گنجینه صوتی تبیان

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 92240
نواهنگ محزون برگرفته از بیانات «حجت‌الاسلام علوی تهرانی» | شهادت امام صادق(علیه‌السلام) | 1397
04':53''
880
0
ترجمه شنیداری جزء اول با صدای«رضا خضرایی و سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ سوره مبارکه حمد در روایات نبوی به ام الکتاب معروف است ؛ از این رو سوره حمد مادر و اساس قرآن می باشد .سوره بقره طولانی ترین سوره می باشد بقره به معنی گاو ماده می باشد .مسائل زیادی از زندگی حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل در این جزء بیان شده ..
01:12':17''
2034
0
ترجمه شنیداری جزء دوم با صدای «رضا خضرایی و سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۱۴۲ تا ۲۵۲ سوره مبارکه بقره است. از اشارات خوب آیات این جزء این است که اگر کاری از نظر خدا نکوهش شد انجام ندهیم و اگر خوب بود به انجام آن پایبند باشیم ...
01:14':54''
418
0
ترجمه شنیداری جزء سوم با صدای«رضا خضرایی و سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات بقره ۲۵۳ تا آخر و آل عمران ۱ تا ۹۲ می باشد . علت نامگذاری سوره آل عمران : عمران پیامبر الهی و پدر حضرت مریم می‌باشد ...
01:14':07''
336
1
0
ترجمه شنیداری جزء چهارم با صدای «رضا خضرایی و سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جز شامل آیات آل عمران ۹۳ تا آخر و نساء ۱ تا ۲۳ می باشد . بسیاری از احکام بانوان در سوره نساء بیان شده است ...
01:12':00''
356
0
ترجمه شنیداری جزء پنجم با صدای«رضا خضرایی و سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۲۴ تا ۱۴۷ نساء می باشد . ارتباط بین زن و مرد چه در حوزه خانواده ، مسائل اجتماعی و ... بیان شده است . مطالب مربوط مبارزه با دشمنان و جهاد در راه خدا بیان شده است
01:08':06''
58
0
ترجمه شنیداری جزء ششم با صدای«رضا خضرایی و سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات نساء ۱۴۸ تا آخر و مائده ۱ تا ۸۲ می باشد . مائده به معنی سفره آراسته از غذا می باشد ...
01:02':40''
64
0
ترجمه شنیداری جزء هفتم با صدای «سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ جزء هفتم شامل آیات مائده ۸۲ تا آخر و انعام ۱تا۱۱۰ می باشد .
01:17':19''
58
0
ترجمه شنیداری جزء هشتم با صدای«رضا خضرایی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات انعام ۱۱۱ تا آخر و اعراف ۱ تا ۸۷ می باشد .
01:04':14''
77
0
ترجمه شنیداری جزء نهم قرآن کریم با صدای «سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات اعراف ۸۸ تا آخر و انفال ۱ تا ۴۰ می باشد.
01:06':48''
70
0
ترجمه شنیداری جزء دهم قرآن کریم با صدای «سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات انفال ۴۱ تا آخر و توبه ۱ تا ۹۲ می باشد .
57':42''
64
0
ترجمه شنیداری جزء یازدهم قرآن کریم با صدای «رضا خضرایی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات توبه ۹۳ تا آخر ، یونس «ع» و هود«ع» ۱ تا ۵ می باشد.
01:05':11''
52
0
ترجمه شنیداری جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای «رضا خضرایی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۶ تا آخر سوره مبارکه هود و سوره یوسف ۱ تا ۵۲ می باشد .
01:04':02''
47
0
ترجمه شنیداری جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ جزء سیزدهم شامل آیات یوسف ۵۳ تا آخر و رعد و ابراهیم می‌باشد .
01:05':38''
53
0
ترجمه شنیداری جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای « رضا خضرایی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل سوره حجر و نحل می باشد . علت نام گذاری حجر به خاطر اینکه حجر سرزمین قوم ثمود می باشد .
