قادر پناه, اسماعیل

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت

جدیدترین ها

جنگ در خانه؛ مارپیچ خون
70560 01:28':08'' 201.75 MB
قادر پناه, اسماعیل

بیوگرافی

آلبــــوم
تک فایــــل
مجمــــوعه ها
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 141
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : به نام خداوند جان و خرد - کزین برتر اندیشه برنگذرد ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (1 تا 10) (42:21)
00':00''
107642
199
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : نخستین یکی گوهر آمد به چنگ - به آتش ز آهن جدا کرد سنگ ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (10 تا 20) (42:21)
00':00''
11532
8
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : سه روز اندرین کار شد روزگار - برآن موبدان نماینده راه ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (20 تا 30) (54:01)
00':00''
11004
7
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : سپاهی نباید که به پیشه​ور - به یک روی جویند هر دو هنر ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص ( 30تا40) (50:21)
00':00''
6436
6
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : بگویم که ای نامداران من - چنان چون گرامی تن و جان من ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (40تا50) (50:46)
00':00''
6269
5
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : اگر بر شما دام و دد روز و شب - همی گریدی نیستی بس عجب ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(50تا60) (51:06)
00':00''
5042
3
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : فرو برد سر پیش سیمرغ زود - نیایش همی بآفرین برفزود ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(60تا70) (50:41)
00':00''
4827
4
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : اگر تان ببیند چنین گل بدست - کند برزمین تن همانگاه پست ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(70تا80) (50:22)
00':00''
4499
2
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : کند شهر ایران پر آشوب رنج - بدو باز گردد مگر تاج گنج ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(80تا90) (48:17)
00':00''
4009
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : چنین آمد از داد اختر پدید - که این آب روشن بخواهد دوید ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (90تا100) (49:40)
00':00''
5190
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : کنم زنده آیین ضحاک را - به پی مشک سارا کنم خاک را ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(100تا110) (50:18)
00':00''
3250
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : چو بشنید نوذر که قارن برفت - دمان از پسش روی بنهاد و تفت ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(110تا120) (49:05)
00':00''
4960
2
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : سه سالست تا این بزین آمدست - به چشم بزرگان گزین آمدست ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(120تا130) (46:26)
00':00''
5722
0
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : ابا پهلوانان ایران به هم - همی رای زد شاه بر بیش و کم ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(130تا140) (48:10)
00':00''
6299
6
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : چنین داد پاسخ که من رستم - ز دستان و از سام و از نیرم ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(140تا150) (47:39)
00':00''
3825
2
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : چو من تنگ روی اندر آرم بروی - سرآید شما را همه گفت​وگوی مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(150تا160)
00':00''
6556
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : پراگنده شد در جهان آگهی - که گم شد ز پالیز سرو سهی ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(160تا170) (46:48)
00':00''
12322
2
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : چنین تا به نزدیکی پل رسید - چو آمد درفش جفا پیشه دید ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(170تا180) (46:05)
00':00''
3450
2
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : چنین تا به نزدیکی پل رسید - چو آمد درفش جفا پیشه دید ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(170تا180) (46:05)
00':00''
2763
2
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : چو برگشت سهراب گژدهم پیر - بیاورد و بنشاند مردی دبیر ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(190تا200) (45:24)
00':00''
6260
8
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : نباید تو را جست با او نبرد - برارد به آوردگاه از تو گرد ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(200تا210) (48:25)
00':00''
8451
11
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : همی آرزو گاه شهر آمدش - یکی تنگ تابوت بهر آمدش ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(210تا220) (47:07)
00':00''
4022
4
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : که آمد نگه کرد ایوان همه - بتان سیه چشم کردم رمه ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(220تا230) (48:25)
00':00''
3456
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : بسغد است با لشکر افراسیاب سپاه و سپهبدبرین روی آب ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(230تا240) (45:11)
00':00''
3376
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : دو گیتی همی بر خواهد ز من - بمانم به کام دل اهرمن ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(240تا250) (47:40)
00':00''
2919
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : چنان دان که خرم بهارش تویی - نگارش توی غم گسارش تویی ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(250تا260) (48:40)
00':00''
2765
2
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : همانا نداند از آن شهر باز - نه خورشید از آن مهتر سرفراز ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(260تا270) (48:03)
00':00''
2897
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : سوی روم ره با درنگ آیدت - نپوی سوی چین که تنگ آیدت ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(270تا280) (50:05)
00':00''
2891
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : فریدون بداد بتخت کلاه - همى داشتى راستى را نگاه‏ ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(280تا290) (47:10)
00':00''
2769
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : فتگاور ز درد اندر آمد به سر - بیفتاد زو شاه پرخاشخر ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(290تا300) (48:06)
00':00''
3296
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : سوی شهر ایران نهادند روی - فرنگیس و شاه و گو جنگ​جوی ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص(290تا300) (46:38)
00':00''
2977
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه :غمی شد دل طوس و اندیشه کرد - که امروز اگر من بسازم نبرد ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (300-310) (46:54)
00':00''
5082
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : به خم کمر ار گرفته کمر - بدان سان بیارد مر او را به بر ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (310تا320) (46:15)
00':00''
5390
5
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : ز گودرزیان ما بدوییم شاد - مرا زو نکردی بلب هیچ یاد ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (310تا320) (46:25)
00':00''
7382
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : بیامد که لشکر همی بنگرد - درفش سران را همی بشمرد ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (310تا320) (45:03)
00':00''
3394
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : کنون گر تویی پهلوان سپاه - چنانچون ترا باید از من بخواه ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (320تا330) (46:04)
00':00''
3547
0
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : شب و روز و گردان سپهر آفرید - خور و خواب و تندی و مهر آفرید ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (330تا340) (47:38)
00':00''
6547
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : ز روی هوا ابر تیره ببرد - فرود آمد از کوه رهام گرد ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (330تا340) (48:30)
00':00''
2338
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : تنش زور دارد چو صد نره شیر - سر ژنده پیل اندر آرد بزیر ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (340تا350) (47:08)
00':00''
2384
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : بدانست کو مرد کاموس نیست - چنو نیزه​ور نیز جز طوس نیست ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (350تا360) (49:00)
00':00''
3118
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : بگردان چنین گفت کین رزمجوی - ز بس زور و کین اندر آمد بروی ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (360تا370) (48:09)
00':00''
2431
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : ابا آنک اندر دلم شد درست - که پیران بکین کشته آید نخست ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (400تا410) (45:53)
00':00''
3112
2
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : چنین تا به شستن نپرداختند - یک از دیگری باز نشناختند ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (410تا420) (49:55)
00':00''
2279
2
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : فرستاد و فرزند را پیش خواند - بسی راز بایسته با او براند ...مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (420تا430) (48:56)
00':00''
1845
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : بدشتی کجا داشت چوپان گله - وزانسو گذر داشت گور یله ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (430تا440) (50:53)
00':00''
27886
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : چو آمد بنزدیک شهر اندرا - بپوشید بر خفته بر چادرا ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (440تا450) (50:37)
00':00''
28085
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : ز پیوند خویشان شده ناامید - گرازنده بر سان یک شاخ بید ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (450تا460) (47:53)
00':00''
5900
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : کنون گرت باشد بایران گذر - ز گودرز کشواد یابی خبر ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (460تا470) (49:45)
00':00''
3582
1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : که ما را ز جیحون بباید گذشت - زدن کوس شاهی بران پهن دشت ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (470تا480) (48:21)
00':00''
5145
-1
0
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پنا : از آهن میان سوده دل ز کین - نهاده دو دیده به ایران زمین ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (480تا490) (47:59)
00':00''
2579
5
0