• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

سوره ناس
تبیان

سوره ناس
تلاوت ترتیل «سوره ناس» با صدای استا عبدالرحمن سدیس (00:29)
|
52 KB
|
3513
|
2
|
-3
+9
|
00':00''

سوره فلق
تبیان

سوره فلق
تلاوت ترتیل «سوره فلق» با صدای استا عبدالرحمن سدیس (00:26)
|
46 KB
|
1267
|
0
|
0
+3
|
00':00''

سوره اخلاص
تبیان

سوره اخلاص
تلاوت ترتیل «سوره اخلاص» با صدای استا عبدالرحمن سدیس (00:17)
|
33 KB
|
1402
|
0
|
-2
+1
|
00':00''

سوره مسد
تبیان

سوره مسد
تلاوت ترتیل «سوره مسد» با صدای استا عبدالرحمن سدیس (00:29)
|
52 KB
|
815
|
0
|
0
+1
|
00':00''

سوره نصر
تبیان

سوره نصر
تلاوت ترتیل «سوره نصر» با صدای استا عبدالرحمن سدیس (00:26)
|
46 KB
|
1033
|
1
|
0
+2
|
00':00''

سوره كافرون
تبیان

سوره كافرون
تلاوت ترتیل «سوره كافرون» با صدای استا عبدالرحمن سدیس (00:31)
|
54 KB
|
965
|
0
|
-1
+2
|
00':00''

سوره كوثر
تبیان

سوره كوثر
تلاوت ترتيل «سوره كوثر» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:17)
|
33 KB
|
934
|
0
|
0
+3
|
00':00''

سوره ماعون
تبیان

سوره ماعون
تلاوت ترتيل «سوره ماعون» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:35)
|
59 KB
|
831
|
0
|
0
+2
|
00':00''

سوره قریش
تبیان

سوره قریش
تلاوت ترتيل «سوره قریش» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:29)
|
52 KB
|
757
|
0
|
0
0
|
00':00''

سوره فیل
تبیان

سوره فیل
تلاوت ترتيل «سوره فیل» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:35)
|
59 KB
|
996
|
0
|
0
+2
|
00':00''

سوره همزه
تبیان

سوره همزه
تلاوت ترتيل «سوره همزه» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:42)
|
70 KB
|
563
|
0
|
0
0
|
00':00''

سوره عصر
تبیان

سوره عصر
تلاوت ترتيل «سوره عصر» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:26)
|
46 KB
|
562
|
0
|
0
+1
|
00':00''

سوره تكاثر
تبیان

سوره تكاثر
تلاوت ترتيل «سوره تكاثر» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:43)
|
72 KB
|
588
|
0
|
-1
0
|
00':00''

سوره قارعه
تبیان

سوره قارعه
تلاوت ترتيل «سوره قارعه» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:52)
|
86 KB
|
678
|
0
|
-2
+1
|
00':00''

سوره عادیات
تبیان

سوره عادیات
تلاوت ترتيل «سوره عادیات» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:57)
|
95 KB
|
670
|
0
|
0
+1
|
00':00''

سوره زلزال
تبیان

سوره زلزال
تلاوت ترتيل «سوره زلزال» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:52)
|
86 KB
|
664
|
0
|
0
+1
|
00':00''

سوره بینه
تبیان

سوره بینه
تلاوت ترتيل «سوره بینه» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:40)
|
162 KB
|
665
|
0
|
0
0
|
00':00''

سوره قدر
تبیان

سوره قدر
تلاوت ترتيل «سوره قدر» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:35)
|
59 KB
|
692
|
0
|
0
+3
|
00':00''

سوره علق
تبیان

سوره علق
تلاوت ترتيل «سوره علق» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:14)
|
121 KB
|
625
|
0
|
0
+1
|
00':00''

سوره تین
تبیان

سوره تین
تلاوت ترتيل «سوره تین» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:45)
|
76 KB
|
854
|
0
|
0
0
|
00':00''

سوره شرح
تبیان

سوره شرح
تلاوت ترتيل «سوره شرح» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:28)
|
49 KB
|
600
|
0
|
-3
+1
|
00':00''

سوره ضحى
تبیان

سوره ضحى
تلاوت ترتيل «سوره ضحى» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (00:50)
|
84 KB
|
587
|
0
|
-1
+2
|
00':00''

سوره لیل
تبیان

سوره لیل
تلاوت ترتيل «سوره لیل» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:21)
|
132 KB
|
564
|
0
|
0
0
|
00':00''

سوره شمس
تبیان

سوره شمس
تلاوت ترتيل «سوره شمس» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:00)
|
100 KB
|
757
|
0
|
-2
+1
|
00':00''

سوره بلد
تبیان

سوره بلد
تلاوت ترتيل «سوره بلد» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:23)
|
135 KB
|
680
|
0
|
0
+1
|
00':00''

سوره فجر
تبیان

سوره فجر
تلاوت ترتيل «سوره فجر» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (2:36)
|
248 KB
|
696
|
0
|
0
+2
|
00':00''

سوره غاشیه
تبیان

سوره غاشیه
تلاوت ترتيل «سوره غاشیه» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:45)
|
170 KB
|
573
|
0
|
-1
+3
|
00':00''

سوره اعلى
تبیان

سوره اعلى
تلاوت ترتيل «سوره اعلى» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:07)
|
110 KB
|
633
|
0
|
-2
+1
|
00':00''

سوره طارق
تبیان

سوره طارق
تلاوت ترتيل «سوره طارق» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:11)
|
116 KB
|
525
|
0
|
0
0
|
00':00''

سوره بروج
تبیان

سوره بروج
تلاوت ترتيل «سوره بروج» با صدای استاد عبدالرحمن سدیس (1:52)
|
181 KB
|
515
|
0
|
--1
+3
|
00':00''