01:05':27''
50
0
ترجمه شنیداری جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای « رضا خضرایی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات اسرا و کهف ۱ تا ۷۴ می باشد.
01:07':25''
1044
0
ترجمه شنیداری جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای «سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۷۵ کهف تا آخر ، مریم و طه می‌باشد.
01:08':40''
254
0
ترجمه شنیداری جزء هفدهم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات سوره انبیاء و حج می باشد.
01:04':25''
306
0
ترجمه شنیداری جزء هجدهم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات سوره مومنون، نور و فرقان ۱ تا ۲۰ می‌باشد.
01:05':15''
188
0
ترجمه شنیداری جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۲۱ تا آخر فرقان، شعراء و نمل ١ تا ۵۵ می باشد .
01:08':07''
192
0
ترجمه شنیداری جزء بیستم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۵۶ نمل تا آخر، قصص و عنکبوت ١ تا ۴۵ می باشد.
01:03':00''
79
0
ترجمه شنیداری جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات عنکبوت ۴۶ تا آخر، روم، لقمان سجده، احزاب ۱تا۳۰ می باشد .
01:07':00''
66
0
ترجمه شنیداری جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای « رضا خضرایی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات سوره احزاب ۳۱ تا آخر، سبأ، فاطرو یس ١ تا ٢٧ می باشد .
01:03':45''
57
0
ترجمه شنیداری جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات یس ٢٨ تا آخر، صافات، ص، زمر ١ تا ٣١ می باشد .
01:10':28''
76
0
ترجمه شنیداری جزء بیست و چهارم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات زمر ٣١ تا آخر، غافر، فصلت ١ تا ۴۶ می باشد.
01:00':14''
68
0
ترجمه شنیداری جزء بیست و پنجم قرآن کریم با صدای « رضا خضرایی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۴٧ فصلت تا آخر، شوری، زخرف، دخان جاثیه می باشد.
01:10':27''
96
0
ترجمه شنیداری جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای « رضا خضرایی » و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل سوَرِ احقاف، محمد، فتح، حجرات، ق و ذاریات ١ تا ٣١ می باشد .
01:06':27''
77
0
ترجمه شنیداری جزء بیست و هفتم قرآن کریم با صدای «سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۳۱ تا آخر ذاریات، طور، نجم، قمر، رحمن، واقعه و حدید می باشد .
01:08':42''
59
0
ترجمه شنیداری جزء بیست و هفتم قرآن کریم با صدای «سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل آیات ۳۱ تا آخر ذاریات ، طور، نجم، قمر، رحمن، واقعه و حدید می باشد .
01:01':34''
72
0
ترجمه شنیداری جزء بیست و هشتم قرآن کریم با صدای « سعید بارانی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل سوره های مجادله ، حشر ، ممتحنه ، صف ، منافقون ، تغابن ، طلاق ، تحریم می باشد .
01:01':34''
69
0
ترجمه شنیداری جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای « رضا خضرایی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل سوره های ملک ، قلم ، حاقه ، معارج ، نوح ، جن ، مزمل ، مدثر ، قیامه ، انسان و مرسلات می باشد .
01:10':55''
78
0
ترجمه شنیداری جزء سی ام قرآن کریم با صدای «رضا خضرایی» و ترجمه «شیخ حسین انصاریان»؛ این جزء شامل ٣٧ سوره نسبتا کوتاه از سوره نبأ تا سوره ناس آخرین سوره قرآن می باشد .
01:12':51''
140
0
به مناسبت تولد «دکتر محمد اصفهانی» پادکستی از آثار شاخص وی به همت سایت موسیقی ما و ریمیکس سلمان قلمداران آماده شده است که می‌توانید دانلود کنید و لذت ببرید. تولدتان مبارک آقای دکتر و منتظر آلبوم تازه تان هستیم.
