استودیویی

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 202
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 53 تا58 سوره فرقان» با صدای کریم منصوری (04:26)
00':00''
3112
3
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 12 تا 19 سوره فرقان » با صدای کریم منصوری (05:59)
00':00''
1205
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 50 تا 55 سوره نور» با صدای کریم منصوری (06:58)
00':00''
1220
4
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 28 الی 31 سوره نور» با صدای کریم منصوری (08:57)
00':00''
1148
3
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 6 تا 10 سوره نور» با صدای کریم منصوری (03:15)
00':00''
1170
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 62 تا 74 سوره مومنون» توسط کریم منصوری (06:45)
00':00''
994
1
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 12 تا 22 سوره مومنون» با صدای کریم منصوری (07:06)
00':00''
972
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 31 تا 36 سوره حج» با صدای کریم منصوری (05:40)
00':00''
1007
-1
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 78 تا 86 سوره انبياء» توسط کریم منصوری (06:15)
00':00''
835
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 30 تا35 سوره انبياء» با صدای کریم منصوری (04:01)
00':00''
923
2
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 70 تا 76 سوره طه» با صدای کریم منصوری (06:36)
00':00''
491
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 9 تا 23 سوره طه» با صدای کریم منصوری (06:07)
00':00''
408
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 51 تا60 سوره مريم» با صدای کریم منصوری (06:17)
00':00''
541
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 107 تا آخر سوره کهف» با صدای کریم منصوری (03:06)
00':00''
530
1
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 75 تا 82 سوره کهف» با نوای زیبای کریم منصوری (06:28)
00':00''
521
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 50 الی 56 سوره کهف» توسط کریم منصوری (06:17)
00':00''
408
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 39 تا 44 سوره کهف» با صدای کریم منصوری (05:48)
00':00''
423
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 17 تا20 سوره کهف» با صدای کریم منصوری (05:41)
00':00''
458
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 81 تا 87 سوره اسراء» با صدای کریم منصوری (04:31)
00':00''
488
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 37 تا 44 سوره اسراء» با نوای کریم منصوری (05:53)
00':00''
427
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 31 تا 36 سوره اسراء» با صدای استاد کریم منصوری (04:40)
00':00''
502
3
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 7 تا 11 سوره اسراء» با صدای کریم منصوری (04:19)
00':00''
427
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 95 الی 102 سوره نحل» با نوای کریم منصوری (05:34)
00':00''
359
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 78 تا93 سوره حجر» با صدای کریم منصوری (05:50)
00':00''
310
1
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 35 تا41 سوره ابراهيم(ع)» با صدای کریم منصوری (06:04)
00':00''
349
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 39 تا آخر سوره رعد» با صدای کریم منصوری (03:36)
00':00''
359
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 5 تا 10 سوره رعد» با صدای کریم منصوری (05:40)
00':00''
319
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 100 الی 107 سوره يوسف» با صدای کریم منصوری (06:24)
00':00''
1605
14
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 60 تا66 سوره يوسف» توسط کریم منصوری (06:51)
00':00''
887
4
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 25 تا 30 سوره يوسف» با صدای کریم منصوری (04:44)
00':00''
960
6
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 110 تا 114 سوره هود» با صدای دلنشین کریم منصوری (04:03)
00':00''
345
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 9 تا14 سوره هود» با صدای کریم منصوری (05:30)
00':00''
303
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 90 تا 97 سوره يونس(ع)» توسط استاد کریم منصوری (06:42)
00':00''
272
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 61 تا67 سوره يونس(ع)» با صدای کریم منصوری (06:09)
00':00''
274
1
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 53 تا 60 سوره يونس(ع)» با صدای کریم منصوری (06:16)
00':00''
323
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 19 تا23 سوره يونس(ع)» با صدای کریم منصوری (07:04)
00':00''
338
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 120 تا 123 سوره توبه» با صدای کریم منصوری (06:10)
00':00''
376
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 73 تا 78 سوره توبه» با نوای کریم منصوری (05:15)
00':00''
325
1
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 64 الی 68 سوره توبه» توسط استاد کریم منصوری (04:57)
00':00''
329
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 34 تا 36 سوره توبه» با صدای کریم منصوری (04:57)
00':00''
474
1
0
قرائت تحقیق استودیویی «آيات 61 الی 66 سوره انفال» با صدای کریم منصوری (06:11)
00':00''
501
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 43 الی 47 سوره انفال» با صدای کریم منصوری (04:27)
00':00''
317
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 29 تا 32 سوره انفال» با صدای کریم منصوری (04:06)
00':00''
460
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 202 تا آخر سوره اعراف وآيه 1 سوره انفال» توسط کریم منصوری (04:38)
00':00''
366
-1
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 161 تا 166 سوره اعراف» توسط کریم منصوری (05:30)
00':00''
301
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 143 تا 147 سوره اعراف» با صدای کریم منصوری (06:49)
00':00''
349
1
0
قرائت تحقیق استودیویی « آيات 101 تا 108 سوره اعراف» با صدای کریم منصوری (05:07)
00':00''
288
0
قرائت تحقیق استودیویی «آیات 57 تا 64 سوره اعراف» با نوای کریم منصوری (06:06)
00':00''
297
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 40 تا 43 سوره اعراف» با صدای کریم منصوری (05:11)
00':00''
319
0
تلاوت تحقیق استودیویی «آيات 159 تا آخر سوره انعام» با صدای کریم منصوری (05:51)
00':00''
870
3
0

هنرمندان