
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره روم آیه51الی60»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
130
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره روم آیه42الی50»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
112
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره روم آیه33الی41»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
10
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره روم آیه25الی32»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
115
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره روم آیه6الی15»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
25
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره عنکبوت آیه 68الی آخر و سوره روم آیه1الی5»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
48
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره عنکبوت آیه53الی63»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
5
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره عنکبوت آیه46الی52»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
5
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره عنکبوت آیه39الی45»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
0
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره عنکبوت آیه31الی38»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
174
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره عنکبوت آیه15الی23»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
5
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره عنکبوت آیه7الی14»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
44
0
دانلود فایل، «ترتیل و آموزش روخوانی و روانخوانی سوره قصص آیه85 و سوره عنکبوت آیه1الی6»به همراه آموزش روخوانی و روانخوانی، این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان می‌باشد؛ باکیفیت عالی
30':00''
316
0
تلاوت آیات آخر سوره بقره و سوره مبارکه حمد توسط استاد حامد شاکرنژاد مجتمع امام تهران تاریخ 95/1/16
37':47''
11678
21
0
تلاوت ترتیل آیات 36 تا 43 سوره احزاب با صدای استاد صیاف زاده (2:55)
02':55''
6006
10
0
تلاوت ترتیل سوره «اسراء»؛ آیات 28 تا 38 با صدای «مهدی صیاف زاده» (2:45)
02':45''
4403
8
0
تلاوت ترتیل سوره «ابراهیم»؛ آیات 23 تا 33 با صدای «مهدی صیاف زاده» (3:01)
03':01''
1901
4
0
تلاوت ترتیل سوره «مائده»؛ آیات 109 تا 113 با صدای «مهدی صیاف زاده» (2:50)
02':50''
2108
4
0
تلاوت سوره بقره؛ صفحه دهم با خط "عثمان طه" با صدای«استاد منشاوی»، آیات 77 الی 83 (2:49)
02':52''
12662
23
0
تلاوت سوره بقره؛ صفحه یازدهم با خط "عثمان طه" با صدای«استاد منشاوی»، آیات 70الی 76 (2:52)
02':52''
20940
6
0
تلاوت ترتیل سوره مبارکه «حمد» با صدای استاد «حامد شاکرنژاد» (00:50)
02:00':50''
9860
37
0
تلاوت ترتیل سوره مبارکه «بقره» با قرائت استاد «حامد شاکرنژاد» (2:26:10)
02:26':10''
20630
37
0
تلاوت ترتیل سوره مبارکه «آل عمران» با صدای استاد «حامد شاکرنژاد» (1:20:44)
01:20':44''
15045
11
0

هنرمندان