17':34''
280
1
0
پادکست زیبا برگرفته از بیانات قرآنی «مقام معظم رهبری» پیرامون «عمل به قرآن در جامعه»
02':39''
91
0
پادکست زیبا برگرفته از بیانات قرآنی «مقام معظم رهبری» پیرامون «عمل به قرآن»
02':25''
73
0
پادکست زیبا برگرفته از بیانات قرآنی «مقام معظم رهبری» پیرامون «اخلاق قرآنی»
02':22''
430
1
0
نواهنگ زیبا برگرفته از سخنرانی «حجت‌الاسلام حسینی قمی» پیرامون «تشرف آیت الله سیدمحمدباقر سیستانی خدمت امام زمان(عجل‌الله‌فرجه)»؛
03':18''
135
0
نواهنگ زیبا برگرفته از سخنرانی «حجت‌الاسلام هاشمی نژاد» پیرامون «شیوه صحیح جلب رضایت امام زمان(عجل‌الله‌فرجه)»؛
02':20''
357
0
نواهنگ زیبا برگرفته از سخنرانی «حجت‌الاسلام حسینی اراکی» پیرامون «عشق و علاقه سیدعبدالکریم پینه دوز به امام زمان(عجل‌الله‌فرجه)»؛
01':46''
71
0
نواهنگ زیبا برگرفته از سخنرانی «حجت‌الاسلام علوی تهرانی» پیرامون «جشن ظهور امام زمان(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)»؛ تولید اختصاصی مجتمع یاوران مهدی(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه).
02':11''
448
0
نواهنگ زیبا برگرفته از سخنرانی «حجت‌الاسلام مسعود عالی» پیرامون «اضطرار و توسل به امام زمان(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)»؛ تولید اختصاصی مجتمع یاوران مهدی(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه).
08':52''
661
1
0
[بخش نخست] کتاب صوتی «گرداب» به کارگردانی «صدرالدین شجره »؛ نویسنده و تنطیم‌کننده برای رادیو: بابک صفی خانی؛ تهیه‌کننده رادیویی: بابک صفی‌خانی ؛ سردبیر رادیویی: بابک صفی خانی ؛ افكتور: محمدرضا قبادی‌فر ؛ صدابردار: رضا طاهری ؛ محمدسعید سلطانی , احمد ایرانی‌خواه , شهریار حمزیان , احمد گنجی , مهدی طهماسبی , مجید حمزه , سعیده فرضی.
19':36''
503
1
0
[بخش دوم] کتاب صوتی «گرداب» به کارگردانی «صدرالدین شجره »؛ نویسنده و تنطیم‌کننده برای رادیو: بابک صفی خانی؛ تهیه‌کننده رادیویی: بابک صفی‌خانی ؛ سردبیر رادیویی: بابک صفی خانی ؛ افكتور: محمدرضا قبادی‌فر ؛ صدابردار: رضا طاهری ؛ محمدسعید سلطانی , احمد ایرانی‌خواه , شهریار حمزیان , احمد گنجی , مهدی طهماسبی , مجید حمزه , سعیده فرضی.
21':25''
264
0
[بخش سوم] کتاب صوتی «گرداب» به کارگردانی «صدرالدین شجره »؛ نویسنده و تنطیم‌کننده برای رادیو: بابک صفی خانی؛ تهیه‌کننده رادیویی: بابک صفی‌خانی؛ سردبیر رادیویی: بابک صفی خانی ؛ افكتور: محمدرضا قبادی‌فر ؛ صدابردار: رضا طاهری ؛ محمدسعید سلطانی , احمد ایرانی‌خواه , شهریار حمزیان , احمد گنجی , مهدی طهماسبی , مجید حمزه , سعیده فرضی.
