تحدیر جزء به جزء

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 1 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از ابتدای سوره «حمد» تا آیه 141 سوره «بقره»(34:23)
34':23''
107594
117
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 2 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 142 تا 252 سوره «بقره»(33:00)
33':00''
86240
80
0
تلاوت تحدیر جزء 3 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 253 سوره «بقره» تا آیه 91 سوره «آل عمران»(34:37)
34':37''
107630
57
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 4 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 92 سوره «آل عمران» تا آیه 23 سوره «نساء»(34:19)
34':19''
115232
42
0
تلاوت تحدیر جزء 5 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 24 تا 147 سوره «نساء»(32:55)
32':55''
96208
50
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 6 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 148 سوره «نساء» تا آیه 82 سوره «مائده»(33:06)
33':06''
99477
43
0
تلاوت تحدیر جزء 7 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 83 سوره «مائده» تا آیه 110 سوره «انعام»(35:05)
35':05''
90879
42
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 8 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 111 سوره «انعام» تا آیه 87 سوره «اعراف»(33:50)
33':50''
99019
38
0
تلاوت تحدیر جزء 9 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 88 سوره «اعراف» تا آیه 40 سوره «انفال»(34:13)
34':13''
176109
33
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 10 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 41 سوره «انفال» تا آیه 92 سوره «توبه»(30:23)
30':23''
90182
38
0
تلاوت تحدیر جزء 11 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 93 سوره «توبه» تا آیه 5 سوره «یوسف»(33:50)
33':50''
97340
28
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 12 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 6 سوره «هود» تا آیه 52 سوره «یوسف»(33:19)
33':19''
139495
39
0
تلاوت تحدیر جزء 13 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 53 سوره «یوسف» تا انتهای سوره «ابراهیم»(32:21)
32':21''
86918
34
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 14 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از ابتدای سوره «حجر» تا انتهای سوره «نحل»(31:56)
31':56''
95488
31
0
تلاوت تحدیر جزء 15 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از ابتدای سوره «اسراء» تا آیه 74 سوره «کهف»(31:36)
31':36''
85887
23
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 16 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 75 سوره «کهف» تا انتهای سوره «طه»(32:50)
32':50''
86052
24
0
تلاوت تحدیر جزء 17 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از ابتدای سوره «انبیاء» تا انتهای سوره «حج»(31:36)
31':36''
86833
26
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 18 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از ابتدای سوره «مومنون» تا آیه 20 سوره «فرقان»(34:37)
34':37''
97981
26
0
تلاوت تحدیر جزء 19 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 21 سوره «فرقان» تا آیه 55 سوره «نمل»(33:29)
33':29''
61124
14
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 20 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 56 سوره «نمل» تا آیه 45 سوره «عنکبوت»(32:52)
32':52''
61458
15
0
تلاوت تحدیر جزء 21 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 46 سوره «عنکبوت» تا آیه 30 سوره «احزاب»(33:38)
30':38''
59631
28
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 22 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 31 سوره «احزاب» تا آیه 27 سوره «یس»(33:47)
33':47''
59679
20
0
تلاوت تحدیر جزء 23 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 28 سوره «یس» تا آیه 31 سوره «زمر»(33:35)
33':35''
98101
31
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 24 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 32 سوره «زمر» تا آیه 46 سوره «فصلت»(33:47)
33':47''
60591
25
0
تلاوت تحدیر جزء 25 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 47 سوره «فصلت» تا انتهای سوره «جاثیه»(33:23)
33':23''
57279
25
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 26 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از ابتدای سوره «احقاف» تا آیه 30 سوره «ذاریات»(33:11)
33':11''
63759
28
0
تلاوت تحدیر جزء 27 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه 31 سوره «ذاریات» تا انتهای سوره «حدید»(33:28)
33':28''
59764
24
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 28 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از ابتدای سوره «مجادله» تا انتهای سوره «تحریم»(33:10)
30':10''
55303
22
0
تلاوت تحدیر جزء 29 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از ابتدای سوره «مـلک» تا انتهای سوره «مرسلات»(33:18)
33':18''
59077
19
0
تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 30 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از ابتدای سوره «نبأ» تا انتهای سوره «ناس»(33:38)
33':38''
67076
39
0

هنرمندان