• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
موسیقی های آئینی

شماتت همسایه
تبیان

شماتت همسایه
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم «در فواید خاموشی»؛ حکایت دوم (0:44)
|
90 KB
|
2194
|
1
|
-3
+8
|
00':44''

خاموشى در برابر ستيزه جويان لجوج
تبیان

خاموشى در برابر ستيزه جويان لجوج
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم «در فواید خاموشی»؛ حکایت دوم (0:51)
|
104 KB
|
1169
|
0
|
-1
+3
|
00':51''

پرهيز دانا از ستيز با نادان ابله
تبیان

پرهيز دانا از ستيز با نادان ابله
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم «در فواید خاموشی»؛ حکایت پنجم (1:05)
|
131 KB
|
1298
|
0
|
-1
+1
|
01':05''

پرهيز از سخن دوباره گفتن
تبیان

پرهيز از سخن دوباره گفتن
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم «در فواید خاموشی»؛ حکایت ششم (0:44)
|
90 KB
|
1141
|
0
|
-1
0
|
00':44''

پرهيز از سخن گفتن در ميان سخن ديگران
تبیان

پرهيز از سخن گفتن در ميان سخن ديگران
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم «در فواید خاموشی»؛ حکایت هفتم (0:35)
|
74 KB
|
845
|
0
|
-1
+2
|
00':00''

رازدارى
تبیان

 رازدارى
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی (0:31)
|
65 KB
|
810
|
0
|
-1
+1
|
00':31''

توجه به همسايه
تبیان

توجه به همسايه
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی؛ حکایت نهم (0:37)
|
78 KB
|
737
|
0
|
0
+1
|
00':37''

مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان
تبیان

مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی؛ حکایت دهم (1:13)
|
145 KB
|
881
|
0
|
-1
0
|
01':13''

بی خبر از خانه
تبیان

بی خبر از خانه
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی؛ حکایت یازدهم (0:26)
|
55 KB
|
686
|
0
|
0
0
|
00':26''

انتقاد از دوستى كه عيب را هنر داند
تبیان

انتقاد از دوستى كه عيب را هنر داند
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی؛ حکایت دوازدهم (1:35)
|
191 KB
|
801
|
0
|
0
0
|
01':35''

حکایت(11)
تبیان

حکایت(11)
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی (1:16)
|
152 KB
|
599
|
0
|
0
+2
|
01':16''

حکایت(12)
تبیان

حکایت(12)
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی (0:35)
|
73 KB
|
521
|
1
|
0
0
|
00':35''

وداع با دوست
تبیان

وداع با دوست
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی (0:40)
|
83 KB
|
592
|
0
|
0
0
|
00':40''

مناجات عبدالقادر
تبیان

مناجات عبدالقادر
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت سوم (0:19)
|
41 KB
|
744
|
0
|
0
+1
|
00':19''

دوستى اهل صفا
تبیان

دوستى اهل صفا
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت چهارم (1:17)
|
135 KB
|
708
|
0
|
0
+1
|
01':17''

دورى از سالوسان خوش نما
تبیان

دورى از سالوسان خوش نما
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت پنجم (3:24)
|
403 KB
|
859
|
0
|
0
0
|
03':24''

زاهد دغلباز
تبیان

زاهد دغلباز
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت ششم (1:13)
|
148 KB
|
1546
|
0
|
0
0
|
01':13''

خوابيدن تو بهتر از عيبجويى است
تبیان

خوابيدن تو بهتر از عيبجويى است
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ هفتم حکایت (1:03)
|
128 KB
|
630
|
0
|
0
0
|
01':03''

من آنم كه خود مى دانم
تبیان

من آنم كه خود مى دانم
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت هشتم (0:29)
|
61 KB
|
632
|
0
|
0
0
|
00':29''

دو حالت عارفان وارسته
تبیان

دو حالت عارفان وارسته
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت نهم (01:57)
|
225 KB
|
672
|
0
|
0
0
|
01':57''

گم کرده فرزند
تبیان

گم کرده فرزند
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت دهم (0:40)
|
83 KB
|
520
|
0
|
0
0
|
00':40''