20':55''
159
0
[بخش چهارم] کتاب صوتی «گرداب» به کارگردانی «صدرالدین شجره »؛ نویسنده و تنطیم‌کننده برای رادیو: بابک صفی خانی؛ تهیه‌کننده رادیویی: بابک صفی‌خانی ؛ سردبیر رادیویی: بابک صفی خانی ؛ افكتور: محمدرضا قبادی‌فر ؛ صدابردار: رضا طاهری ؛ محمدسعید سلطانی , احمد ایرانی‌خواه , شهریار حمزیان , احمد گنجی , مهدی طهماسبی , مجید حمزه , سعیده فرضی.
24':38''
87
0
[بخش پنجم] کتاب صوتی «گرداب» به کارگردانی «صدرالدین شجره »؛ نویسنده و تنطیم‌کننده برای رادیو: بابک صفی خانی؛ تهیه‌کننده رادیویی: بابک صفی‌خانی ؛ سردبیر رادیویی: بابک صفی خانی ؛ افكتور: محمدرضا قبادی‌فر ؛ صدابردار: رضا طاهری ؛ محمدسعید سلطانی , احمد ایرانی‌خواه , شهریار حمزیان , احمد گنجی , مهدی طهماسبی , مجید حمزه , سعیده فرضی.
19':43''
77
0
مقدمه کتاب صوتی «مسخ» به کارگردانی «صدرالدین شجره »؛ نویسنده،تنطیم‌کننده برای رادیو: علی اصغر عسگریانی ؛ تهیه‌کننده رادیویی: محمد مهاجر ؛ سردبیر رادیویی: ندا هنگامی؛ افكتور: فرشاد آذرنیا؛ صدابردار: علی حاجی نوروزی؛ مهین نثری , احمد آقالو , مهین فردنوا , نورالدین شجره , اسماعیل بختیاری , سعیده فرضی , پیام حسینیان , حبیب بختیاری , مینا شجاع , نازنین مهیمنی , پیام دهكردی .
12':47''
82
0
[بخش اول] کتاب صوتی «مسخ» به کارگردانی «صدرالدین شجره »؛ نویسنده،تنطیم‌کننده برای رادیو: علی اصغر عسگریانی ؛ تهیه‌کننده رادیویی: محمد مهاجر ؛ سردبیر رادیویی: ندا هنگامی؛ افكتور: فرشاد آذرنیا؛ صدابردار: علی حاجی نوروزی؛ مهین نثری , احمد آقالو , مهین فردنوا , نورالدین شجره , اسماعیل بختیاری , سعیده فرضی , پیام حسینیان , حبیب بختیاری , مینا شجاع , نازنین مهیمنی , پیام دهكردی .
44':42''
140
0
[بخش دوم] کتاب صوتی «مسخ» به کارگردانی «صدرالدین شجره »؛ نویسنده،تنطیم‌کننده برای رادیو: علی اصغر عسگریانی ؛ تهیه‌کننده رادیویی: محمد مهاجر ؛ سردبیر رادیویی: ندا هنگامی؛ افكتور: فرشاد آذرنیا؛ صدابردار: علی حاجی نوروزی؛ مهین نثری , احمد آقالو , مهین فردنوا , نورالدین شجره , اسماعیل بختیاری , سعیده فرضی , پیام حسینیان , حبیب بختیاری , مینا شجاع , نازنین مهیمنی , پیام دهكردی .
43':04''
91
0
[بخش سوم] کتاب صوتی «مسخ» به کارگردانی «صدرالدین شجره »؛ نویسنده،تنطیم‌کننده برای رادیو: علی اصغر عسگریانی ؛ تهیه‌کننده رادیویی: محمد مهاجر ؛ سردبیر رادیویی: ندا هنگامی؛ افكتور: فرشاد آذرنیا؛ صدابردار: علی حاجی نوروزی؛ مهین نثری , احمد آقالو , مهین فردنوا , نورالدین شجره , اسماعیل بختیاری , سعیده فرضی , پیام حسینیان , حبیب بختیاری , مینا شجاع , نازنین مهیمنی , پیام دهكردی .
56':07''
143
0

هنرمندان