• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مداحی های به روز 95 گنجینه صوتی

سوره ناس
تبیان

سوره ناس
تلاوت ترتیل «سوره ناس» با صدای استا عبدالرحمن سدیس (00:29)
|
52 KB
|
3543
|
2
|
-3
+9
|
00':00''

سوره فلق
تبیان

سوره فلق
تلاوت ترتیل «سوره فلق» با صدای استا عبدالرحمن سدیس (00:26)
|
46 KB
|
1291
|
0
|
0
+3
|
00':00''

سوره اخلاص
تبیان

سوره اخلاص
تلاوت ترتیل «سوره اخلاص» با صدای استا عبدالرحمن سدیس (00:17)
|
33 KB
|
1419
|
0
|
-2
+1
|
00':00''

سوره مسد
تبیان

سوره مسد
تلاوت ترتیل «سوره مسد» با صدای استا عبدالرحمن سدیس (00:29)
|
52 KB
|
822
|
0
|
0
+1
|
00':00''

سوره نصر
تبیان

سوره نصر
تلاوت ترتیل «سوره نصر» با صدای استا عبدالرحمن سدیس (00:26)
|
46 KB
|
1050
|
1
|
0
+3
|
00':00''

سوره كافرون
تبیان

سوره كافرون
تلاوت ترتیل «سوره كافرون» با صدای استا عبدالرحمن سدیس (00:31)
|
54 KB
|
970
|
0
|
-1
+2
|
00':00''

سوره كوثر
تبیان

سوره كوثر
تلاوت ترتيل «سوره كوثر» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:17)
|
33 KB
|
940
|
0
|
0
+3
|
00':00''

سوره ماعون
تبیان

سوره ماعون
تلاوت ترتيل «سوره ماعون» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:35)
|
59 KB
|
839
|
0
|
0
+2
|
00':00''

سوره قریش
تبیان

سوره قریش
تلاوت ترتيل «سوره قریش» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:29)
|
52 KB
|
761
|
0
|
0
0
|
00':00''

سوره فیل
تبیان

سوره فیل
تلاوت ترتيل «سوره فیل» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:35)
|
59 KB
|
1004
|
0
|
0
+2
|
00':00''

سوره همزه
تبیان

سوره همزه
تلاوت ترتيل «سوره همزه» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:42)
|
70 KB
|
567
|
0
|
0
0
|
00':00''

سوره عصر
تبیان

سوره عصر
تلاوت ترتيل «سوره عصر» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:26)
|
46 KB
|
568
|
0
|
0
+1
|
00':00''

سوره تكاثر
تبیان

سوره تكاثر
تلاوت ترتيل «سوره تكاثر» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:43)
|
72 KB
|
602
|
0
|
-1
0
|
00':00''

سوره قارعه
تبیان

سوره قارعه
تلاوت ترتيل «سوره قارعه» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:52)
|
86 KB
|
685
|
0
|
-2
+1
|
00':00''

سوره عادیات
تبیان

سوره عادیات
تلاوت ترتيل «سوره عادیات» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:57)
|
95 KB
|
674
|
0
|
0
+1
|
00':00''

سوره زلزال
تبیان

سوره زلزال
تلاوت ترتيل «سوره زلزال» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:52)
|
86 KB
|
668
|
0
|
0
+1
|
00':00''

سوره بینه
تبیان

سوره بینه
تلاوت ترتيل «سوره بینه» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:40)
|
162 KB
|
673
|
0
|
0
0
|
00':00''

سوره قدر
تبیان

سوره قدر
تلاوت ترتيل «سوره قدر» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:35)
|
59 KB
|
702
|
0
|
-1
+3
|
00':00''

سوره علق
تبیان

سوره علق
تلاوت ترتيل «سوره علق» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:14)
|
121 KB
|
629
|
0
|
0
+1
|
00':00''

سوره تین
تبیان

سوره تین
تلاوت ترتيل «سوره تین» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:45)
|
76 KB
|
862
|
0
|
0
0
|
00':00''

سوره شرح
تبیان

سوره شرح
تلاوت ترتيل «سوره شرح» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:28)
|
49 KB
|
604
|
0
|
-3
+1
|
00':00''

سوره ضحى
تبیان

سوره ضحى
تلاوت ترتيل «سوره ضحى» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:50)
|
84 KB
|
591
|
0
|
-1
+2
|
00':00''

سوره لیل
تبیان

سوره لیل
تلاوت ترتيل «سوره لیل» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:21)
|
132 KB
|
569
|
0
|
0
0
|
00':00''

سوره شمس
تبیان

سوره شمس
تلاوت ترتيل «سوره شمس» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:00)
|
100 KB
|
769
|
0
|
-2
+1
|
00':00''

سوره بلد
تبیان

سوره بلد
تلاوت ترتيل «سوره بلد» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:23)
|
135 KB
|
688
|
0
|
0
+1
|
00':00''

سوره فجر
تبیان

سوره فجر
تلاوت ترتيل «سوره فجر» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (2:36)
|
248 KB
|
723
|
0
|
0
+2
|
00':00''

سوره غاشیه
تبیان

سوره غاشیه
تلاوت ترتيل «سوره غاشیه» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:45)
|
170 KB
|
580
|
0
|
-1
+3
|
00':00''

سوره اعلى
تبیان

سوره اعلى
تلاوت ترتيل «سوره اعلى» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:07)
|
110 KB
|
671
|
0
|
-2
+1
|
00':00''

سوره طارق
تبیان

سوره طارق
تلاوت ترتيل «سوره طارق» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:11)
|
116 KB
|
531
|
0
|
0
0
|
00':00''

سوره بروج
تبیان

سوره بروج
تلاوت ترتيل «سوره بروج» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:52)
|
181 KB
|
522
|
0
|
0
+3
|
00':00''
ویژه شهادت امام سجاد علیه السلام