• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مداحی های به روز 95 گنجینه صوتی
نهج البلاغه(ترجمه فارسی)

خطبه(1)
تبیان

خطبه(1)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه اول‌ «امام(ع) در این خطبه از آفرینش زمین و آسمان و انسان یاد می کند» (22:32)
|
3.87 MB
|
16206
|
2
|
-11
+25
|
22':32''

خطبه(2)
تبیان

خطبه(2)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه دوم «پس از بازگشت از نبرد صفین در سال 38 هجری ایراد فرموده اند» (6:51)
|
1.18 MB
|
6669
|
0
|
-4
+2
|
06':51''

خطبه(3)
تبیان

خطبه(3)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه سوم «معروف به خطبه شقشقیه که درد دل امام(ع) از ماجرای سقیفه و غصب خلافت در این خطبه مطرح شده است» (8:35)
|
1.48 MB
|
5808
|
1
|
-5
+4
|
08':35''

خطبه(4)
تبیان

خطبه(4)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه چهارم «گفته شده که پس از فتح بصره در سال 36 هجری و کشته شدن طلحه و زبیر ایراد فرمود» (2:48)
|
495 KB
|
2850
|
0
|
-1
+4
|
02':48''

خطبه(5)
تبیان

خطبه(5)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه پنجم «پس از وفات پیامبر (ص) و ماجرای سقیفه «عباس و ابوسفیان» پیشنهاد دادند که با امام(ع) بیعت کنند» (2:21)
|
414 KB
|
2523
|
1
|
0
0
|
02':21''

خطبه(6)
تبیان

خطبه(6)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه ششم «در سال 36 هجری در شهر مدینه آنگاه که از امام خواستند «طلحه و زبیر» را تعقیب نکند فرمود» (1:06)
|
196 KB
|
1933
|
0
|
0
+1
|
01':06''

خطبه(7)
تبیان

خطبه(7)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه هفتم «شناخت پیروان شیطان» (0:58)
|
173 KB
|
2084
|
0
|
0
+1
|
00':58''

خطبه(8)
تبیان

خطبه(8)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه هشتم «در این سخنان ارزشمند در سال 36 هجری به بیعت زبیر اشاره دارد» (0:38)
|
113 KB
|
1620
|
0
|
-2
+1
|
00':38''

خطبه(9)
تبیان

خطبه(9)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه نهم «شناخت طلحه و زبیر» (0:37)
|
111 KB
|
1618
|
0
|
0
+2
|
00':37''

خطبه(10)
تبیان

خطبه(10)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه دهم «آگاهی امام(ع) برای مقابله با اصحاب جمل» (0:47)
|
140 KB
|
1601
|
0
|
0
0
|
00':47''

خطبه(11)
تبیان

خطبه(11)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه یازدهم «در جنگ جمل سال 36 هجری روز پنج شنبه 15جمادی الآخر هنگام دادن پرچم به فرزندش محمد حنفیه فرمود» (0:42)
|
124 KB
|
1332
|
0
|
0
+1
|
00':42''

خطبه(12)
تبیان

خطبه(12)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه دوازدهم «پس از پیروزی در جنگ بصره در سال 36یکی از یاران امام(ع)گفت:دوست داشتم برادرم با ما بود ومی دید چگونه خدا ترا بر دشمنانت پیروز کرد» (1:03)
|
186 KB
|
1470
|
0
|
0
+1
|
01':03''

خطبه(13)
تبیان

خطبه(13)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه سیزدهم «روز جمعه سال 36هجری پس از پایان جنگ در مسجد جامع شهر در نکوهش مردم بصره فرمود» (2:07)
|
374 KB
|
1723
|
0
|
0
0
|
02':07''

خطبه(14)
تبیان

خطبه(14)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه چهاردهم «قبل از آغاز جنگ جمل در نکوهش شهر بصره و مردم آن دیار مانند خطبه پیشین فرمود» (0:28)
|
83 KB
|
1229
|
0
|
-1
0
|
00':28''

خطبه(15)
تبیان

خطبه(15)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه پانزدهم «در باره اموال فراوان بیت المال که عثمان به بعضی از خویشاوندان خود بخشیده بود. ابن عباس می گوید روز دوم خلافت در سال 35 هجری این سخنرانی را ایراد فرمود» (0:40)
|
118 KB
|
1214
|
0
|
0
0
|
00':40''

