• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مداحی های به روز 95 گنجینه صوتی

شماتت همسایه
تبیان

شماتت همسایه
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم «در فواید خاموشی»؛ حکایت دوم (0:44)
|
90 KB
|
2945
|
2
|
-4
+8
|
00':44''

خاموشى در برابر ستيزه جويان لجوج
تبیان

خاموشى در برابر ستيزه جويان لجوج
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم «در فواید خاموشی»؛ حکایت دوم (0:51)
|
104 KB
|
1385
|
0
|
-1
+4
|
00':51''

پرهيز دانا از ستيز با نادان ابله
تبیان

پرهيز دانا از ستيز با نادان ابله
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم «در فواید خاموشی»؛ حکایت پنجم (1:05)
|
131 KB
|
1561
|
0
|
-1
+1
|
01':05''

پرهيز از سخن دوباره گفتن
تبیان

پرهيز از سخن دوباره گفتن
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم «در فواید خاموشی»؛ حکایت ششم (0:44)
|
90 KB
|
1378
|
0
|
-3
+1
|
00':44''

پرهيز از سخن گفتن در ميان سخن ديگران
تبیان

پرهيز از سخن گفتن در ميان سخن ديگران
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم «در فواید خاموشی»؛ حکایت هفتم (0:35)
|
74 KB
|
1058
|
0
|
-1
+2
|
00':00''

رازدارى
تبیان

 رازدارى
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی (0:31)
|
65 KB
|
1016
|
0
|
-2
+1
|
00':31''

توجه به همسايه
تبیان

توجه به همسايه
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی؛ حکایت نهم (0:37)
|
78 KB
|
876
|
0
|
0
+2
|
00':37''

مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان
تبیان

مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی؛ حکایت دهم (1:13)
|
145 KB
|
1120
|
0
|
-3
+1
|
01':13''

بی خبر از خانه
تبیان

بی خبر از خانه
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی؛ حکایت یازدهم (0:26)
|
55 KB
|
826
|
0
|
0
+1
|
00':26''

انتقاد از دوستى كه عيب را هنر داند
تبیان

انتقاد از دوستى كه عيب را هنر داند
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی؛ حکایت دوازدهم (1:35)
|
191 KB
|
997
|
0
|
0
0
|
01':35''

حکایت(11)
تبیان

حکایت(11)
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی (1:16)
|
152 KB
|
743
|
0
|
-1
+2
|
01':16''

حکایت(12)
تبیان

حکایت(12)
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی (0:35)
|
73 KB
|
635
|
1
|
0
0
|
00':35''

وداع با دوست
تبیان

وداع با دوست
کتاب صوتی «گلستان سعدی»؛ باب چهارم: در فواید خاموشی (0:40)
|
83 KB
|
738
|
0
|
0
0
|
00':40''

مناجات عبدالقادر
تبیان

مناجات عبدالقادر
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت سوم (0:19)
|
41 KB
|
927
|
0
|
0
+1
|
00':19''

دوستى اهل صفا
تبیان

دوستى اهل صفا
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت چهارم (1:17)
|
135 KB
|
929
|
0
|
0
+2
|
01':17''

دورى از سالوسان خوش نما
تبیان

دورى از سالوسان خوش نما
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت پنجم (3:24)
|
403 KB
|
1045
|
0
|
0
0
|
03':24''

زاهد دغلباز
تبیان

زاهد دغلباز
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت ششم (1:13)
|
148 KB
|
1728
|
0
|
0
+1
|
01':13''

خوابيدن تو بهتر از عيبجويى است
تبیان

خوابيدن تو بهتر از عيبجويى است
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ هفتم حکایت (1:03)
|
128 KB
|
776
|
0
|
0
0
|
01':03''

من آنم كه خود مى دانم
تبیان

من آنم كه خود مى دانم
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت هشتم (0:29)
|
61 KB
|
790
|
0
|
0
0
|
00':29''

دو حالت عارفان وارسته
تبیان

دو حالت عارفان وارسته
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت نهم (01:57)
|
225 KB
|
817
|
0
|
0
0
|
01':57''

گم کرده فرزند
تبیان

گم کرده فرزند
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت دهم (0:40)
|
83 KB
|
622
|
0
|
0
0
|
00':40''

اثر سخن بر دل پندپذير
تبیان

اثر سخن بر دل پندپذير
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت یازدهم (1:44)
|
208 KB
|
653
|
0
|
0
+2
|
01':44''

تلاش براى رسيدن به كعبه مقصود
تبیان

تلاش براى رسيدن به كعبه مقصود
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت دوازهم (0:48)
|
99 KB
|
465
|
0
|
0
0
|
00':48''

شكر به خاطر گناه نكردن
تبیان

شكر به خاطر گناه نكردن
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت سیزدهم (0:49)
|
99 KB
|
588
|
0
|
0
0
|
00':49''

پرهيز از اظهار نياز در نزد دشمن
تبیان

پرهيز از اظهار نياز در نزد دشمن
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت چهاردهم (1:00)
|
123 KB
|
570
|
0
|
0
0
|
01':00''

پارساى خداشناس و باعزت
تبیان

پارساى خداشناس و باعزت
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت پانزدهم (0:26)
|
55 KB
|
473
|
0
|
0
0
|
00':26''

علت بهشتى و دوزخى شدن
تبیان

علت بهشتى و دوزخى شدن
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت شانزدهم (1:46)
|
104 KB
|
570
|
0
|
0
0
|
01':46''

زندگى فقير نادار
تبیان

زندگى فقير نادار
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت هفدهم (0:51)
|
174 KB
|
552
|
0
|
0
0
|
00':51''

عابد رياكار
تبیان

عابد رياكار
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت هیجدهم (1:27)
|
89 KB
|
453
|
0
|
0
0
|
01':27''

پند لقمان حكيم
تبیان

پند لقمان حكيم
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، «باب دوم:در اخلاق درویشان»؛ حکایت نوزدهم (0:43)
|
172 KB
|
539
|
0
|
0
0
|
00':43''