تا ابد اندوه

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
قطعه «خاطرات مدینه» از آلبوم «تا ابد اندوه»(کاری از گروه رسائل) (3:38)
03':38''
4830
2
0
قطعه «ولدی محسن» از آلبوم «تا ابد اندوه»(کاری از گروه رسائل) به زبان عربی (4:33)
04':33''
3397
2
0
قطعه «مرو» از آلبوم «تا ابد اندوه»(کاری از گروه رسائل) (4:39)
04':39''
1874
1
0
قطعه «مدینه بی مادر» از آلبوم «تا ابد اندوه»(کاری از گروه رسائل) (1:25)
01':25''
1987
1
0
آوای «دخترک بیدار» از آلبوم «بهشت بی نشان» کاری از گروه رسائل (3:20)
03':20''
1626
0
قطعه «آجرک الله» از آلبوم «تا ابد اندوه»(کاری از گروه رسائل) (3:57)
03':57''
1603
0
قطعه «گل نیلوفری» از آلبوم «تا ابد اندوه»(کاری از گروه رسائل) (4:03)
04':03''
1988
3
0
قطعه «غم جدایی» از آلبوم «تا ابد اندوه»(کاری از گروه رسائل) (3:34)
03':34''
1581
0
قطعه «رفتی» از آلبوم «تا ابد اندوه»(کاری از گروه رسائل) (5:41)
05':41''
1974
0
قطعه «تودیع» از آلبوم «تا ابد اندوه»(کاری از گروه رسائل) (3:20)
03':20''
1549
0
قطعه «بی مزار» از آلبوم «تا ابد اندوه»(کاری از گروه رسائل) (4:07)
04':07''
2049
0
قطعه «امیربی بدیل» از آلبوم «تا ابد اندوه»(کاری از گروه رسائل) (3:45)
03':45''
2505
0
قطعه «این الفاطمیون» از آلبوم «تا ابد اندوه»(کاری از گروه رسائل) (2:44)
02':44''
1171
1
0

هنرمندان