خطبه(16)
تبیان

خطبه(16)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه شانزدهم «پس از بیعت مردم مدینه با امام(ع) این اولین سخنرانی حضرت در سال 35 هجری بود» (5:01)
|
883 KB
|
2143
|
0
|
0
+1
|
05':01''

خطبه(17)
تبیان

خطبه(17)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه هفدهم «در این خطبه مدعیان قضاوت را می شناساند که عهده دار قضاوت هستند و شایسته آن نیستند» (5:26)
|
956 KB
|
2263
|
0
|
0
+1
|
05':26''

خطبه(18)
تبیان

خطبه(18)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه هیجدهم «نکوهش از اختلاف رای عالمان در احکام قطعی اسلام» (2:52)
|
505 KB
|
1912
|
0
|
0
+2
|
02':52''

خطبه(19)
تبیان

خطبه(19)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه نوزدهم «امام در مسجد کوفه در سال 38هجری سخنرانی می کرد. اشعث ابن قیس به یکی از مطالب آن اعتراض کرد و گفت این سخن به زیان شما نه به سود تو است امام نگاه خود را به او دوخت و فرمود» (1:21)
|
238 KB
|
1500
|
0
|
0
0
|
01':21''

خطبه(20)
تبیان

خطبه(20)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه بیستم «علل پنهان بودن اسرار پس از مرگ» (1:42)
|
300 KB
|
2179
|
0
|
0
+2
|
01':42''

خطبه(21)
تبیان

خطبه(21)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه بیست و یکم «این خطبه بخشی از خطبه 167 است در سال 35 هجری در آغاز خلافت ایراد فرمود» (0:43)
|
129 KB
|
1404
|
0
|
0
+1
|
00':43''

خطبه(22)
تبیان

خطبه(22)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه بیست و دوم «در سال 36هجری پس از بازگشت فرستادگان امام(ع) از جانب «طلحه و زبیر» در سرزمین ذی قار این سخنرانی را ایراد کرد» (2:54)
|
513 KB
|
1195
|
0
|
0
0
|
02':54''

خطبه(23)
تبیان

خطبه(23)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه بیست و سوم «تناسب نعمت ها با استعدادهای گوناگون و ضرورت تعاون با خویشاوندان» (4:15)
|
750 KB
|
1463
|
0
|
-1
0
|
04':15''

خطبه(24)
تبیان

خطبه(24)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه بیست وچهارم «از خطبه های امام که در شهر کوفه ایراد فرمودند» (1:01)
|
182 KB
|
959
|
0
|
0
0
|
01':01''

خطبه(25)
تبیان

خطبه(25)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه بیست و پنجم «این خطبه را در سال 40 هجری زمانی ایراد فرمودند که گزارشهای پیاپی از شکست یاران امام(ع) به کوفه می رسید» (3:25)
|
601 KB
|
1534
|
0
|
0
0
|
03':25''

خطبه(26)
تبیان

خطبه(26)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه بیست و ششم «پس از کشته شدن محمد ابن ابی بکر در مصر در سال 38هجری امام این سخنرانی را در کوفه ایراد کرد» (2:30)
|
442 KB
|
1223
|
0
|
0
0
|
02':30''

خطبه(27)
تبیان

خطبه(27)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه بیست و هفتم «وقتی خبر تهاجم سربازان معاویه به شهر آنبار در سال 38 هجری و سستی مردم به امام ابلاغ شد فرمود» (6:01)
|
1.03 MB
|
1560
|
0
|
0
0
|
06':01''

خطبه(28)
تبیان

خطبه(28)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه بیست و هشتم «این خطبه را در یکی از روزهای عید فطر ایراد فرمود» (2:34)
|
453 KB
|
1061
|
0
|
0
+1
|
02':34''

خطبه(29)
تبیان

خطبه(29)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه بیست و نهم «پس از آنکه «ضحاک ابن قیس» از طرف معاویه در سال 38 هجری به کاروان حجاج بیت الله حمله کرد و اموال آنها را به غارت برد فرمود» (2:50)
|
499 KB
|
1028
|
0
|
0
0
|
02':50''

خطبه(30)
تبیان

خطبه(30)
کتاب صوتی نهج البلاغه (با ترجمه فارسی علامه محمد تقی جعفری)؛ خطبه سی ام «پس از شایعات دخالت امام در قتل عثمان در سال 35 هجری این خطبه افشاگرانه را ایراد فرمود» (1:29)
|
263 KB
|
930
|
0
|
0
0
|
01':29''
ویژه شهادت امام سجاد علیه السلام